Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 26.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 317/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.В.В.,
М.В.В.,
В.В.В.
А.И.Т.,
Г.К.М.,
С.С.М.,
К.Г.М.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 31.5.2017г.
Съдът
 
 
Р Е Ш И
 
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.В.В. с ЕГН ********** ***, М.В.В. с ЕГН ********** *** и В.В.В. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Б.Ж. *** против А.И.Т. с ЕГН ********** ***, Г.К.М. с ЕГН ********** *** и С.С.М. с ЕГН ********** *** ИСК по чл. 26 ал. 2 предл.2 от ЗЗД за прогласяване на нищожността на сделката – договор за покупко – продажба, за който е съставен нотариален акт № 61, том. VI, рег. № 8377, дело № 523/2010г. на Нотариус А. – Нотариус в района на РС – Свищов, по силата на който В.В.В., М.В.В. и В.В.В., всички чрез пълномощника А.И.Т. продали на Г.К.М., съсобствения си и сънаследствен недвижим имот – земеделска земя, находяща се в землището на гр. Свищов, а именно: поземлен имот с идентификатор 65766.222.7 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, две, две, две, точка, седем/ гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В.Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. на ИД на АГКК, с площ от 17569 кв.м. /седемнадесет хиляди петстотин и шестдесет и девет квадратни метра/, в м. П.: трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория: IV/римско четири/, Съседи: 65766.222.10, 65766.222.9, 65766.222.8, 65766.224.32, 65766.222.6, 65766.222.5, 65766.222.4 за сумата 2153,10 лева, поради липса на съгласие вследствие недействителност на упълномощителката сделка, поради неподписване на цитираното в договора пълномощно рег. № 4679 и рег. № 4680, т. II, № 234 от 17.12.2010г. на НотариусЛ.З. – Нотариус в района на РС София от посочените като упълномощители В.В.В., М.В.В. и В.В.В., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.В.В. с ЕГН ********** ***, М.В.В. с ЕГН ********** *** и В.В.В. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Б.Ж. *** против А.И.Т. с ЕГН ********** ***, Г.К.М. с ЕГН ********** *** и С.С.М. с ЕГН ********** *** ИСК по чл. 26 ал. 2 предл.2 от ЗЗД за прогласяване на нищожността на сделката – договор за покупко – продажба, за който е съставен нотариален акт № 61, том. VI, рег. № 8377, дело № 523/2010г. на Нотариус А. – Нотариус в района на РС – Свищов, по силата на който В.В.В., М.В.В. и В.В.В., всички чрез пълномощника А.И.Т. продали на Г.К.М., съсобствения си и сънаследствен недвижим имот – земеделска земя, находяща се в землището на гр. Свищов, а именно: поземлен имот с идентификатор 65766.222.7 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, две, две, две, точка, седем/ гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В.Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. на ИД на АГКК, с площ от 17569 кв.м. /седемнадесет хиляди петстотин и шестдесет и девет квадратни метра/, в м. П.: трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория: IV/римско четири/, Съседи: 65766.222.10, 65766.222.9, 65766.222.8, 65766.224.32, 65766.222.6, 65766.222.5, 65766.222.4 за сумата 2153,10 лева, поради липса на съгласие – липса на представителна власт за сключване на договора за покупко-продажба, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.В.В. с ЕГН ********** ***, М.В.В. с ЕГН ********** *** и В.В.В. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Б.Ж. *** против А.И.Т. с ЕГН ********** ***, Г.К.М. с ЕГН ********** *** и С.С.М. с ЕГН ********** *** ИСК по чл. 26 ал. 2 предл.2 от ЗЗД за прогласяване на нищожността на сделката – договор за покупко – продажба, за който е съставен нотариален акт № 61, том. VI, рег. № 8377, дело № 523/2010г. на Нотариус А. – Нотариус в района на РС – Свищов, по силата на който В.В.В., М.В.