Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 24.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 306/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Р.К. Р.К.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 24.6.2019г.
На основание чл. 239 ал.1 от ГПК, съдът
 
Р Е Ш И :

ОСЪЖДА  Р.К.М. с ЕГН ********** ***, адрес за съобщения гр. Свищов, *****да заплаща на Р.Е.С. с ЕГН **********, като майка  и законен представител на малолетното дете Д.Р.К.,*** ежемесечна издръжка в размер на 140,00 лева/сто и четиридесет лева/ за детето Д.Р.К., считано от датата на завеждане на делото – 20.03.2019г. до настъпване на законоустановени причини за изменяването или прекратяването й,  ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на просрочието до окончателното изплащане.
 
          ОСЪЖДА Р.К.М. с ЕГН ********** ***, адрес за съобщения гр. Свищов, *****да заплати  на Р.Е.С. с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете Д.Р.К.,*** сумата 1430,00 лева/хиляда четиристотин и тридесет лева/, представляваща издръжка за детето Д. за минало време – за периода от една година преди датата на предявяване на иска – за периода от 20.03.2018г. до 20.03.2019г. /по 127,50 лева издръжка на месец, с приспадане на сумата 100 лева ,заплатена на 10.09.2018г./.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта на присъдената издръжка.
 
ОСЪЖДА Р.К.М. с ЕГН ********** ***, адрес за съобщения гр. Свищов, *****да заплати на Р.Е.С. с ЕГН ********** ***
 направените по делото разноски в размер на 300,00 лева/триста лева/ - заплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по делото.
 
ОСЪЖДА Р.К.М. с ЕГН ********** ***, адрес за съобщения гр. Свищов, *****да заплати на РС Свищов ДТ върху присъдената издръжка в размер на 201,60 лева, ДТ върху издръжката за минал период – 57,20 лева, както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
Препис от решението да бъде връчен на ответника, който при наличието на основанията по чл. 240, ал. 1 ГПК има право да търси неговата отмяна.
 
2 НОХД No 128/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Д.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Споразумение от 24.6.2019г.
На основание чл. 384, ал.1, във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА гореизложеното споразумение постигнато между Р.п.– С. представлявана от прокурор Ваня Александрова и адв. С.Т. – адвокат от ВТАК, като защитник на подсъдимата М.Д.П. с ЕГН **********, по силата на което:
 
ПОДСЪДИМАТА М.Д.П. с ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това, че на 20.06.2017 г. в с. Морава, община Свищов, чрез използване на техническо средство (камък) и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (счупване на стъкло на прозорец) отнела от владението и без съгласието на собственика Т.Т.И. с ЕГН ********** и адрес,*** ,чужди движими вещи – парична сума в размер на 9,00 лв., мобилен телефон Самсунг на стойност 90,00 лева и преносим компютър (лаптоп) Леново на стойност 240,00 лева, всички вещи на обща стойност 339,00 лева, с намерение противозаконно да ги присвои.
 
Деянието е извършено от подсъдимата М.Д.П. с ЕГН ********** виновно, при форма на вина – пряк умисъл и от обективна и субективна страна съставлява престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро и т. 4, пр. 2-ро вр. чл. 194, ал. 1 НК.
 
ЕИСПП на престъплението ************.
 
За извършеното престъпление на подсъдимата М.Д.П. с ЕГН **********  се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
Наказанието е определено на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.
 
Възпитателната работа с подсъдимата М.Д.П. с ЕГН ********** по време на изпитателния срок се възлага на полицейския инспектор по местоживеенето ѝ – ****************.
 
ОСЪЖДА М.Д.П. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД МВР – Велико Търново направените по делото разноски в общ размер на 312,63 лева (триста и дванадесет лева 63 ст.), както и 5,00 (пет лева) такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА М.Д.П. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ направените по делото разноски за възнаграждение тълковник в размер на 70,00 лева, както и 5,00 (пет лева) такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 24.06.2019 година присъда.

В законна сила на 24.6.2019г.

Назад