Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 27.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1171/2017 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.Г.Г. ЕВТИМОВ 1990 ЕООД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.9.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
 
ОТХВЪРЛЯ предявените от Й.Г.Г. с ЕГН ********** *** против „Е.1.“ ЕООД с ЕИК ******** с адрес на управление ***, представлявано от В.А.Е., искове с правно основание чл. 49 във вр. с чл. 45 ЗЗД, за сумата от 15 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – физически болки и страдания в резултат преживените травми и увреждания, които увреждания са вследствие на инцидента от 09.10.2017 г., както и сумата от 501,56 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди – претърпяна загуба за закупени лекарства и медицински материали, както и платените такси във връзка с болничния престой, като недоказани.
 
ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, Й.Г.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на „Е.1.“ ЕООД с ЕИК ******** с адрес на управление ***, представлявано от В.А.Е., сумата от 980 (деветстотин и осемдесет) лева, представляващи сторени в производството разноски.
 
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Велико Търново в двуседмичен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.


Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2019
Гражданско дело № 35/2019
Съдът РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Решение №159/28.09.2018г. по гр.д. № 1171/2017г. по описа на Районен съд Свищов. ОСЪЖДА Й.Г.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на „Е.1.“ ЕООД с ЕИК ******** с адрес на управление ***, направените по делото разноски в размер на 980/деветстотин и осемдесет/ лв.- адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от получаване на препис от същото.
В законна сила на 27.6.2019г.
2 Гражданско дело No 1021/2018 Делба Н.П.П. А.Ц.Б. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Определение от 28.5.2019г.
На основание чл.233 от ГПК, съдът :
 
О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по гр.д. ****/2018 г.  на СвРС.

ОСЪЖДА Н.П.П.  с ЕГН **********,*** да заплати на Районен съд Свищов 25,00лв.-държавна такса за прекратяване на делото за делба, както и 5,00лв.-такса за изпълнителен лист.
 
 
ОСЪЖДА А.Ц.Б. с ЕГН **********,*** да заплати на Районен съд Свищов 25,00лв.-държавна такса за прекратяване на делото за делба, както и 5,00лв.-такса за изпълнителен лист.
 
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Великотърновски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

В законна сила на 27.6.2019г.
3 АНД No 402/2018 КАТ Т.Ж.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 22.3.2019г.
На основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №18-0352-001530/09.11.2018г. на Началник на РУП към ОДМВР Велико Търново, РУ Свищов, с което на Т.Ж.К. с ЕГН ********** *** на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лв. за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лв. за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщението пред Великотърновски административен съд.


Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2019
Административно дело № 10144/2019
На основание чл. 221, ал. 2 от от АПК, вр. с чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25 от 22.03.2019 г. по НАХД № 402/2018 г. по описа на Районен съд – Свищов. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.6.2019г.
4 НОХД No 195/2019 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.А.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Споразумение от 27.6.2019г.
На основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Р.п.С. представлявана от прокурор Ваня Александрова и адв. Б.Г. – адвокат от ВТАК, като защитник на обвиняемия Р.А.Д. с ЕГН **********, по силата на което:
 
Обвиняемият Р.А.Д. с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН, за това, че на 14.06.2019 г. в гр. Свищов в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с НП №18-0352- 001947/07.01.2019 г. издадено от Началник на РУ- Свищов, влязло в законна сила на 25.01.2019 г., управлява мотоциклет „*, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.
 
Деянието е извършено от обвиняемия Р.А.Д. с ЕГН ********** – виновно, при форма на вина – пряк умисъл и съставлява престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението **.
 
За това престъпление на обвиняемия Р.А.Д. с ЕГН ********** се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на това наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
На осн. чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК възпитателната работа по време на изпитателния срок се възлага на полицейския инспектор по настоящ адрес на обвиняемия Р.А.Д. с ЕГН ********** ***.
 
Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.
 
На основание чл.55 ал.3 от НК на Р.А.Д. с ЕГН ********** не се налага предвиденото кумулативно наказание „ГЛОБА“.
 
Няма нанесени съставомерни имуществени вреди от деянието.
 
Няма веществени доказателства.
 
Няма направени разноски по разследването.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 27.06.2019 година присъда.

В законна сила на 27.6.2019г.

Назад