Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 28.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 404/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.Х. Д.А.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 28.6.2019г.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и на добрите нрави и същата следва да се одобри, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между М.М.Х. с ЕГН ********** с адрес *** и Д.А.Д. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** чрез пълномощника адв. П.Л.от ЛАК по силата, на която:
 
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете А. Д.А. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката М.М.Х. с ЕГН **********.
 
МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на малолетното дете А. Д.А. с ЕГН ********** се ОПРЕДЕЛЯ на адреса на майката М.М.Х. ***, като при промяна на адреса същата се задължава да уведомява бащата за новия си адрес.
 
Бащата Д.А.Д. с ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на М.М.Х. с ЕГН ********** с адрес ***, като майка и законен представител на малолетното дете А. Д.А. с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 140,00 лева (сто и четиридесет лева), считано от 01.05.2019 г. до настъпване на законно основание за нейното изменение и прекратяване с падеж до 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като издръжката за месеците май, юни и юли 2019 г. е дължима до края на месец юли 2019 г.
 
Бащата Д.А.Д. с ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на М.М.Х. с ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете А. Д.А. с ЕГН ********** сумата 1580,00 лева (хиляда петстотин и осемдесет лева), представляваща дължима издръжка за минало време за период една година назад, която сума ответникът се задължава да изплати, считано от 01.09.2019 г., на равни месечни вноски от по 60,00 лева (шестдесет лева) до окончателно изплащане на сумата.
 
На бащата Д.А.Д. с ЕГН ********** СЕ ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични контакти с малолетното дете А.: всяка първа и трета неделя на месеца от 10:00 до 13:00 часа до навършване на 3-годишна възраст на детето, като контактите да се осъществяват в присъствието на майката. След навършване на 3-годишна възраст на детето, всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10:00 до 18:00 часа без преспиване, като бащата го взема и връща на адреса на майката, както и всяка четна година от 16:00 часа на 1 януари до 12:00 часа на 2 януари и от 16:00 часа на 24 декември до 12:00 часа на 25 декември, и по 10 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
 
Разноските остават така, както са направени от страните.
 
На основание чл. 234, ал. 3 от ГПК постигната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 28.6.2019г.
2 НОХД No 82/2019 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ш.М.Ю. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Присъда от 12.6.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ш.М.Ю. – роден на *** ***, община Свищов, ****, българин, български гражданин, с начално образование, разведен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от м. януари 2011 г. до м. януари 2018 г. включително в гр. Свищов, като осъден с решение по Гражданско дело № 69/2003 г. на Районен съд – Свищов, влязло в сила на 17.08.2003 г. да издържа малолетното си дете Д.Ш.Ю. – родена на *** г., като плаща на Е. Хамидева в качеството ѝ на майка и законен представител месечна издръжка в размер на 50,00 (петдесет) лева, считано от влизане в сила на съдебното решение съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 86 месечни вноски в размер на по 50,00 лева всяка на обща стойност 4 300 лева, поради което и на основание чл. 183, ал. 1 от НК, вр. с чл. 54 от НК и чл. 36 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
ЕИСПП № на престъплението: ***
 
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Велико Търново.

На основание чл. 310, ал. 2 от НПК ОБЯВЯВА срок за изготвяне на мотивите – 15 дневен срок от днес.

Мотиви от 27.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.

Назад