Новини/Обяви


12.04.2019г.

Дневен ред на Ден на отворени врати, организиран в Районен съд – Свищов за 16.04.2019г.
Тема на деня: „Да опознаем дейността на съда“

От 11:30 часа – Изнасяне на беседа пред ученици от IV б клас на СУ „Николай Катранов“ гр.Свищов на тема „Запознаване с професията на съдията и дейността на съда“. Прожекция на филма „Детско правосъдие“.
От 15:00 часа – Изнасяне на беседа пред ученици от V в клас на СУ „Николай Катранов“ гр.Свищов на тема „Запознаване с професията на съдията и дейността на съда“. Прожекция на филма „Достъп до правосъдие“.02.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.
На 18.02.2019г. от 11,00 часа в Зала 1 на Районен съд – Свищов беше проведено годишно отчетно събрание за обсъждане Отчета за дейността на съда за 2018г. Гости на събранието бяха г-жа Теодорина Димитрова - Административен ръководител - председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Диана Костова - Заместник-председател на Административен съд – Велико Търново и г-жа Блага Георгиева – районен прокурор при Районна прокуратура – Свищов.
Г-жа Пенка Йорданова – административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов представи доклада за дейността на съда чрез презентация на мултимедийния екран. Въз основа на представените статистически данни беше дадена положителна оценка за работата на съда през изминалата година.
01.02.2019г.

РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ ОБЯВЯВА
16.04.2019 година (вторник) за ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ на тема „ДА ОПОЗНАЕМ ДЕЙНОСТТА НА СЪДА“

В деня на отворените врати гражданите могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят с организацията и дейността на съда, със съдебните процедури, с работата и функциите на магистратите и съдебните служби.
Целта на инициативата е насочена към повишаване доверието на обществеността в съдебната система, повишаване на правната култура на подрастващите и постигане на по-добра информираност за работата и функциите на органите на съдебната власт.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10.00 часа до 16.00 часа.
Пенка Йорданова
Адм.ръководител-председател
на Районен съд – СвищовОбразователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2017/2018 г. Повече информация тук.На 16.04.2018г. в съдебната палата в гр. Свищов се проведе Ден на отворените врати. Повече информация тук.На 10.04.2018г. от 12.00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата се проведе пресконференция на Административния ръководител – Председател на РС Свищов – Пенка Йорданова, по повод представяне на Годишния доклад за дейността на Районен съд Свищов през 2017г. На пресконференцията присъстваха представители на местните медии, които поставиха своите въпроси по доклада и дейността на съда.13.04.2018г.

Дневен ред на Ден на отворени врати, организиран в Районен съд – Свищов за 16.04.2018г.
Тема на деня: „Да опознаем дейността на съда“

От 9:45 часа – Изнасяне на беседа пред ученици от IХ клас на СУ „Николай Катранов“ гр.Свищов на тема „Запознаване с професията на съдията и процедурата при разглеждане на граждански и наказателни дела. Особености при участие като страна на непълнолетни лица при разглеждане на дела“. Предоставяне на информационни материали, разглеждане на пример и дискусия по казуса.
От 12:30 часа – Изнасяне на беседа пред ученици от ХI а клас на СУ „Димитър Благоев“ гр.Свищов на тема„Страни в наказателния и гражданския процес. Разглеждане на граждански и наказателни дела. Специфика при разглеждане на дела с участие на непълнолетни“. Предоставяне на информационни материали, разглеждане на пример и дискусия по казуса.
От 13:45 часа – Ученици от XII а клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр.Свищов ще присъстват на разглеждане на АН дело по описа на Районен съд – Свищов, както и ще им бъде изнесена беседа на тема „Специфика на гражданските и наказателните дела“.05.04.2018г.

