Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 29.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 187/2019 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Н.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 21.6.2019г.
На основание чл. 431, ал. 1 от НПК вр. чл. 89 б.”б” от НК, съдът
                                                 ОПРЕДЕЛИ:
 
НАСТАНЯВА на принудително лечение по реда на чл. 89 б.”б” от НК лицето М.Н.А. с ЕГН ********** *** в ДПБ-Церова Кория, ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
 
Препис от определението да се изпрати на ДПБ-Церова Кория, СвРП, освидетелстваната и нейния защитник.  
 
Определението може да се обжалва или протестира пред Великотърновския окръжен съд в седемдневен срок от днес по реда на глава Двадесет и първа от НПК.

В законна сила на 29.6.2019г.

Назад