Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 28.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1135/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Х.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 28.6.2019г.
Съдът
 
 
 
Р Е Ш И:
 
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че към 27.07.2018 г. (датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Свищовския районен съд) и към настоящия момент в полза н. „А.З.К.Н.П.З.“ЕООД, *****, седалище и адрес на управление ***, представляван от Т.Я.К.– управител съществува вземане против П.Х.М. с ЕГН ********** *** , ап.1 за сумата 766,27 лева (седемстотин шестдесет и шест лева и 27 ст.)-главница,  ведно със законната лихва от 30.07.2018 г. до изплащане на вземането, за която е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410  от ГПК № 479/1.08.2018 г. по ч. гр. д. № 804/2018 г. на Свищовския районен съд.
 
 
ОТХВЪРЛЯ предявения от „А.З.К.Н.П.З.“ЕООД, *****, седалище и адрес на управление ***, представляван от Т.Я.К.– управител против П.Х.М. с ЕГН ********** *** , ап.1 иск за признаване за установено, че същият им дължи сумата 140,95 лева-главница (разликата между 907,22лева и 766,27 лева), договорна лихва в размер на 99,19 лева (деветдесет и девет лева и деветнадесет стотинки) за периода от 15.05.2017 г. до 25.12.2017г. , неустойка за неизпълнение на задължение – 523,05 лева (петстотин двадесет и три лева и пет стотинки), законна лихва в размер на 75,00 лева (седемдесет и пет лева) за периода от 26.12.2017 г. до 19.07.2018 г., ведно със законната лихва от 30.07.2018 г. до изплащане на вземането, за която е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 479/1.08.2018 г. по ч. гр. д. № 804/2018 г. на Свищовския районен съд, като неоснователен.
 
ОСЪЖДА П.Х.М. с ЕГН ********** *** , ап.1 да заплати н. „А.З.К.Н.П.З.“ЕООД, *****, седалище и адрес на управление ***, представляван от Т.Я.К.– управител  сумата 310,00 лева, представляваща разноски по делото.
 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Велико Търново, в двуседмичен срок, от съобщаването му на страните.
 
2 Гражданско дело No 404/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.Х. Д.А.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 28.6.2019г.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и на добрите нрави и същата следва да се одобри, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между М.М.Х. с ЕГН ********** с адрес *** и Д.А.Д. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** чрез пълномощника адв. П.Л.от ЛАК по силата, на която:
 
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете А. Д.А. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката М.М.Х. с ЕГН **********.
 
МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на малолетното дете А. Д.А. с ЕГН ********** се ОПРЕДЕЛЯ на адреса на майката М.М.Х. ***, като при промяна на адреса същата се задължава да уведомява бащата за новия си адрес.
 
Бащата Д.А.Д. с ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на М.М.Х. с ЕГН ********** с адрес ***, като майка и законен представител на малолетното дете А. Д.А. с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 140,00 лева (сто и четиридесет лева), считано от 01.05.2019 г. до настъпване на законно основание за нейното изменение и прекратяване с падеж до 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката за месеците май, юни и юли 2019 г. е дължима до края на месец юли 2019 г.
 
Бащата Д.А.Д. с ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на М.М.Х. с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете А. Д.А. с ЕГН ********** сумата 1580,00 лева (хиляда петстотин и осемдесет лева), представляваща дължима издръжка за минало време за период една година назад, която сума ответникът се задължава да изплати, считано от 01.09.2019 г., на равни месечни вноски от по 60,00 лева (шестдесет лева) до окончателно изплащане на сумата.
 
На бащата Д.А.Д. с ЕГН ********** СЕ ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични контакти с малолетното дете А.: всяка първа и трета неделя на месеца от 10:00 до 13:00 часа до навършване на 3-годишна възраст на детето, като контактите да се осъществяват в присъствието на майката. След навършване на 3-годишна възраст на детето, всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10:00 до 18:00 часа без преспиване, като бащата го взема и връща на адреса на майката, както и всяка четна година от 16:00 часа на 1 януари до 12:00 часа на 2 януари и от 16:00 часа на 24 декември до 12:00 часа на 25 декември, и по 10 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
 
Разноските остават така, както са направени от страните.
 
