Бюро съдимост

Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.
За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим електронен подпис.
Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

Условия за ползване на системата за издаване на електронно свидетелство за съдимост

Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/

Издаване на свидетелство за съдимост на гражданин