Съдии в Районен съд Свищов


Съгласно Решение на ВСС по Протокол № 51 от 15.10.2015г. и Акт за встъпване в длъжност от 19.10.2015г., считано от 20.10.2015г. Административен ръководител – Председател на съда е ПЕНКА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА. Ръководството на съда е с продължителен съдийски стаж, с опит и знания, което е от решаващо значение за най-целесъобразно организиране на работата в службите на съда поотделно и като цяло с оглед постигане максимална ефективност в работата им.

В съда работят четирима магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ - ПЕНКА ЙОРДАНОВА
Приемен ден - сряда от 14:00 до 16:00 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ - ТЕОДОРА СТОЯНОВА
РАЙОНЕН СЪДИЯ - СТЕЛА БЪЧВАРОВА
РАЙОНЕН СЪДИЯ - МАРИЯ ДИМИТРОВА

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СИЙКА КРЪСТЕВА
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - МАГДАЛЕНА ИВАНОВА