О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д

 

 

ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2006 ГОДИНА

 

 

          І.Кадрова обезпеченост

 

                   През 2006г. по щатно разписание на Районен съд Свищов длъжностите бяха – председател, заместник-председател, трима съдии, един съдия-изпълнител , един съдия по вписванията и 15 съдебни служители.Наблюдаваше се движение на кадрите, както сред магистратите, така и сред служителите. През цялата 2006 година работиха: Председател-Теодора Стоянова, Зам.председател -Боян Георгиев и Районен съдия – Пенка Йорданова. До 27.02.2006г. съдия Биляна Видолова работи в СвРС, след което се премести в РС Плевен, а съдия  Мариета Спасова – от 6.07.2006г. ползва болнични поради бременност и раждане. На 1.06.2006г. постъпи съдия Диана Радева- на мястото на Б.Видолова. Промени имаше и в съдебно-изпълнителната и службата по вписванията. Съдията по вписванията- Илияна Тодорова от 1.08.2006г. напусна и се премести в Служба по вписванията при Софийски районен съд. От 12.09.2006г. на нейното място постъпи Сийка Кръстева. Държавния съдебен изпълнител - Мариета Михова напусна на 8.05.2006г. и премина на частна практика, като на нейното място на 17.07.2006г. постъпи Магдалена Иванова. Видно от описаното през цялата година съдът е работил в намален състав от към магистрати, като наличните поемаха делата на напусналите, освен това заместваха съдебния изпълнител и съдията по вписванията в периодите, когато длъжностите са били вакантни / по около 2 месеца за всяка от двете длъжности/.

        Броят на съдебните служители по щат е 15 души, като през годината няма промени в щата.  Между  служителите в съда също е отбелязано текучество и продължителни отсъствия. От месец март 2006г. отсъства по болест деловодителя Христанка Гецова, която от 25.09.2006г. е пенсионирана по болест. През цялата година същата е замествана от съдебния секретар М.Трифонова, която от 1.12.2006г. е преназначена на длъжността, а след проведен конкурс на свободното място- съдебен секретар постъпи нов служител П.Веселинова. На 20.04.2006г. беше прекратено трудовото правоотношение и на призовкаря на съда Хр.Василев, като на негово място на 17.05.2006г. постъпи Петко Петков. Болшинството от служителките са  с дългогодишен стаж и  добра подготовка. Новопостъпилите през последните години също навлязоха в работата и се справят много добре със задълженията си. Към края на календарната година всички бройки са заети. С оглед броя постъпващи дела и натовареността на съдии и служители към настоящия момент не се налага увеличаване на щата. При необходимост служителите се заместват, без това да води до блокиране на работата в отделните служби. Показателно е, че през настоящата година въпреки продължителните отсъствия и на съдии и служители, е постигната организация, която е компенсирала намаления щат  и са постигнати положителни резултати.

 

ІІ.Движение на делата

1. Брой на постъпилите дела – граждански, наказателни.

 

                     Общият брой на новообразуваните дела през 2006г. от всички видове  е   1144 бр., от които 539 бр. граждански дела и 605 бр. наказателни дела.

           Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 месеца при щат 5 съдии е 19,07 бр. дела.Предвид обстоятелството, че през 2006г.  СвРС е работил в намален състав, т.е. отработените   човекомесеци са 46, действителното месечно постъпление  на съдия е 24,87 бр. дела.

 

                   През изминалата година делата за разглеждане в Свищовски районен съд е имало  1389 бр. дела, в това число граждански ,наказателни общ и частен характер , частни наказателни и такива от досъдебното производство, наказателни административен характер, от които новообразувани- 1144 и останали несвършени от предходната година-245бр.

         

          На база дела за разглеждане –новопостъпили и останали несвършени от предходен период , средномесечно при запълнен щат на база 12 месеца  един съдия има за  разглеждане -23,15 дела , а в действителност при незапълнения щат през 2006г.  -30,20 бр.

 

 

2. Брой на свършените дела – граждански, наказателни.

 

          През 2006г. в Свищовски районен съд са свършени 1277 бр. дела, от които  гражданските  дела са 635бр. , а наказателните -642бр.

            Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца при запълнен щат – 21,28 дела. Действителната натовареност според решените дела и отработените човекомесеци е  27,76 бр. дела.

 

Разбито по съдии, справката има следния вид:

Теодора Стоянова- 289бр. дела, от които 125 бр. граждански и 164 бр. наказателни.  От тях 246 бр. са решени в срок до 3 месеца- 85%

Боян Георгиев- 290 бр. дела, от които  157 бр. граждански и 133 бр. наказателни .  240 бр. са решени в срок до 3 месеца- 83%

Пенка Йорданова- 291 бр. дела, от които   157 бр. граждански и 134 бр. наказателни. От тях  236 бр. - в срок до 3 месеца- 81%

Мариета Спасова / за 6 месеца/ - 180 бр. дела, от които  85 бр. граждански и 95 бр. наказателни. От тях 138 бр.-  в срок до 3 месеца- 77%

Диана Радева / за 6 месеца/ - 179 бр. дела, от които 86 бр. граждански и  93 бр. наказателни .От тях  167 бр. са решени в срок до 3 месеца- 93%

Биляна Видолова /за 2 месеца/- 48бр.

 

3. Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до постановяване на съдебен акт е 3 месеца.

 82 % от всички дела в съда са приключили в законовия 3 месечен срок.  От решените 1277 дела, 1052 бр. са  приключени в 3 месечен срок.Има разлика в продължителността на разглеждане на отделните видове дела- частните граждански и частни наказателни дела, образуваните по реда на чл.126а и 126ж  от ГПК се решават 100% в тримесечен срок.При гражданските дела по общия ред процентът е по- нисък- от 437 решени дела , 291 бр. са решени в срок до 3 месеца , или 67%. При наказателните общ характер дела процентът е 84 %- от решени 171 дела, в срок до 3 месеца са 143 броя.

            В края на 2005г. е имало висящи 245 дела, новопостъпили през годината са 1144 бр. дела, или общо за разглеждане 1389 бр., а към 31.12.2006г. са останали неприключени 112 бр., което е двойно по- малко от предходната година. Решените през годината дела са със 130 бр. повече от постъпилите, което е показател за срочността при разглеждане и решаване на делата.      

                  

                   Следва по подробна разбивка на работата на съда по граждански и наказателни дела:

 

-              Относно гражданските дела:

 

                   През 2006г. са постъпили  532 бр. граждански дела , при 519 бр.   през 2005г. Заедно с останалите несвършени дела в началото на отчетния период - 159 бр. граждански  дела и получените по подсъдност - 7 бр. през годината е имало за разглеждане 698 бр. граждански  дела  при  614 бр. гр.дела през 2005г. Средномесечното постъпление на граждански дела на един съдия през отчетния период е около 9 дела на база 12 месеца и пълен щат , като следва да се отчете обстоятелството, че едни и същи съдии разглеждат и граждански и наказателни дела, както и че щатът е бил непълен. Разгледани са и решени общо 635 бр.  при 455бр. дела за 2005г., което е със 180 дела повече от предходната година. Средномесечно свършени дела на един съдия е  около 13 бр. при действителното натоварване, с една незаета бройка целогодишно.

           

            През 2006г. преобладават искове по СК  - 135бр. при  131 бр. за 2005г. и 161 бр.  през 2004г.,намален е броят на  вещните искове- 25бр. , при  66 бр. за 2005г. и   52бр. за 2004г.,   завишен е броят на облигационните искове- 47 при 33бр. за 2005г.Леко увеличаване се отчита при исковете по КТ , като са били съответно през  2004г.-11бр., през 2005г.-6 бр. , през 2006г. -16 бр. От горното се установява, че не  е променена тенденцията за естеството на предявените искове пред съда за трите  години – преобладаващи са исковете по СК и облигационните искове, наблюдава се намаление на вещните искове и на такива по Кодекса на труда, което е свързано с развитието на обществено-икономическите условия в страната. Почти не се отчитат дела по ЗСПЗЗ и по ЗВСГЗГФ- през годината са постъпили 7 бр..