Ръководството на Районен съд – Свищов кани представителите на медиите, които проявяват интерес на 10.04.2018 година (вторник) от 12:00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата на организирана пресконференция по повод представяне на Годишния доклад за работата на Районен съд – Свищов през 2017г.
От Районен съд Свищов30.03.2018г. - пренасрочена

Ръководството на Районен съд – Свищов кани представителите на медиите, които проявяват интерес на 3.04.2018 година (вторник) от 11:00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата на организирана пресконференция по повод представяне на Годишния доклад за работата на Районен съд – Свищов през 2017г.
От Районен съд СвищовНа 12.02.2018г. от 11,00 часа в Зала 1 на Районен съд – Свищов беше проведено годишно отчетно събрание за обсъждане Отчета за дейността на съда за 2017г. Гости на събранието бяха г-жа Мария Иванова – съдия във Върховен касационен съд, г-н Янко Янев - Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, г-жа Теодорина Димитрова - Административен ръководител - председател на Окръжен съд – Велико Търново, г-жа Диана Костова - Заместник-председател на Административен съд – Велико Търново и г-жа Блага Георгиева – районен прокурор при Районна прокуратура – Свищов. За първа година на събранието присъства представител от ВКС, което беше отчетено при откриването на същото, както и беше подчертано, че тази инициатива се посреща добре от съдиите и служителите при Районен съд – Свищов.
Г-жа Пенка Йорданова – административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов представи доклада за дейността на съда чрез презентация на мултимедийния екран. Въз основа на представените статистически данни беше дадена положителна оценка за работата на съда през изминалата година.
На 4.12.2017г. от 12.00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата се проведе обучение във връзка с връчване на призовки и съобщения на страните по делата от Административния ръководител-председател на Районен съд – Свищов – Пенка Йорданова на кметовете на кметства от Община Свищов във връзка с промените в Гражданско процесуалния кодекс от 27.10.2017 година. Целта на обучението беше правилното оформяне на призовката при връчването с цел да се отстранят пропуски, грешки при призоваването, което ще рефлектира пряко върху бързината на правораздаването.
Районен съд – СвищовМалки коледарчета от ДГ“Калина Малина“ гр.Свищов посетиха и поздравиха на 21.12.2017 година съдиите и служителите на Районен съд – Свищов. Повод за посещението на малките юнаци са Коледните празници и съответните традиции, свързани с тях. Коледна атмосфера, празнично настроение и позитивни емоции внесоха малките коледари в Районен съд – Свищов. Децата бяха с традиционни коледарски носии, калпаци и дървени геги. Коледарски песни и танци бяха част от репертоара на малчуганите. Пресъздаден бе и ритуалът, с който се нарича за здраве, плодородие, благополучие и късмет през новата 2018г. В знак на благодарност за поздравленията и отправените пожелания, колективът на Районен съд – Свищов дари децата с вкусни лакомства. Децата разгледаха Съдебната палата на Районен съд – Свищов и разговаряха със съдиите и съдебните служители.12.01.2018г.

Районен съд – Свищов, в качеството си на Възложител, на основание чл. 20, ал. 8 ЗОП и Заповед № РД-06-10/2.01.2018 година на Административен ръководител-председател отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за Избор на доставчик на канцеларски материали за нуждите на Районен съд – Свищов през 2018 година по следните обособени позиции: 1. Доставка на принтерна хартия и ксерокс хартия и 2. Доставка на пликове за писма и други канцеларски материали при следните условия...
Цялото съобщение
Техническа спецификация12.01.2018г.

Районен съд – Свищов в качеството си на Възложител, на основание чл. 20, ал. 8 ЗОП и Заповед № РД-06-11/2.01.2018 година на Административен ръководител-председател отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за Закупуване на консумативи за офис техника (тонер касети - оригинални и съвместими), презареждане и рециклиране...
Цялото съобщение
Техническа спецификация04.12.2017г.

В изпълнение на Решение по протокол № 47 от 21 ноември 2017 година на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет, на 1.12.2017 година Мария Станчева Димитрова встъпи в длъжност „съдия“ в Районен съд – Свищов.
Пенка Йорданова
Адм.ръководител-председател
на Районен съд – Свищов11.07.2017г.

