Служби

Районен съд Свищов работи от 08:30ч. до 17:00ч. с клиенти.

ЕТАЖ 1

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
ДЕЛОВОДСТВО
БЮРО СЪДИМОСТ

ЕТАЖ 2

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

ЕТАЖ 3

АРХИВА
СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА