Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 21.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 902/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Л.П.   Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Определение от 21.6.2019г.
Съдът
 
Р А З П О Р Е Д И :
 
На основание чл. 129 ал.3 от ГПК връща  исковата молба на Р. Л. П. против С. Х.Я. .
 
Прекратява производството по гр.д.902/2018г. по описа на СвРС.
Разпореждането за връщане подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски окръжен съд.
 
2 Гражданско дело No 158/2019 Искове за развод и недействителност на брака Г.И.Д. Д.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 21.6.2019г.
Съдът
 
Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод брака между Г.И.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***.**** , чрез адв. И.И.   и Д.С.Д. с ЕГН ********** ***, сключен с акт *****г. на ****,  КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

 
   СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ в *****, се предоставя за ползване на Д.С.Д..
 
След влизане на решението в сила жената ще носи брачното  си фамилно име –Д.

ОСЪЖДА Г.И.Д. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС Свищов допълнителна ДТ в размер на 15,00 лева, както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС Свищов допълнителна ДТ в размер на 15,00 лева, както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновски окръжен съд  в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
3 Гражданско дело No 395/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 21.6.2019г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
На основание чл.28 във вр. чл. 25 ал. 1   т. 1 и т. 2 от Закона за закрила на детето,  НАСТАНЯВА детето Ц.С.Н. с ЕГН **********  в семейството на К.Д.И. с ЕГН **********,***, до навършване на пълнолетие.

Решението подлежи на незабавно изпълнение и  може да се обжалва или протестира пред ВТОС в 7 дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
Препис от същото да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Свищов.
 
4 Гражданско дело No 465/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Т.Х.В. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 21.6.2019г.
На основание чл. 129 ал. 3 от ГПК, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
Прекратява производството по гр.дело № 465/2019г. по описа на Свищовския районен съд, поради неизпълнение на дадени от съда указания в указания срок.
 
Връща исковата молба с приложенията на ищеца.
Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението, пред Великотърновски окръжен съд.
 
5 ЧНД No 187/2019 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Н.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 21.6.2019г.
На основание чл. 431, ал. 1 от НПК вр. чл. 89 б.”б” от НК, съдът
                                                 ОПРЕДЕЛИ:
 
НАСТАНЯВА на принудително лечение по реда на чл. 89 б.”б” от НК лицето М.Н.А. с ЕГН ********** *** в ДПБ-Церова Кория, ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
 
Препис от определението да се изпрати на ДПБ-Церова Кория, СвРП, освидетелстваната и нейния защитник.  
 
Определението може да се обжалва или протестира пред Великотърновския окръжен съд в седемдневен срок от днес по реда на глава Двадесет и първа от НПК.
 

Назад