Районен съд – Свищов, във връзка с неотложен ремонт на покрива на сградата на Районен съд – Свищов и във връзка с необходимостта от строително монтажни работи за отстраняване на последици от течове от покрива в стаи ползвани от Районен съд – Свищов отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за Избор на изпълнител за извършване на горните СМР при следните условия...
Повече информация тук.

13.07.2017г.

Уведомяваме Ви, че поради представено допълнение от определеното за изготвянето на експертната оценка за определяне н необходимите СМР, свързани с ремонта на покрива на съдебната палата на Районен съд – Свищов вещо лице в ценовото предложение следва да бъде включен допълнителен ред в раздел „Покривни работи“, като след т.5 - Укрепване на дървена покривна конструкция следва да бъде добавена т.6 Подмяна на отделни компрометирани изгнили дървени греди с общо количество 4.48 м3.Проведен симулативен съдебен процес с ученици от СУ „Николай Катранов“ гр. Свищов.

Ученици от Ха и Хб клас при СУ „Николай Катранов“ участваха в симулативен съдебен процес в Районен съд – Свищов на 23.06.2017г.. В присъствието на ученици от училището, родители, класни ръководители и юриста на МКБППМН , педагогическият съветник – г-жа Трайчева, се проведе симулативния съдебен процес по избран от децата казус – наказателно дело за държане на високорискови наркотични вещества – марихуана от непълнолетно лице. В симулативния съдебен процес съставът на съда включваше съдия и съдебни заседатели. Участници в процеса бяха прокурорът, непълнолетния подсъдим, адвоката на подсъдимия, като бяха разпитани свидетели, изслуша се заключението на вещото лице, както и бащата на непълнолетния подсъдим и представител на Дирекция „Социално подпомагане“ Свищов. След анализ на доказателствения материал, съобразявайки мотива за извършване на деянието, личността не непълнолетния подсъдим, съдебния състав прие, че деянието на подсъдимия представлява маловажен случай и го освободи от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354а ал. 5 от НК с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК - обществено порицание, което да се прочете по радиото в училището, в което учи, като го оправда по първоначално повдигнатото обвинение. Наказателното дело по избрания казус се оказа изключително интересно и за присъстващите ученици в съдебната зала, както и поучително – разбраха, че и държането на малки количества марихуана, без надлежно разрешително, представлява престъпление по Наказателния кодекс. След симулативния процес, участниците изразиха благодарността си за предоставената възможност да участват в инициативата, като обясниха, че за тях това е било не само интересно, ново, но и много поучително. Съдия Йорданова благодари на учениците за желанието, с което са се включили, похвали ги за успешното им представяне. В края на събитието за проверка на наученото в рамките на Образователната програма се проведе и викторина, като учениците отговориха убедително и категорично на поставените от съдия Йорданова въпроси. Проявата беше отразена в местните медии.Проведен симулативен съдебен процес с ученици от СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов.