На основание чл. 234, ал. 3 от ГПК постигната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 28.6.2019г.
3 АНД No 85/2019 КАТ Л.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 28.6.2019г.
На основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0352-000092/06.02.2019г. на Началник РУП към ОДМВР Велико Търново, РУ Свищов, с което на Л.А.А., ЕГН ********** *** е наложено наказание „глоба“ на основание чл.179, ал.2, пр. 1 от ЗДвП в размер на 200 лева за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщението пред Великотърновски административен съд.
 
4 НОХД No 181/2019 Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Р.А.Р. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Присъда от 28.6.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.Р. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора – Ловеч, български гражданин, с начално образование, не работи, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2019 г. в с. А., община Свищов направил опит да се съвкупи с лице ненавършило 14-годишна възраст – И.С.Р., като извършеното не представлява престъпление по чл. 152 от НК, а деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 151, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК вр. чл. 58а, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 371, т. 2, вр. чл. 372, ал. 4, вр. чл. 373, ал. 2 от НПК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
 
ЕИСПП № на престъплението **********.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието Лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
 
На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА времето, през което Р.А.Р. е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” и със заповед за задържане на лице по ЗМВР, считано от 23.01.2019 г., като един ден задържане се счита за един ден Лишаване от свобода.
 
ОСЪЖДА Р.А.Р. с ЕГН ********** *** направените по разследването разноски за експертизи в размер на 1 239,72 лв. (хиляда двеста тридесет и девет лева 72 ст.), както и 5,00 лева (пет лева) държавна такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Р. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ на С.A. Р. в качеството й на майка и законен представител на И.С.Р. с ЕГН ********** сумата от 1000,00 лева (хиляда лева), представляваща причинени в резултат на престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на деянието – 22.01.2019 г. до окончателно изплащане на сумата, като за разликата от 1000,00 до 2000,00 лева ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
 
ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Р. с ЕГН ********** със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Свищов ДТ в размер на 50,00 лева (петдесет лева) върху размера на уважения граждански иск, както и 5,00 лева такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО: ВД №1 Розово-бял чаршаф; ВД № 8 Косми от глава на Р.А.Р.; ВД № 9 Косми от генитална област на Р.А.Р.; ВД № 10 Обтривка от полов член на Р.А.Р.; ВД № 11 нокти от лява ръка на Р.А.Р.; ВД № 12 нокти от дясна ръка на Р.А.Р.; ВД № 13 обтривка от лява ръка на Р.А.Р.; ВД № 14 обтривка от дясна ръка на Р.А.Р.; ВД № 20 проба от „ВД розова детска грейка и детски потник с розово-бяло райе“; ВД № 21 проба от „ВД сини боксерки“; ВД № 22 косми от „ВД дънков панталон с оранжев колан“; ВД № 23 косми от „ВД розово-бял чаршаф“; ВД № 24 косми от „ВД горнище и долнище на анцуг, черни на цвят с розови кантове“; ВД № 25 косми от „ВД два чифта детски чорапи (жълти и с мече) след влизане в сила на присъдата да бъдат да бъде унищожени като вещи без стойност.
 
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО: ВД №2 Блуза на синьо-сиво райе с надпис „831908“; ВД № 3 Черна тениска с изображение на акула; ВД № 4 дънков панталон с оранжев колан; ВД № 5 Черен потник; ВД № 6 сини боксерки; ВД № 7 гумени чехли (розови) силно замърсени, собственост на Р.А.Р. след влизане в сила на присъдата да бъдат върнати на правоимащия.
 
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО: ВД № 15 два чифта детски чорапи (жълти и с мече); ВД № 16 розова детска грейка и детски потник с розово-бяло райе; ВД № 17 горнище и долнище на анцуг – черни на цвят с розови кантове; ВД № 18 чифт детски обувки с розови кантове; ВД № 19 долно бельо сиво на цвят с надпис „Areal“, собственост на И.Р. след влизане в сила на присъдата да бъдат върнати на нейната майка С.Р..
 
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Велико Търново, чрез Районен съд – Свищов.
 
На основание чл. 310, ал. 2 от НПК ОБЯВЯВА срок за изготвяне на мотивите – 15 дневен срок от днес.

Мотиви от 29.7.2019г.
 

Назад