Вътрешни правила

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Свищов.

Вътрешни правила за организация на работата в Районен съд Свищов при публикуване на съдебните актове.

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК.


СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД СВИЩОВ за ПЕРИОДА 2019 година – 2021 година

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД СВИЩОВ през 2016 година