Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

През учебната 2017/2018 г. Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ беше реализирана от РС Свищов сред ученици от Х клас на СУ „ Димитър Благоев“.
Беше изготвен график – програма с дата за провеждане на лекциите в часовете по „Етика и право“. В образователната програма участваха трима съдии от Районен съд – Свищов. Образователната програма се реализира съвместно с Районна прокуратура Свищов.
В края на обучението по график беше предвидено обобщаване на наученото в рамките на Образователната програма и проверка на получените знания чрез организиране на викторина и симулативен съдебен процес. Административният ръководител – председател на Районен съд – Свищов организира подготовката на симулативния съдебен процес с участието на децата с активното съдействие на учители, класни ръководители и директора на училището.
Ученици от Ха и Хб клас при СУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов участваха в симулативен съдебен процес в Районен съд – Свищов на 25.06.2018г. В присъствието на ученици от училището, родители, класни ръководители, адвокати, секретаря на МКБППМН – г-жа Вера Блажева, инспектор ДПС – г-жа Лора Георгиева, Началника на РУ МВР Свищов – г-н Момчил Златев , педагогическият съветник, Директора на СУ „Димитър Благоев“ – г-жа Кирова, Директора на ДСП Свищов – г-жа Милена Илиева се проведе симулативния съдебен процес по избран от децата казус – наказателно дело за държане на високорискови наркотични вещества – марихуана от непълнолетно лице. В симулативния съдебен процес съставът на съда включваше съдия и съдебни заседатели. Участници в процеса бяха прокурорът, непълнолетния подсъдим, адвоката на подсъдимия, като бяха разпитани свидетели, изслуша се заключението на вещото лице, както и бащата на непълнолетния подсъдим и представител на Дирекция „Социално подпомагане“ Свищов. След анализ на доказателствения материал, съобразявайки мотива за извършване на деянието, личността не непълнолетния подсъдим, съдебния състав прие, че деянието на подсъдимия представлява маловажен случай и го освободи от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354а ал. 5 от НК с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК - обществено порицание, което да се прочете по радиото в училището, в което учи, като го оправда по първоначално повдигнатото обвинение. Наказателното дело по избрания казус се оказа изключително интересно и за присъстващите ученици в съдебната зала, както и поучително – разбраха, че и държането на малки количества марихуана, без надлежно разрешително, представлява престъпление по Наказателния кодекс. След симулативния процес, участниците изразиха благодарността си за предоставената възможност да участват в иницитивата, като обясниха, че за тях това е било не само интересно, ново, но и много поучително. Децата изказаха мнение, че им е било безкрайно интересно да се докоснат до правната материя, да опознаят дейността на съда, а най – вече, да влязат в ролите на съдия, прокурор, адвокат, свидетел и вещо лице. Съдия Йорданова благодари на учениците за желанието, с което са се включили, похвали ги за успешното им представяне. Положителна оценка за проведената Образователна програма, както и за заключителния й етап – симулативния съдебен процес, дадоха гостите на събитието.Те изразиха мнение, че тази инициатива е полезна за подрастващите за повишаване на правната им култура, както и избягване на противообществени прояви. На участниците в Образователната програма бяха раздадени Удостоверения, както и издание на Конституция на Република България.