Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 17.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 417/2019 Искове по СК - издръжка, изменение М.Е.Ч. Р.С.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 17.6.2019г.
Съдът като взема предвид, че постигнатата спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави намира, че същата следва да бъде одобрена, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА постигната между М.Е.Ч. с ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете Е.Р.Г., роден на *** г. и Р.С.Г. с ЕГН **********,***, по силата на която:
 
Ответникът Р.С.Г. с ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на М.Е.Ч. с ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете Е.Р.Г., роден на *** г. увеличен размер на дължимата от него издръжка, определена по Гр. дело № 1119/2011 г. на РС Свищов от 100,00 лева на 150,00 лева месечно, считано от 12.04.2019 г. до настъпване на законоустановени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска от датата на забавата до датата на плащането, платима по банков път на посочена от ищцата банкова сметка.
 
***а съдебно решение, което не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

В законна сила на 17.6.2019г.
2 Гражданско дело No 613/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Й.А. КМЕТА НА С.ОРЕШ - ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ИРОНОВ,
ОБЩИНА СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 17.6.2019г.
На основание чл.23, ал.3 от ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 613/2019г. по описа на Районен съд – Свищов.
 
На основание чл.23 ал.3 от ГПК делото да се изпрати  на Великотърновски окръжен съд за определяне на друг равен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 17.6.2019г.

Назад