В. и В.В.В., всички чрез пълномощника А.И.Т. продали на Г.К.М., съсобствения си и сънаследствен недвижим имот – земеделска земя, находяща се в землището на гр. Свищов, а именно: поземлен имот с идентификатор 65766.222.7 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, две, две, две, точка, седем/ гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В.Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. на ИД на АГКК, с площ от 17569 кв.м. /седемнадесет хиляди петстотин и шестдесет и девет квадратни метра/, в м. П.: трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория: IV/римско четири/, Съседи: 65766.222.10, 65766.222.9, 65766.222.8, 65766.224.32, 65766.222.6, 65766.222.5, 65766.222.4 за сумата 2153,10 лева, поради накърняване на добрите нрави, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.В.В. с ЕГН ********** ***, М.В.В. с ЕГН ********** *** и В.В.В. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Б.Ж. *** против А.И.Т. с ЕГН ********** ***, Г.К.М. с ЕГН ********** *** и С.С.М. с ЕГН ********** *** ИСК по чл. 26 ал. 2 предл.2 от ЗЗД за прогласяване на нищожността на сделката – договор за покупко – продажба, за който е съставен нотариален акт № 61, том. VI, рег. № 8377, дело № 523/2010г. на Нотариус А. – Нотариус в района на РС – Свищов, по силата на който В.В.В., М.В.В. и В.В.В., всички чрез пълномощника А.И.Т. продали на Г.К.М., съсобствения си и сънаследствен недвижим имот – земеделска земя, находяща се в землището на гр. Свищов, а именно: поземлен имот с идентификатор 65766.222.7 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, две, две, две, точка, седем/ гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В.Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. на ИД на АГКК, с площ от 17569 кв.м. /седемнадесет хиляди петстотин и шестдесет и девет квадратни метра/, в м. П.: трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория: IV/римско четири/, Съседи: 65766.222.10, 65766.222.9, 65766.222.8, 65766.224.32, 65766.222.6, 65766.222.5, 65766.222.4 за сумата 2153,10 лева, поради накърняване на добрите нрави по съображения сключването му във вреда на представлявания, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният от В.В.В. с ЕГН ********** ***, М.В.В. с ЕГН ********** *** и В.В.В. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Б.Ж. *** иск за отмяна на нотариален акт № 61, том. VI, рег. № 8377, дело № 523/2010г. на Нотариус А. – Нотариус в района на РС – Свищов, на основание чл. 537 ал. 2 от ГПК, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМ.
ПРЕКРАТЯВА в тази част производството по гр. дело № 317/2015 г. по описа на РС – Свищов, като НЕДОПУСТИМО.
В тази част решението има значение на определение, което подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Велико Търново в едноседмичен срок от получаването му.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.В.В. с ЕГН ********** ***, М.В.В. с ЕГН ********** *** и В.В.В. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Б.Ж. *** против К.Г.М. – Б. с ЕГН ********** *** ИСК по чл. 108 от ЗС за приемане за установено по отношение на К.Г.М. – Б., че В.В.В., М.В.В. и В.В.В. са собственици на поземлен имот с идентификатор 65766.222.7 /шест, пет, седем, шест, шест, точка, две, две, две, точка, седем/ гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В.Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. на ИД на АГКК, с площ от 17569 кв.м. /седемнадесет хиляди петстотин и шестдесет и девет квадратни метра/, в м. П.: трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория: IV/римско четири/, Съседи: 65766.222.10, 65766.222.9, 65766.222.8, 65766.224.32, 65766.222.6, 65766.222.5, 65766.222.4 и за осъждане на К.Г.М. – Б. да им предаде владението върху този поземлен имот, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
 