Ученици от Ха и Хб клас при СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов участваха в симулативен съдебен процес в Районен съд – Свищов на 13.06.2017г. В присъствието на ученици от училището, родители, класни ръководители се проведе симулативния съдебен процес по избран от децата казус – наказателно дело за причиняване на средна телесна повреда, изразяваща се в мозъчно сътресение, съпроводено с липсата на спомен са случилото се. В симулативния съдебен процес съставът на съда включваше съдия и съдебни заседатели. Участници в процеса бяха прокурорът, граждански ищец и повереника му, подсъдим, адвоката на подсъдимия, като бяха разпитани свидетели присъствали в дискотеката, изслуша се заключението на вещото лице. След анализ на доказателствата съдебния състав призна подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение и му наложи наказание три месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от три години и уважи изцяло предявения граждански иск от пострадалия за неимуществени вреди. След симулативния процес беше проведена дискусия по казуса, както и участници в симулативния процес дадоха интервюта пред медиите, присъствали в залата - Кабелна телевизия „Видеосат“, в които обясниха колко интересна за тях е била инициативата, колко полезна, защото са научили нови неща, както и са се убедили колко отговорна е професията на съдията, на прокурора, на адвоката. Интервю даде и директора на СУ „Димитър Благоев“ която изрази задоволството си от представянето на учениците и впечатленията си от Образователната програма, като счита, че най-вече след симулативния съдебен процес децата са станали по-отговорни. Проявата беше отразена в местните медии.На 9.05.2017 година (вторник) по повод Деня на Европа и ученическото самоуправление, по инициатива на директора на Средно училище „Николай Катранов“ гр.Свищов“ - Генади Иванов, ученици от 10 „а“ и „б“ клас посетиха Районен съд – Свищов. Учениците влязоха в роли на административен ръководител на съда, съдия, съдия по вписванията, съдия изпълнител и съдебни служители. С тази инициатива децата се запознаха на практика с дейността на съдиите и съдебните служители и имаха възможност да разгледат съдебната зала и отделните служби в съда.
От Районен съд СвищовНа 28.04.2017г. в съдебната палата в гр. Свищов се проведе Ден на отворените врати. Повече информация тук.Във връзка с ежегодното провеждане на инициативата Ден на отворените врати, свързана с Деня на Конституцията, Районен съд – Свищов ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема: „СЪДЪТ В ДЕТСКИТЕ ОЧИ”
Цялата обяваВъв връзка с ежегодното провеждане на инициативата Ден на отворените врати, свързана с Деня на Конституцията, Районен съд – Свищов ОБЯВЯВА конкурс за есе на тема „Правото – справедливост и отговорност”...
Цялата обява31.03.2017г.

Уведомяваме Ви, че поради участие на Административен ръководител-председател на Районен съд – Свищов в Годишно отчетно събрание на Апелативен съд – Велико Търново за обсъждане на отчетния доклад за дейността му и тази на съдилищата в апелативния район през 2016 година, което ще се проведе на 21.04.2017 година от 10.00 часа със Заповед № РД-06-86 от 30.03.2017 година е променена датата за провеждане на Ден на отворените врати в Районен съд – Свищов на 28.04.2017 година.
В деня на отворените врати гражданите могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят с организацията и дейността на съда, със съдебните процедури, с работата и функциите на магистратите и съдебните служби.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10.00 часа до 16.00 часа.
Районен съд СвищовНа 15.03.2017г. от 11.00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата се проведе пресконференция на Административния ръководител – Председател на РС Свищов – Пенка Йорданова, по повод представяне на Годишния доклад за дейността на Районен съд Свищов през 2016г. На пресконференцията присъстваха представители на местните медии, които поставиха своите въпроси по доклада и дейността на съда.13.03.2017г.

Ръководството на Районен съд – Свищов кани представителите на медиите, които проявяват интерес на 15.03.2017 година (сряда) от 11:00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата на организирана пресконференция по повод представяне на Годишния доклад за работата на Районен съд – Свищов през 2016г.
От Районен съд СвищовНа 21.02.2017г. в Зала 1 на Районен съд – Свищов бе проведено годишно отчетно събрание за обсъждане Отчета за дейността на съда за 2016г. Гости на събранието бяха административния ръководител-председател на Окръжен съд – Велико Търново г-жа Теодорина Димитрова , заместник-председателя на Адм. Съд – Велико Търново г-жа Йорданка Матева и г-жа Блага Георгиева – районен прокурор при районна прокуратура – Свищов. Г-жа Пенка Йорданова – административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов представи доклада за дейността на съда чрез презентация на мултимедийния екран. Въз основа на представените статистически данни беше дадена положителна оценка за работата на съда през изминалата година.
На 9.02.2017г. от 11.00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата се проведе пресконференция на Административния ръководител – Председател на РС Свищов – Пенка Йорданова, по повод началото на реализацията на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, през учебната 2016/2017 година, в която Районен съд – Свищов за втора поредна година ще участва. Участие в пресконференцията взеха Блага Георгиева – Административен ръководител на Районна прокуратура – Свищов, Цветанка Кирова – директор на СУ“Димитър Благоев“ гр.Свищов, Виолета Трайчева – педагогически съветник при СУ“Николай Катранов“ гр.Свищов, Боянка Димитрова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование в Регионалния инспекторат по образование. На пресконференцията присъстваха представители от двата местни вестника – „Дунавско дело“ и „Дунавска зора“, както и от Кабелна телевизия „Видеосат“, които поставиха своите въпроси по реализацията на програмата.07.02.2017г.

