Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 27.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 145/2019 МОСВ МУЛТИТРЕЙД ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 27.6.2019г.
На осн. чл. 63 ал. 1 изр. първо, предл. 3 от ЗАНН,  съдът
Р Е Ш И:
 
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 9/9.04.2019 г. на Директора на РИОСВ гр.Велико Търново, с което на „М.***“ ЕООД,с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Е.И.Б. – управител на основание чл.134 ал.1 т.2 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 1600,00 лева за нарушение на чл.29 ал.2 от ЗУО, за това че на 25.07.2018г. извършва дейност по съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както и метални отпадъци от вече третирани /разглобени, уплътнени и балирани/ около 50 бр. ИУМПС, представляващи отпадък от черни метали, с код 16 01 17 на територията на поземлен имот с идентификатор 65766.703.62 по КККР на гр. Свищов, публична държавна собственост, без да притежава документ, удостоверяващ правомерното извършване на такава дейност на използваната площадка, в нарушение на чл. 29, ал. 2 в частта „...друга форма на неконтролирано управление на отпадъците“ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 в частта „...извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци“ от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция  на 1400,00лв.
 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщението пред Великотърновски Административен съд, чрез Районен съд Свищов.
 
2 ЧНД No 163/2019 Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ,
М.Й.М.,
П.Р.Т.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 27.6.2019г.
На основание чл. 243 ал.6 т.3 от НПК , съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
Остава без разглеждане Жалбата срещу Постановлението от 9.04.2019г. на РП Свищов за частично прекратяване на наказателното производство , в частта й подадена от жалбопоздател П.Р.Т. , чрез пълномощника адв. П.Д., като недопустима/видно и от отразяването в Постановлението от 9.04.2019г. на РП Свищов за частично прекратяване на наказателното производство, относно деянието по чл.131 ал. 1 т. 12 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК материалите били отделени в друго досъдебно производство ЗМ 148/2019г. на РУ МВР Свищов/пр.преписка № 354/2019г. на РП Свищов/, спряно с постановление от 10.04.2019г. на основание чл. 244 т. 1 вр. чл. 24 ал. 1 т. 6 НПК/.
 
ОТМЕНЯ Постановлението за частично прекратяване на наказателно производство от 09.04.2019г. на прокурор Б.Георгиева при Районна прокуратура гр.Свищов, с което е прекратено ДП № 60/2016г. по описа на РУ МВР Свищов/преписка 118/2017г. на СвР/ в частта относно обвинението по чл. 131 ал. 1 т. 12 от НК по отношение на всички привлечени обвиняеми лица, с което е прекратено изцяло ДП № 60/2016г. по описа на РУ МВР Свищов/преписка № 118/2017г. на СвРП/ по отношение на обвиняемите Р. С. Д., обв. Б. Р. Д., обв. В. И. Д. и обв. И. Ю. Д. и е постановено наказателното производство да продължи да се води срещу обв. Ф. Ш. Д. за престъпление по чл. 129 от НК и е направено произнасяне по веществените доказателства по делото.  
 
Връща делото на прокурора за продължаване на наказателното производство, при спазване на горните указания относно прилагането на закона.
 
Определението подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 7 дневен срок от съобщаването.
Да се изпрати съобщение до РП Свищов, М. М., П.Т., и обв. Р. С.Д., обв. Б. Р. Д., обв. В. И.Д. и обв. И.Ю. Д. и обв. Ф. Ш. Д..
 
3 НОХД No 195/2019 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.А.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Споразумение от 27.6.2019г.
На основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р.п.С. представлявана от прокурор Ваня Александрова и адв. Б.Г. – адвокат от ВТАК, като защитник на обвиняемия Р.А.Д. с ЕГН **********, по силата на което:
 
Обвиняемият Р.А.Д. с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН, за това, че на 14.06.2019 г. в гр. Свищов в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с НП №18-0352- 001947/07.01.2019 г. издадено от Началник на РУ- Свищов, влязло в законна сила на 25.01.2019 г., управлява мотоциклет „*, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.
 
Деянието е извършено от обвиняемия Р.А.Д. с ЕГН ********** – виновно, при форма на вина – пряк умисъл и съставлява престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението **.
 
За това престъпление на обвиняемия Р.А.Д. с ЕГН ********** се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на това наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
На осн. чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК възпитателната работа по време на изпитателния срок се възлага на полицейския инспектор по настоящ адрес на обвиняемия Р.А.Д. с ЕГН ********** ***.
 
Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.
 
На основание чл.55 ал.3 от НК на Р.А.Д. с ЕГН ********** не се налага предвиденото кумулативно наказание „ГЛОБА“.
 
Няма нанесени съставомерни имуществени вреди от деянието.
 
Няма веществени доказателства.
 
Няма направени разноски по разследването.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 27.06.2019 година присъда.

В законна сила на 27.6.2019г.

Назад