Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 20.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1093/2018 Делба С.П.Д. А.П.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 16.5.2019г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
На основание чл.348 от ГПК ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН  следния недвижим имот :
1.АПАРТАМЕНТ , представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4803.1.34 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, четири, осем, нула, три, точка, едно, точка, три, четири/ , находящ се в гр.Свищов, ******, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4803 / шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, четири, осем, нула, три/, с предназначение – жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 69.36 /шестдесет и девет цяло тридесет и шест/ кв.м., с прилежащи части – избено помещение № 21 А, с площ от 3,10 кв.м. /три цяло и десет/, заедно с 0,84 /нула цяло осемдесет и четири/ % идеални части от общите части на сградата, при самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 65766.702.4803.1.35, 65766.702.4803.1.37, под обекта - 65766.702.4803.1.27, над обекта – няма, като от продажната цена се съставят дялове както следва:  1/2 ид.ч.  за С.П.Д.  и 1/2 ид.ч. за А.П.А..
 
ОСЪЖДА С.П.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов държавна такса върху дела си от недвижимия имот 663,76 лева ,както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА А.П.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов държавна такса върху дела си от недвижимия имот 663,76 лева ,както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок пред Великотърновски окръжен съд от съобщението на страните,че е изготвено.

В законна сила на 20.6.2019г.

Назад