ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РС гр. Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ

по изп. дело № 47/2017 г. по описа на СИС при РС-Свищов

Подписаната Магдалена Иванова -ДСИзпълнител при Районен Съд- гр. Свищов, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 47/2017 г. на осн. чл. 487 и сл. от ГПК от 21 декември 2018 г. до 21 януари 2019 г., ще се проведе в канцеларията на бюро “Съдимост”, гр. Свищов, ул. „Д. Анев” № 2, ет.1, първа публична продан, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот , собственост на длъжника по делото Халил Кязимов Яшаров, а именно:

І. ½ /една втора/ идеална част от жилище в гр. Свищов на ул. "Черни връх " № 22, бл. 4 ,ет. 1 , с площ от 66,21 кв.м. /шестдесет и шест цяло и двадесет и един кв.м. / и мазе № 2 с площ 8,50 кв.м. /осем цяло и пет кв.м./, а по скица представляващ имот с идентификатор 65766.702.4236.1.2/ шест пет седем шест шест .седем нула две. четири две три шест. едно .две/, жилище апартамент, с адрес гр. Свищов, ул.Черни връх № 22 ,бл.4, ет.1, ап.2 , при съседи :на етажа- 65766.702.4236.1.1 и 65766.702.4236.1.3 ,над обекта - 65766.702.4236.1.6;

Цената, от която започва проданта е: 10 560,00 лв . / десет хиляди петстотин и шестдесет лв.и 00 стотинки./-за участие задатък- 1056,00 лв.

Върху имота няма тежести, освен наложена възбрана в полза на взискателите по настоящото дело, вписана под № 947 /28.4.2017г. ,том I , на Служба вписвания Свищов и възбрана от ЧСИ Д. Колева с вх. № 3814/12.12.2014г. том І на Служба вписвания Свищов в полза на „ВИК“ Свищов и НАП Велико Търново.

Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това понеделник ,сряда и петък от 09.00ч. до 12.00 ч. на място -с пазач Денис Халилов Яшаров . Посоченият по –горе задатък по чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на РС-Свищов в Банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN BG73UNCR96603316321017, BIC UNCRBGSF по изп. дело № 47/2017 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да прави само едно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на Бюро “Съдимост” при РС-Свищов, което се отразява във входящия регистър на съда. Наддавателни предложения от лица ,които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под оценката ,както и предложения ,надхвърлящи началната с повече от 30 на сто ,са недействителни.

Предложения се приемат до края на работния ден- 21 януари 2019 г.-17.00 ч.и наддавателни предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

Отваряне на предложенията – 22 януари 2019 г. от 09.00 ч. в канцелария на СИС при РС-Свищов-ст. 13 , ет.3 .

29.11.2018 г. ` ДСИзпълнител:

Гр. Свищов (М. Иванова)