ОСЪЖДА В.В.В. с ЕГН ********** ***, М.В.В. с ЕГН ********** *** и В.В.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Г.К.М. с ЕГН ********** *** и С.С.М. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски, в размер на 930,00 лева/деветстотин и тридесет лева/, от които 600,00 лева - за адвокатско възнаграждение и 330,00 лева за депозит за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Велико Търново в двуседмичен срок от връчването му на страните.


Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 16.10.2017
Гражданско дело № 662/2017
На основание чл. 271, ал. 1 ГПК, съдът РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Решение № 113/31.05.2017 г, постановено по гр.д. № 317/2015 г. на Районен съд Свищов. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя решението и постановява ново от 26.6.2019
Гражданско дело № 1785/2018
Съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 378/ 16.10.2017 г. по гр.д. № 662/ 2017 г. на Великотърновски окръжен съд в частта, с която потвърждавайки решение № 113/ 31.05.2017 г. по гр.д. № 317/ 2015 г. на Районен съд - Свищов, въззивният съд е отхвърлил:
• исковете за прогласяване недействителността на договора за покупко-продажба по н.а. № 61/ 27.12.2010 г. като сключен във вреда на представляваните ищци-продавачи (чл. 40 ЗЗД) и исковете за собственост, включително този по чл. 108 ЗС срещу ответника К.Г.М.-Б..
ПРОГЛАСЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН договора по н.а. № 61/ 27.12.2010 г., том VI, рег. № 8377, нот.д. № 523/ 2010 г. по описа на нотариус Иванка Ангелова, вписана в регистъра на НК под № 295 - по исковете на В.В.В. ЕГН ******, М.В.В. ЕГН ******* и В.В.В. ЕГН ******, тримата от ******, срещу А.И.Т. ЕГН ******* от ******, Г.К.М. ЕГН *******, С.С.М., двамата от ****** и К.Г.М. — Б. ЕГН ****** от ******.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.И.Т., Г.К.М., С.С.М. и К.Г.М. - Б., че В.В.В., М.В.В. и В.В.В. на основание реституция по ЗСПЗЗ, делба и наследствено правоприемство са собственици на следния имот, находящ се в землището на гр. Свищов, а именно: поземлен с идентификатор 65766.222.7, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново по кадастрални карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-10/ 12.02.2009 г. на ИД на АГКК, с площ от 17 569 кв.м. в м. Пендикуряк; трайно предназначение на територията - земеделска; начин на трайно ползване - нива, категория IV, съседи: 65766.222.10, 65766.222.9, 65766.222.8, 65766.224.32, 65766.222.6.,65766.222.5, 65766.222.4, като ОСЪЖДА на основание чл. 108 ЗС К.Г.М. - Б. да предаде владението на имота на В.В.В., М.В.В. и В.В.В..
ОСЪЖДА на основание чл, 78, ал. 1 ГПК А.И.Т., Г.К.М., С.С.М. и К.Г.М. - Б., да заплатят солидарно на В.В.В., М.В.В. и В.В.В. сумата 1 550 лв.

В законна сила на 26.6.2019г.
2 АНД No 22/2019 КАТ М.М.Б. ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУ СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 7.3.2019г.
На основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът
     
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА  НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-0352-001902 от 21.12.2018 г. на Началника на РУП към О.В.Т. Р.С. , с което на М.М.Б. с ЕГН ********** , с адрес *** е наложено административно наказание на основание чл. 177 ал. 3 т.1 от ЗДвП – глоба в размер на 500,00 лева за това, че на 11.12.2018г. около 14,50 часа в гр. Свищов, на ул. „Дунав“ в посока към ЖП-Гара гр.Свищов управлява колесен трактор „Джон Диър“ с рег. № ***, собственост на *****, като с размерите широчина 4,40 м., при максимално допустимо за движение по пътното платно – 2,55 м си надвишава нормите, установени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и представлява опасност за участниците в движението, с което нарушил чл. 5 ал. 1 от Наредба 11 за движение на извънгабаритни МПС, издадена от МРРБ, с което допуснал следното нарушение: Движи се с ППС с размери, маса или натоварване на ос, надвишаващи нормите, както и с товар, представляващ опасност за движението, с което виновно е нарушил чл. 139 ал. 1 т. 2 от ЗДвП, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
       Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски административен съд.


Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 26.6.2019
Административно дело № 10103/2019
На основание чл.221, ал.2, пр.2 от АПК, вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Решение № 17 / 07.03.2019г., постановено по АНД № 22 по описа на СРС за 2019г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0352-001902 / 21.12.2018г., издадено от Началника на РУ Свищов при ОД на МВР гр.Велико Търново. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 26.6.2019г.

Назад