ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РС гр. Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ

по изп. дело № 59/2008 г. по описа на СИС при РС-Свищов

Подписаната Магдалена Иванова -ДСИзпълнител при Районен Съд- гр. Свищов, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 59/2008 г. на осн. чл. 487 и чл. 500, ал.2 от ГПК от 22 октомври 2019 г. до 22 ноември 2019 г., ще се проведе в канцеларията на бюро “Съдимост”, гр. Свищов, ул. „Д. Анев” № 2, ет.1 ВТОРА публична продан, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, в съсобственост между длъжника по делото Борис Харалампиев Николов и съсобственици –недлъжници, дали съгласие по чл. 500, ал.2 от ГПК за продан на целия имот: Антоанета Панайотова Данкова, Иван Кузманов Попов и Ценка Иванова Попова, а именно:

І. Жилищна сграда от 56 /петдесет и шест/ кв.м. с маза и мансарден етаж, построени въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя от 990 кв.м. в парцел ХVІІ /седемнадесети/ в кв. 85 / осемедесет и пети/ по плана на с. Алеково, общ. Свищов, при граници и съседи : : на изток и юг-улици, запад- УПИ ХI-319 и на север УПИ ХIV-319. Цената, от която започва проданта е: 1152,00 лв./хиляда сто петдесет и два лв./- за участие задатък 115,20лв.

ІІ . Производствен цех /кланица и колбасарски цех / със застроена площ от 250 кв.м. /двеста и петдесет кв.м./, построени въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя от 990 кв.м. в парцел ХVІІ /седемнадесети/ в кв. 85 / осемедесет и пети/ по плана на с. Алеково, общ. Свищов, при граници и съседи : на изток и юг-улици, запад- УПИ ХI-319 и на север- УПИ ХIV 319. . Цената, от която започва проданта е: 1224,00 лв./хиляда двеста двадесет и четири лв./ при задатък 122,40 лв.

Върху имотите няма тежести, освен наложена възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело, вписана под № 51/13.5.2009г. ,том I , рег. № 1457, стр. 8026 , както и останала незаличена възбрана от ЧСИ С. Косева с рег. № 809, дв. Вх. № 267/28.01.2013г., том І ,акт 9 / изпълнителното дело на ЧСИ С. Косева е прекратено /. Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това всеки работен ден от 09.00ч. до 12.00 ч. на място в с. Алеково, общ. Свищов /справка за местонахождение на имота в Кметството/

Посоченият по –горе задатък по чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително и отделно за всяка от сградите по сметка на РС-Свищов в Банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN BG73UNCR96603316321017, BIC UNCRBGSF по изп. дело № 59/2008 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава отделно предложение за всяка от двете сгради заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да прави само по едно предложение за всяка от сградите. Предложенията се подават в канцеларията на Бюро “Съдимост” при РС-Свищов, което се отразява във входящия регистър на съда. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под оценката, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто ,са недействителни.

Предложения се приемат до края на работния ден- 22 ноември 2019 г.-17.00 ч.и наддавателни предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

Отваряне на предложенията – 25 ноември 2019 г. от 09.00 ч. в канцелария на СИС при РС-Свищов-ст. 13, ет.3 .

18.09.2019 г. ` ДСИзпълнител:

Гр. Свищов (М. Иванова)