Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 25.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 575/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.К.Н.,
К.З.Д.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 25.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Т.К.Н. с ЕГН **********,***    и К.З.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, сключен с акт № ******г.  на Община Свищов.

  УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва:
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА:
Местоживеенето на детето Й.К.Д. с ЕГН ********** се определя при бащата К.З.Д.,***.
 
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Й.К.Д. с ЕГН ********** на бащата К.З.Д. .
Местоживеенето на детето Т.К.Д. с ЕГН ********** се определя при майката Т.К.Н., на адреса на майката в гр.Свищов, ***********************ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Т.К.Д. с ЕГН ********** на майката Т.К.Н..
 
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: За майката Т.К.Н.  се определя следният режим на лични контакти с детето Й.К.Д. с ЕГН **********:  всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване, от 10 часа в събота до 18 часа в неделя,  всяка четна година за Коледните празници от 10,00часа на 24.12. до 10,00часа на 26.12., всяка нечетна година за Новогодишните  празници – от 10,00часа на 31.12 до 18,00часа на 1.01., първите три дни от коледната ваканция, които не съвпадат с датите от 24 до 26 декември, първите три дни от пролетната ваканция, , както и по 20 дни през лятната ваканция, който не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата, също и във всеки друг случай, когато детето пожелае това , като условията ще бъдат договорени от родителите.
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: За бащата К.З.Д.  се определя следният режим на лични контакти с детето Т.К.Д. с ЕГН ********** : всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, всяка нечетна година за Коледните празници от 10,00часа на 24.12. до 10,00часа на 26.12., всяка четна година за Новогодишните празници – от 10,00часа на 31.12 до 18,00часа на 1.01., първите три дни от коледната ваканция, които не съвпадат с датите от 24 до 26 декември, първите три дни от пролетната ваканция, , както и по 20 дни през лятната ваканция, който не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, също и във всеки друг случай, когато детето пожелае това , като условията ще бъдат договорени от родителите.
 
ИЗДРЪЖКА:
Т.К.Н. с ЕГН **********, като майка ще заплаща на Й.К.Д. с ЕГН **********, със съгласието на баща и законен представител К.З.Д.  с ЕГН **********  ежемесечна издръжка в размер на 140,00 /сто и четиридесет / лева, считано от 25.06.2019г. до настъпването на законоустановени причини за изменение или за прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска.
 
К.З.Д. с ЕГН **********, като баща ще заплаща на Т.К.Н. с ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на Т.К.Д. с ЕГН **********  ежемесечна издръжка в размер на 140,00 /сто и четиридесет / лева, считано от 25.06.2019г. до настъпването на законоустановени причини за изменение или за прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска.
 
Молителите не си дължат издръжка един на друг.
 
 
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в гр.Велико Търново е напуснато от страните и не се предоставя за  ползване.
     
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
Молителите заявяват, че по време на брака не са  придобили недвижими имоти.
Движимите вещи, придобити по време на брака са поделили помежду им извънсъдебно, като същите декларират, че нямат претенции един спрямо друг по отношение на тези вещи.
 Молителите заявяват, че не притежават влогове в банки, придобити с общи средства по време на брака, не са регистрирани като еднолични търговци и не са съдружници или акционери в търговски дружества.
По отношение на поетите задължения , след прекратяване на брака ще се изплащат от този от тях , който ги е направил. По отношение на задълженията по Договор за банков кредит от 24.06.2014г. , сключен с „Юробанк България“АД , същите се поемат от К.З.Д. .
 
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име Н.
 Молителите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички, произтичащи от прекратяването на брака им, въпроси, съгласно чл.51 от СК.

ОСЪЖДА К.З.Д. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати допълнителна ДТ-10,00 лв., ДТ върху определената издръжка- 100,80 лева, както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Т.К. Н. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати допълнителна ДТ -15,00 лв., ДТ върху определената издръжка- 100,80 лева,  както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 25.6.2019г.
2 ЧНД No 193/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)   Д.С.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Определение от 25.6.2019г.
Съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
Прекратява производството по ЧНД 193/2019г. на СвРС.
 
Определението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 7 дневен срок от съобщаване на молителя и РП Свищов.

На молителя да се изпрати настоящото определение и копие от протоколно определение от 29.05.2019г. по НОХД 160/2019г. за групиране на наказанията му.
 

Назад