Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 19.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1352/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 С.Г.Е. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 19.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :
 
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че към 10.05.2018 г. (датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Свищовския районен съд) и към настоящия момент в полза на "Енерго-Про Продажби” АД с *****, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д.и Г. К. съществува вземане против С.Г. Е. с ЕГН **********,*** за сумата 471,42 лева - главница по фактура с №0257869751/9.10.2017г. за коригирана сметката за периода от 8.07.2017г. до 5.10.2017г. и служебно начислени 2534,40кВТч. ел. енергия  за обект с абонатен номер № ***, находящ се в гр. Свищов, ул. ***, сумата 23,31 лева – общ размер на мораторна лихва за периода от 30.10.2017г. до 26.04.2018г., ведно със законната лихва върху главницата,считано от 10.05.2018г. до окончателното изплащане на вземането,  съгласно Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 248/14.05.2018 г. по ч.гр.д. № 470/2018 г. на Свищовския районен съд.
 
ОСЪЖДА С.Г. Е. с ЕГН **********,*** да заплати на "Енерго-Про Продажби” АД с *****, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д.и Г. К. сумата 75,00 лева, представляваща разноски в заповедното производство и сумата 775,00 лева - разноски в исковото производство.
 
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски окръжен съд.
 
2 Гражданско дело No 422/2019 Утвърждаване на споразумение за родителски права Р.Р.Х.,
П.П.П.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 19.6.2019г.
На основание  чл. 127 ал. 1  вр. чл. 59 ал. 9  от Семейния кодекс, съдът
  Р Е Ш И:

 ОДОБРЯВА постигнатото между  Р.Р.Х. с ЕГН ********** *** и П.П.П. с ЕГН ********** ***, споразумение в следният смисъл :
 
 УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното  дете П. П.П. с ЕГН **********  СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА бащата П.П.П., считано от 01.06.2019г., като на майката   Р.Р.Х. се определя следния  режим на лични контакти с детето П. П.П.,  както следва: всеки трети петък от месеца от обяд, като взема детето след приключване на редовните учебни занятия с преспиване на адреса на местопребиваване на майката до 19 часа от неделния ден, цялата зимна ваканция на всяка нечетна година от 09.00 часа от първия ден на ваканцията до 19.00 часа на последния ден от същата, цялата пролетна ваканция на всяка нечетна година от 09.00 часа на първия ден от ваканцията до 19.00 часа на последния ден от същата, както и за един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

 
МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на малолетното дете П. П.П. с ЕГН ********** , считано от 1.06.2019г.   е на адреса на бащата П.П.П. с ЕГН **********.
 
Р.Р.Х. с ЕГН ********** *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на П.П.П. с ЕГН ********** ***, като баща и законен представител на малолетното дето П. П.П. ежемесечна издръжка в размер на 140,00 лева  /сто и четиридесет лева/, считано от 01.06.2019г.  до настъпване на законоустановени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно   със законната лихва за забава върху всяка забавена месечна издръжка, от датата на забавата до датата на заплащането й.  
 
ОСЪЖДА Р.Р.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов ДТ върху размера на издръжката на непълнолетното дете в размер на 100,80 лева,    както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 19.6.2019г.
3 АНД No 123/2019 МВР М.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 19.6.2019г.
На основание чл. 63 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6”б” от 21.01.2016г. на Началника на РУ на МВР  гр. Свищов , издадено въз основа на АУАН №6“б“ от 4.02.2019г., с което на  М.Д.И. с ЕГН **********, с адрес ***, ******на основание чл. 218 б, вр. чл.194 ал.3 от НК е наложено административно наказание - глоба в размер на 100,00 лева, за това, че на 4.02.2019г., около 11,20 часа в град Свищов, магазин ******противозаконно е отнела хранителни продукти на обща 7,36 лева, собственост на магазин ******, с намерение противозаконно да ги присвои, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Великотърновски Административен съд.
 

Назад