Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 19.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 422/2019 Утвърждаване на споразумение за родителски права Р.Р.Х.,
П.П.П.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 19.6.2019г.
На основание  чл. 127 ал. 1  вр. чл. 59 ал. 9  от Семейния кодекс, съдът
  Р Е Ш И:

 ОДОБРЯВА постигнатото между  Р.Р.Х. с ЕГН ********** *** и П.П.П. с ЕГН ********** ***, споразумение в следният смисъл :
 
 УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното  дете П. П.П. с ЕГН **********  СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА бащата П.П.П., считано от 01.06.2019г., като на майката   Р.Р.Х. се определя следния  режим на лични контакти с детето П. П.П.,  както следва: всеки трети петък от месеца от обяд, като взема детето след приключване на редовните учебни занятия с преспиване на адреса на местопребиваване на майката до 19 часа от неделния ден, цялата зимна ваканция на всяка нечетна година от 09.00 часа от първия ден на ваканцията до 19.00 часа на последния ден от същата, цялата пролетна ваканция на всяка нечетна година от 09.00 часа на първия ден от ваканцията до 19.00 часа на последния ден от същата, както и за един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

 
МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на малолетното дете П. П.П. с ЕГН ********** , считано от 1.06.2019г.   е на адреса на бащата П.П.П. с ЕГН **********.
 
Р.Р.Х. с ЕГН ********** *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на П.П.П. с ЕГН ********** ***, като баща и законен представител на малолетното дето П. П.П. ежемесечна издръжка в размер на 140,00 лева  /сто и четиридесет лева/, считано от 01.06.2019г.  до настъпване на законоустановени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно   със законната лихва за забава върху всяка забавена месечна издръжка, от датата на забавата до датата на заплащането й.  
 
ОСЪЖДА Р.Р.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов ДТ върху размера на издръжката на непълнолетното дете в размер на 100,80 лева,    както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 19.6.2019г.
2 АНД No 79/2019 КАТ А.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 23.5.2019г.
На основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :
 
 ОТМЕНЯ    Наказателно постановление  № 19-0352-000144 от 11.02.2019г. на Началника на РУ МВР Свищов, издадено въз основа на Акт № Д622942 от 31.01.2019г. за установяване на административно нарушение, на жалбоподателя на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20,00 лева, за това, че на 31.01.2019г. в 10,50 часа в гр. Свищов, на ул. Ген. П. Киселов , като водач на лек автомобил – БМВ 335 Д с рег. № *******, управлява лек автомобил БМВ с рег. № *******, като не е заплатил в законоустановения срок глоба с фиш сер. Н 0137993 от 22.01.2019г. – 20 лева, с което допуснал следното нарушение: Водач, който управлява МПС с наложено наказание глоба с фиш, незаплатена в срока за доброволно плащане, с което виновно е нарушил чл. 186 ал. 7 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
 
            Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаване на страните пред Административен съд Велико Търново.

В законна сила на 19.6.2019г.

Назад