Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 25.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 575/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.К.Н.,
К.З.Д.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 25.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Т.К.Н. с ЕГН **********,***    и К.З.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, сключен с акт № ******г.  на Община Свищов.

  УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва:
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА:
Местоживеенето на детето Й.К.Д. с ЕГН ********** се определя при бащата К.З.Д.,***.
 
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Й.К.Д. с ЕГН ********** на бащата К.З.Д. .
Местоживеенето на детето Т.К.Д. с ЕГН ********** се определя при майката Т.К.Н., на адреса на майката в гр.Свищов, ***********************ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Т.К.Д. с ЕГН ********** на майката Т.К.Н..
 
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: За майката Т.К.Н.  се определя следният режим на лични контакти с детето Й.К.Д. с ЕГН **********:  всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване, от 10 часа в събота до 18 часа в неделя,  всяка четна година за Коледните празници от 10,00часа на 24.12. до 10,00часа на 26.12., всяка нечетна година за Новогодишните  празници – от 10,00часа на 31.12 до 18,00часа на 1.01., първите три дни от коледната ваканция, които не съвпадат с датите от 24 до 26 декември, първите три дни от пролетната ваканция, , както и по 20 дни през лятната ваканция, който не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата, също и във всеки друг случай, когато детето пожелае това , като условията ще бъдат договорени от родителите.
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: За бащата К.З.Д.  се определя следният режим на лични контакти с детето Т.К.Д. с ЕГН ********** : всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, всяка нечетна година за Коледните празници от 10,00часа на 24.12. до 10,00часа на 26.12., всяка четна година за Новогодишните празници – от 10,00часа на 31.12 до 18,00часа на 1.01., първите три дни от коледната ваканция, които не съвпадат с датите от 24 до 26 декември, първите три дни от пролетната ваканция, , както и по 20 дни през лятната ваканция, който не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, също и във всеки друг случай, когато детето пожелае това , като условията ще бъдат договорени от родителите.
 
ИЗДРЪЖКА:
Т.К.Н. с ЕГН **********, като майка ще заплаща на Й.К.Д. с ЕГН **********, със съгласието на баща и законен представител К.З.Д.  с ЕГН **********  ежемесечна издръжка в размер на 140,00 /сто и четиридесет / лева, считано от 25.06.2019г. до настъпването на законоустановени причини за изменение или за прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска.
 
К.З.Д. с ЕГН **********, като баща ще заплаща на Т.К.Н. с ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на Т.К.Д. с ЕГН **********  ежемесечна издръжка в размер на 140,00 /сто и четиридесет / лева, считано от 25.06.2019г. до настъпването на законоустановени причини за изменение или за прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска.
 
Молителите не си дължат издръжка един на друг.
 
 
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в гр.Велико Търново е напуснато от страните и не се предоставя за  ползване.
     
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
Молителите заявяват, че по време на брака не са  придобили недвижими имоти.
Движимите вещи, придобити по време на брака са поделили помежду им извънсъдебно, като същите декларират, че нямат претенции един спрямо друг по отношение на тези вещи.
 Молителите заявяват, че не притежават влогове в банки, придобити с общи средства по време на брака, не са регистрирани като еднолични търговци и не са съдружници или акционери в търговски дружества.
По отношение на поетите задължения , след прекратяване на брака ще се изплащат от този от тях , който ги е направил. По отношение на задълженията по Договор за банков кредит от 24.06.2014г. , сключен с „Юробанк България“АД , същите се поемат от К.З.Д. .
 
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име Н.
 Молителите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички, произтичащи от прекратяването на брака им, въпроси, съгласно чл.51 от СК.

ОСЪЖДА К.З.Д. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати допълнителна ДТ-10,00 лв., ДТ върху определената издръжка- 100,80 лева, както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Т.К. Н. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати допълнителна ДТ -15,00 лв., ДТ върху определената издръжка- 100,80 лева,  както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 25.6.2019г.
2 АНД No 147/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.П.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 7.6.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.П.М., с адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2019 г. в гр. Свищов, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високо рисково наркотично вещество – амфетамин по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл.З, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, както следва: обект №1 – амфетамин и с общо нетно тегло 0,670 грама на стойност 20,10 лева (двадесет лева и десет ст.) лева и обект №2 – амфетамин и с общо нетно тегло 0,782 грама на стойност 23,46 лева (двадесет и три лева и четиридесет и шест ст.) лева всичко на обща стойност 43,56 лв., като случая е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2-ро, т. 1 от НК, във вр. с чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
 
ЕИСПП № на престъпление: *****
ОСВОБОЖДАВА М.П.М., с ЕГН **********, адрес ***, от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2-ро, т. 1 от НК, във вр. с чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса в случай на издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА М.П.М. с ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО направените по разследването разноски в размер на 74,20 (седемдесет и четири лева и 20 ст.), както и 5,00 лева (пет лева) такса в случай на издаване на изпълнителен лист по сметка на РС Свищов.
 
ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – Наркотични вещества 1 (един) бр. полиетиленово пликче съдържащо амфетамин – 0,647 грама; 1 (един) бр. полиетиленово пликче съдържащо амфетамин – 0,763 грама, изпратени в Агенция „Митници“ – София, съгласно приемателно-предавателен протокол № 61681/19.03.2019 г., като след влизане в сила на решението същите следва ДА СЕ УНИЩОЖАТ по съответния ред.
 
Веществените доказателства по делото:
ВД № 1 – Опаковка от обект № 1, надписан бял хартиен плик – опаковка от обект 1, парче хартия и тестова хартийка от полеви наркотест, запечатан с картон с надпис – изследвано в химическа лаборатория към ОДМВР – В. ТЪРНОВО, по експ./ЕС № 20-НАР/2019г.
ВД № 2 – Опаковка от обект № 2, надписан бял хартиен плик – опаковка от обект 1, парче хартия и тестова хартийка от полеви наркотест, запечатан с картон с надпис – изследвано в химическа лаборатория към ОДМВР – В. ТЪРНОВО, по експ./ЕС № 20-НАР/2019г.
ВД № 3 – Надписан бял хартиен плик, съдържащ прозрачен полиетиленов плик тип джъмпер, запечатан с картон за ВД серия А № 008772 от 24.01.2019г., след влизане в сила на решението същите следва ДА СЕ УНИЩОЖАТ.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 11.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.

Назад