РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ

О Б Я В А

Районен съд – Свищов обявява свободно работно място с кандидатстване по документи и събеседване за длъжността „чистач” - 1 (една) щатна бройка в Общата администрация на съда, съгласно Заповед № РД-06-130/8.04.2019 г. на Административния ръководител-председател на Районен съд – Свищов

Кандидатите за обявеното свободното работно място, трябва да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни, да имат средно образование, да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер (независимо от реабилитацията), да не са поставени под запрещение, да притежават умения за работа в екип, самодисциплина и отговорност. Препоръчително е кандидатите да имат предишен опит на подобна длъжност.

Основното месечно трудово възнаграждение за обявеното свободно работно място - съгласно утвърдения от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Класификатор на длъжностите в органите на съдебната власт.

Кандидатите следва да представят лично или чрез пълномощник, следните документи :

- Заявление за участие (по образец) изтегли;

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ - (по образец) изтегли;

- Декларация за липса на обстоятелства по 340а, ал. 2 ЗСВ - (по образец) изтегли;

- Декларация за съгласие за обработка на лични данни изтегли;

- Заверено копие от диплома за завършено средно образование;

- Автобиография - (по образец) изтегли;

- Свидетелство за съдимост – оригинал;

- Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;

- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване - оригинал;

- Копие от лична карта;

- Копия от документи удостоверяващи трудов стаж (трудова книжка или осигурителна книжка);

- Други документи, по усмотрение на кандидата, касаещи длъжността, например препоръка от предходен работодател;

Образците на заявлението и декларациите могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Районен съд – Свищов или да бъдат получени от Регистратурата на съда.

С определения кандидат, за заемане на длъжността „чистач“, след извършения подбор по документи и събеседване, ще се сключи трудов договор, със срок за изпитване 6 (шест) месеца, в полза на работодателя.

Срок за подаване на документи за участие – четиринадесет дни, считано от датата на публикуване на обявата.

Място за подаване на документите – гр.Свищов, ул.Димитър Г.Анев № 2, Съдебната палата, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Място за поставяне на съобщенията за допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения, свързани с обявеното свободно място – интернет страницата на съда и информационното табло на Районен съд – Свищов.

Обявата е публикувана във в-к „Дунавско дело” бр. 14/12.04.2019 година.