Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 18.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 161/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.М.Б. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 18.6.2019г.
ПРИЗНАВА С.М.Б. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.05.2019 година в град Свищов ,без надлежно разрешително съгласно чл.73,ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение №1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични-коноп /марихуана/, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 28,5 %,с нетно тегло 6,303 грама ,на стойност 37,82 лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2-ро, т. 1 np. l-ро от НК, вр. чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества прекурсорите, вр. с Приложение №1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
 
ЕИСПП № на престъпление: *.
 
ОСВОБОЖДАВА С.М.Б. с ЕГН **********, с адрес *** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА С.М.Б. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на ОД на МВР Велико Търново направените разноски за вещо лице в размер на 111,04 лева (сто и единадесет лева и 04 ст.), както и 5,00 лева (пет лева) – такса при служебно  издаване на изпълнителен лист.
 
Веществените доказателства по делото –
 
ВД №1: бял хартиен плик формат А5 и тестова хартия, запечатани в етикет „Изследвано в химическа лаборатория в БНТЛ ОДМВР В.Търново по експ. 92-НАР /2019г.", след влизане в сила на решението да бъдат унищожени като вещи без стойност.
 
ВД №2: високорисково наркотично вещество коноп/марихуана/, с тегло 6,066 грама,с процент на активнодействащ компонент 28,5 % е изпратено за съхранение в ЦМУ София Отдел „МРР-НОП“, след влизане в сила на решението да бъдат унищожени.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 2.7.2019г.
 

Назад