Ръководството на Районен съд Свищов кани представителите на медиите, които проявяват интерес, на 09.02.2017 година (четвъртък) от 11 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата на организирана пресконференция по повод началото на реализацията на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, през учебната 2016/2017 година, в която Районен съд – Свищов за втора поредна година ще участва.
От Районен съд Свищов09.01.2017г.

РАЙОНЕН СЪД СВИЩОВ ОБЯВЯВА 21.04.2017 година (петък) за ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

В деня на отворените врати гражданите могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят с организацията и дейността на съда, със съдебните процедури, с работата и функциите на магистратите и съдебните служби.
Целта на инициативата е насочена към повишаване доверието на обществеността в съдебната система, повишаване на правната култура на подрастващите и постигане на по-добра информираност за работата и функциите на органите на съдебната власт.
Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10.00 часа до 16.00 часа.09.01.2017г.

Районен съд – Свищов, в качеството си на Възложител, на основание чл. 20, ал. 8 ЗОП и Заповед № РД-06-08/3.01.2017 година на Административен ръководител-Председател отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за Избор на доставчик на канцеларски материали за нуждите на Районен съд – Свищов през 2017 година по следните обособени позиции: 1. Доставка на принтерна хартия и ксерокс хартия и 2. Доставка на пликове за писма и други канцеларски материали при следните условия...
Цялото съобщение
Техническа спецификация09.01.2017г.

