Последна актуализация на 26.03.2019г. 17:00:36РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за насрочени дела
за периода от 27.3.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 87/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Л.П. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.3.2019 9:30
2 Гражданско дело No 375/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Г.И.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.3.2019 10:00
3 Гражданско дело No 847/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Н.А.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.3.2019 10:30
4 Гражданско дело No 555/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Б.И.Б. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.3.2019 11:00
5 Гражданско дело No 601/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Я.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.3.2019 11:30
6 НОХД No 100/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Б.К.Я. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.3.2019 13:30
7 НОХД No 101/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Ю.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
27.3.2019 14:00
8 Гражданско дело No 942/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.И.Х. ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "КАЛИНА МАЛИНА" Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
27.3.2019 14:30
9 Гражданско дело No 1198/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.Б.Н. Д.И.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.3.2019 9:15
10 НОХД No 58/2019 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.С.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.3.2019 11:00
11 Гражданско дело No 1345/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Т.В.Г.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
28.3.2019 13:00
12 Гражданско дело No 281/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.З.М.,
Д.А.М.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.3.2019 9:00
13 Гражданско дело No 888/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Д.П.Й. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.3.2019 9:30
14 Гражданско дело No 208/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНДИ ГРУП ООД ПЕТРАНС 2016 ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.3.2019 10:00
15 Гражданско дело No 10/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Ч.М.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.3.2019 10:30
16 Гражданско дело No 1284/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Н.А. САМИРА ДЕСТИЛ ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.3.2019 11:00
17 ЧНД No 59/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.А.Ц. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
29.3.2019 13:00
18 Гражданско дело No 1290/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
29.3.2019 14:00
19 Гражданско дело No 809/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Й.Й. С.Ж.К. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
1.4.2019 10:00
20 Гражданско дело No 248/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Н.Ч. Р.Д.Р. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.4.2019 11:00
21 Гражданско дело No 1237/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.А.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.4.2019 11:30
22 Гражданско дело No 1018/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Б.Г.Б.,
Я.В.Я.,
Г.Б.Д.,
М.В.Я.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.4.2019 11:45
23 Гражданско дело No 637/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД В.Ц.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.4.2019 13:30
24 Гражданско дело No 1331/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.П.И. П.П.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.4.2019 14:00
25 ЧНД No 80/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.И.Т. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
1.4.2019 14:30
26 НОХД No 53/2019 Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Ц.В. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
2.4.2019 9:30
27 Гражданско дело No 1172/2018 Делба С.П.С. БИО ВИС ООД,
И.С.И.,
Й.С.И.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
2.4.2019 11:30
28 Гражданско дело No 606/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Р.Д.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
2.4.2019 13:30
29 НЧХД No 104/2018 Обида и квалифицирана обида И.Б.А. М.М.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
3.4.2019 9:30
30 ЧНД No 78/2019 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.И.Л. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
3.4.2019 14:30
31 НЧХД No 412/2018 Лека телесна повреда П.Й.П. Л.А.И.,
В.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.4.2019 9:30
32 Гражданско дело No 65/2019 Искове за трудово възнаграждение Р.С.К. ПК НАПРЕДЪК Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.4.2019 10:00
33 Гражданско дело No 67/2019 Искове за трудово възнаграждение Д.Н.К. ПК НАПРЕДЪК Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.4.2019 10:30
34 Гражданско дело No 66/2019 Искове за трудово възнаграждение А.А.А. ПК НАПРЕДЪК Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
4.4.2019 10:45
35 Гражданско дело No 68/2019 Искове за трудово възнаграждение С.Ц.И. ПК НАПРЕДЪК Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
4.4.2019 11:00
36 ЧНД No 86/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ В.Г.А. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.4.2019 13:30
37 НЧХД No 16/2019 Лека телесна повреда Р.Л.И. В.Ц.В. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.4.2019 14:30
38 НЧХД No 185/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) М.М.О. И.В.И.,
П.И.П.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
4.4.2019 15:00
39 НЧХД No 312/2018 Лека телесна повреда Д.Ч.Н. И.Г.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.4.2019 9:15
40 Гражданско дело No 247/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Й.Л.,
А.П.Л.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.4.2019 10:30
41 АНД No 74/2019 Други административни от наказателен характер дела М.М.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ,
М.Д.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.4.2019 11:00
42 АНД No 71/2019 Други административни от наказателен характер дела Д.Е.Р. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.4.2019 11:30
43 НОХД No 125/2018 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ И.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
5.4.2019 13:00
44 Гражданско дело No 152/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Н.Н. Д.З.Д. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
5.4.2019 14:00
45 НОХД No 64/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ К.М.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.4.2019 9:30
46 Гражданско дело No 278/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Д.Д.   Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.4.2019 10:30
47 АНД No 83/2019 КАТ Н.З.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.4.2019 11:00
48 АНД No 84/2019 КАТ Г.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.4.2019 11:30
49 Гражданско дело No 1126/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД П.Д.Т. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.4.2019 9:15
50 Гражданско дело No 1014/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД С.Л.Ф. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.4.2019 9:30
51 АНД No 72/2019 МВР И.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.4.2019 10:00
52 АНД No 73/2019 КАТ И.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.4.2019 10:30
53 Гражданско дело No 276/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ц.Г.Ц.,
Р.Н.Х.,
А.Ф.С.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.4.2019 11:00
54 Гражданско дело No 1285/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.В.С. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.4.2019 11:30
55 Гражданско дело No 79/2019 Искове за развод и недействителност на брака Г.М.И. Т.М.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.4.2019 13:00
56 Гражданско дело No 94/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Д.И.,
В.Г.Р.
