Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 18.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 15/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Г.Е.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 29.11.2018г.
Съдът
 
  Р Е Ш И :
 
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че към 23.10.2017 г. (датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Свищовския районен съд) в полза на “М.” АД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от законния си представител В. Г. С. съществува вземане против Г.Е.Г. с ЕГН **********,*** за сумата 500,00 лева ( петстотин лева и 00 ст.) - главница ,с 17,08 лева-договорна лихва за периода от 12.10.2016г. до 10.11.2016г., с 48,33 лв. (четиридесет и осем лева и 33 ст.)-законна лихва за периода 11.11.2016г. до 24.10.2017г., 70,80лв. (седемдесет лева и 80 ст.)-неустойка за неизпълнение на задължението по чл.23, изчислена за целия период на договора,  ведно със законната лихва върху главницата от 23.10.2017г. до изплащане на вземането ,за което е издадена  Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 707/26.10.2017 г. по ч. гр. д. № 1130/2017 г. на Свищовския районен съд.
 
ОСЪЖДА Г.Е.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на “М.” АД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от законния си представител В. Г. С. сумата 525,00 лева, представляваща разноски по делото и 75,00 лева-разноски по заповедното производство.
 
ОСЪЖДА Г.Е.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на Районен съд Свищов сумата 144,28 лева, както и 5,00лева-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Велико Търново в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Гражданско дело № 32/2019
На основание чл.271 ал.1 от ГПК, Великотърновският окръжен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Решение № 187/29.11.2018г., постановено по гр.дело № 15/2018г. по описа на Районен съд - Свищов, като правилно и законосъобразно. ОСЪЖДА Г.Е.Г., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „М.“ АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***. , представлявано от изпълнителния директор В. С., направените във въззивното производство разноски за възнаграждение на особения представител на въззивника в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. и за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2019г.
2 Гражданско дело No 429/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 С.С.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 3.4.2019г.
На основание чл. 129 ал. 3 от ГПК, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И  :
 
Прекратява производството по гр.дело № 429/2018г. по описа на Свищовския районен съд, поради неизпълнение на дадени от съда указания в указания срок.
 
Връща  исковата молба с приложенията на ищеца.  
 
Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението, пред Великотърновски окръжен съд.

В законна сила на 18.6.2019г.

Назад