Районен съд – Свищов в качеството си на Възложител, на основание чл. 20, ал. 8 ЗОП и Заповед № РД-06-09/3.01.2017 година на Административен ръководител-Председател отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за Закупуване на консумативи за офис техника (тонер касети - оригинални и съвместими), презареждане и рециклиране...
Цялото съобщение
Техническа спецификацияУведомяваме Ви, че през учебната 2016/2017 година Районен съд Свищов за втора поредна година ще участва в реализацията на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ , като всички магистрати в Районен съд Свищов са изразили желание да се включат като лектори. Темите на лекциите са предложени и съгласувани с ръководствата на двете училища, в които ще се реализира Образователната програма. Предварително уточнен с директорите на двете училища, с които Районен съд Свищов ще работи по Образователната програма – СУ “Димитър Благоев“ гр.Свищов и СУ “Николай Катранов“ гр.Свищов е и графика за провеждането им. Образователната програма ще се проведе под формата на лекционен курс и провеждане на симулативен процес и викторина в рамките на учебната програма през втория учебен срок на учебната 2016/2017 година по дисциплината „Етика и право“ с ученици от Х клас.
Адм.ръководител-председател на РС Свищов: Пенка ЙордановаНа 28.06.2016г. в съдебната зала на Районен съд Свищов се проведе симулативен съдебен процес и викторина с ученици от 10-ти при Среднообщообразователно училище „Николай Катранов“ гр. Свищов за обобщаване на наученото в рамките на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Повече информация - тук.На 28.06.2016 година предстои провеждане на симулативен съдебен процес и викторина с ученици от 10-ти клас при Среднообщообразователно училище „Николай Катранов“ гр.Свищов за обобщаване на наученото в рамките на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“
Районен съд Свищов кани представителите на всички печатни и електронни медии да присъстват на 28.06.2016 година от 14.00 часа в Съдебната зала на Районен съд Свищов за отразяване на събитието.
Адм.ръководител-председател на РС Свищов: Пенка ЙордановаНа 19.05.2016 година, от 14.00 часа в Съдебната палата гр.Свищов се проведе начално обучение на новоизбраните съдебни заседатели при Районен съд Свищов с мандат 2016 година – 2021 година. В рамките на обучението бяха разяснени правата и задълженията на съдебните заседатели, основни юридически понятия и принципи на наказателния процес. Целта на обучението е да се осигурят базови познания на съдебните заседатели, създаване и развитие на практически понятия, познания в областта на наказателния процес, с оглед ефективното им участие в наказателния процес, пълноценно участие в съдебни състави. Обучението се осъществи от съдия Пенка Йорданова и съдия Теодора Стоянова, по разработен Наръчник на обучителя по Обучителна програма за съдебни заседатели, разработен по проект „Програма за обучение на компетентни и мотивирани съдебни заседатели“ на Окръжен съд Велико Търново.
Настоящите съдебни заседатели при Районен съд Свищов положиха клетва на 8.01.2016 година и преобладаваща част от тях за първи път изпълняват такава длъжност. Сред съдебните заседатели има педагози, икономисти, инженери и специалисти в различни други области.На 15.04.2016г. в съдебната палата в гр. Свищов се проведе Ден на отворените врати. Повече информация тук.На 14.04.2016г. от 11.00 часа в съдебна зала № 1 в Съдебната палата се проведе пресконференция на Административния ръководител – Председател на РС Свищов – Пенка Йорданова, по повод представяне на Годишния доклад за дейността на Районен съд Свищов през 2015г. . На пресконференцията присъстваха представители от двата местни вестника, които поставиха своите въпроси по доклада и дейността на съда.Дневен ред на Ден на отворени врати, организиран в Районен съд Свищов за 15.04.2016г.Уведомяваме Ви, че от 01.07.2014г. в Районен съд гр.Свищов може да се извършват плащания по транзитната сметка на Районен съд гр.Свищов BG77UNCR96603116321010 на държавни такси за свидетелства за съдимост, държавни такси, глоби, разноски, преписи – заверени/незаверени, удостоверения, прием/отказ от наследство и други чрез ПОС терминално устройство инсталирано в служба „Бюро съдимост”. Плащанията могат да се извършват с валидни банкови дебитни и кредитни карти.Уведомяваме Ви, че от 01.07.2014г. в Районен съд гр.Свищов може да се извършват плащания по набирателната сметка на Районен съд гр.Свищов BG73UNCR96603316321017 на депозити за вещи лица и свидетели чрез ПОС терминално устройство инсталирано в служба „Съдебно деловодство”. Плащанията могат да се извършват с валидни банкови дебитни и кредитни карти.Във връзка с реализиране на проект на ВСС „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в Районен съд – Свищов и на основание Заповед № РД-06-27/21.01.2013г. на Председателя, Ви каним на 15.02.2013г., /петък / от 09.00часа до 16.00 ч. да посетите сградата на съда, намираща се на адрес гр. Свищов ул. Д.Анев № 2...

Цялото съобщение.Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

Районен съд гр.Свищов публикува на интернет страницата си "Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК". Всички лица желаещи да получават съобщения и призовки по електронен път трябва да се запознаят с Правилата за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес и да попълнят заявление (Приложение №1), което ще бъде прикрепяно към делото.

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК.

Приложение №1НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд за 2009/2010 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Окръжен съд - Велико Търново или Административен съд - Велико Търново следните документи....
Повече информация може да получите на сайта на Окръжен съд - Велико Търново тук.От 01 Октомври 2008 година в Районен съд – Свищов е внедрена и работи съдебно-административна система за автоматизиране дейността на магистрати и съдебни служители. Чрез тази система се дава възможност за създаване и поддържане на електронна папка на съдебните дела, т.е. осигурени са средства за съхраняване в цифров вид на всички документи, съдържащи се в "хартиените папки" на съдебните дела. В този електронен вид ще бъдат въведени всички неприключили дела до 01 Октомври 2008 година, а също и всички новообразувани дела след тази дата.
Предвижда се в бъдеще да се инсталира и система за предоставяне на WEB -достъп до делата на Районен съд – Свищов на оторизирани потребители.
Повече информация може да прочетете на сайта на създателите на системата – „Информационно обслужване” АД клон Варна тук.