БРАТОВ ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.4.2019 13:30
57 НОХД No 284/2017 Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.С.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
11.4.2019 10:00
58 Гражданско дело No 930/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.А.Г. И.Р.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
12.4.2019 9:30
59 Гражданско дело No 293/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Г.П.,
Д.Н.П.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.4.2019 9:00
60 Гражданско дело No 280/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Х.А. Д.Д.О. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.4.2019 9:30
61 НОХД No 90/2019 Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Н.М.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
15.4.2019 10:30
62 АНД No 18/2019 КАТ И.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.4.2019 9:45
63 Гражданско дело No 269/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване СВИЛОЦЕЛ ЕАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
16.4.2019 13:00
64 НОХД No 82/2019 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ш.М.Ю. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.4.2019 9:00
65 АНД No 34/2019 КАТ В.Р.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.4.2019 10:00
66 Гражданско дело No 1291/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Е.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.4.2019 10:30
67 Гражданско дело No 1295/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.З.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.4.2019 11:00
68 Гражданско дело No 1296/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.Н.,
И.Е.Д.,
С.Й.Р.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.4.2019 11:30
69 АНД No 396/2018 Агенция "Митници" ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
17.4.2019 13:00
70 АНД No 95/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.В.С. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.4.2019 9:00
71 НЧХД No 184/2018 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) А.И.О. И.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
18.4.2019 9:30
72 Гражданско дело No 947/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Л.И.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.4.2019 10:00
73 НОХД No 94/2019 Внасяне на неверни обстоятелства в официален документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
19.4.2019 10:30
74 АНД No 85/2019 КАТ Л.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.4.2019 9:30
75 АНД No 79/2019 КАТ А.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.4.2019 10:00
76 АНД No 442/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.Б.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
23.4.2019 10:30
77 АНД No 97/2019 КАТ А.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.4.2019 10:30
78 Гражданско дело No 944/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.В.К. М.П.Н. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.4.2019 13:00
79 Гражданско дело No 268/2014 Делба И.Г.Т. Б.Г.Т.,
Я.Х.К.,
П.И.М.,
С.И.И.,
Б.Г.А.,
Н.И.К.,
М.И.С.,
Р.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
Т.Б.Т.,
М.Б.Т.,
Д.А.Г.,
С.А.Т.,
Г.А.К.,
М.А.Г.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
23.4.2019 14:00
80 НЧХД No 32/2019 Лека телесна повреда без разстройство на здравето О.З.К.,
З.А.К.,
Д.Л.К.
Г.А.Х. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
24.4.2019 9:30
81 НОХД No 54/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.П.Л. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.4.2019 9:30
82 НОХД No 99/2018 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.А.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
25.4.2019 11:00
83 НОХД No 438/2018 Против политическите права на гражданите РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.К.,
Е.Г.А.,
И.А.А.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
7.5.2019 10:00
84 Гражданско дело No 1083/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД П.И.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.5.2019 9:15
85 Гражданско дело No 1199/2018 Иск за установяване на трудов стаж Л.Б.П. ТП НА НОИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ПМУ-СВИЩОВ ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.5.2019 9:15
86 Гражданско дело No 1092/2018 Иск за установяване на трудов стаж А.Я.И. ТП НА НОИ,
СТРОИТЕЛ - 97 ООД
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.5.2019 9:45
87 Гражданско дело No 63/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване А.С.И.,
Ц.И.П.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.5.2019 11:00
88 Гражданско дело No 956/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД П.Х.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.5.2019 11:30
89 Гражданско дело No 337/2018 Искове за недействителност на правни сделки Г.А.С. Г.П.М.,
Р.З.Г.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
8.5.2019 13:00
90 Гражданско дело No 530/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.П.П. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.5.2019 9:00
91 НОХД No 93/2019 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.И.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.5.2019 9:30
92 НОХД No 96/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.З.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.5.2019 9:30
93 АНД No 98/2019 Комисия за защита на потребителите РОЗ - ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ЕТ ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ АЛЕКСИЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.5.2019 11:30
94 НЧХД No 438/2017 Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Л.К.К. Ф.Р.Ф. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
9.5.2019 13:30
95 НОХД No 391/2018 Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Л.И.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
10.5.2019 10:00
96 Гражданско дело No 48/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.К.К.А.,
Л.К.К.
Ф.Р.Ф. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
10.5.2019 14:00
97 АНД No 6/2019 КАТ И.Н.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.5.2019 10:00
98 Гражданско дело No 457/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ц.М.Д.,
П.Й.Г.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.5.2019 11:30
99 Гражданско дело No 993/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.М.Х. Й.К.Н. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
13.5.2019 13:00
100 АНД No 67/2019 КАТ Л.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.5.2019 9:30
101 Гражданско дело No 1356/2018 Искове по КЗ С.М.С. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.5.2019 11:00
102 Гражданско дело No 1019/2018 Искове по КЗ Й.Н.Й. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
14.5.2019 13:00
103 Гражданско дело No 600/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.С.А. ОБЩИНА СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
15.5.2019 11:30
104 Гражданско дело No 398/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Р.Л.Х. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
15.5.2019 13:00