            През 2006 година са постъпили 155 частни граждански дела, от които 137 бр. по чл.237 от ГПК .

         

             Несвършени са останали  63 бр. при 159 бр. в края на  2005г. Болшинството от тези неприключили граждански дела са образувани през месеците ноември и декември и съответно насрочени за следващата календарна година. Горното е показател за срочното разглеждане на делата, въпреки по-голямата фактическа сложност на някои от тях и положените от съдиите усилия да се спазят законоустановените срокове.

     От приключилите  дела в срок до  3 месеца са решени  общо 483бр. дела , от които -328 разгледани в открито съдебно заседание и 155 бр. в закрито съдебно заседание,  при 319 бр. през 2005г., а над 3 месеца- 152 бр., при 136 дела за 2005г.  Общо 76%  от гражданските дела са решени в 3 месечен срок , като има разлика частните граждански и заведените по реда на чл.126 от ГПК се решават 100% в срок до 3 месеца, докато при тези по общия ред са 67%. Делата се насрочват незабавно в деня на постъпването им, след като се разпределят от програмата за случаен избор на докладчик. Описаните данни сочат , че  е намален броя на приключените дела в срок над 3 месеца ,за сметка на тези - в срок до 3 месеца, както и на висящите в края на отчетния период. По-дългите срокове, в които са постановени решения по част от делата, а те не са много  се дължат на завишената им фактическа сложност ,например едно делбено дело е немислимо да приключи в 3 месечен срок, по време на съдебната ваканция се отлагат заседания и за след 3 месеца и т.н. Исковите молби, по които е направено искане делото да бъде разгледано по реда на чл.126 а от ГПК се насрочват и решават  в предвидените в ГПК срокове, доколкото това зависи от съдиите и няма пречки като нередовно призоваване, даване на неточни адреси и т.н. През годината са постъпили 31 бр. искови молби, с направено искане за разглеждане  по реда на  бързото производство, като всички  са решени в срок  до 1 месец.

  Към края на 2006г. са останали несвършени 8 бр. граждански дела по описа на съда от предходни години- 2 бр. по описа за 2002г., 3бр. – за 2004г. и 3 бр. за 2005г. , останалите 55 висящи гр.д. са образувани през 2006г. Процентът на тези висящи дела е незначителен на фона на решените, още повече ,че причините поради които не са приключени са обективни. Посочените висящи граждански дела от предходни години са спрени до приключване на други дела, които се намират пред по-горни инстанции.

 

          От всички приключили през годината  дела няма такива с необявени решения. Решенията се постановяват   в законния едномесечен срок.

           През 2006г. са обжалвани общо   91 бр.  граждански дела, което е 14 % от решените дела. По повечето от жалбите, постъпили през календарната година няма резултат. През отчетния период в съда са върнати 65 бр.  от обжалваните граждански дела /като в тях са включени и такива, жалбите по които са изпратени предходни години/.  От върнатите дела - решенията по  24 са отменени , а по 41 бр.  са потвърдени. Процентът на отменените дела  не е висок- около 3 %  ако може да отнесем върнатите отменени през годината дела към решените през годината. Считаме, че горното е показател за законосъобразната дейност на съдиите, постановили решенията си по делата за 2006г., като се има предвид, че няма профилиране при разглеждане на делата. Като брой разгледани и  свършени граждански дела, разбито по съдии:

- съдия Теодора  Стоянова -свършени  са общо - 125 бр. , от които 87 гр.д. и 38 ч.гр.д.

- съдия Боян Георгиев -свършени са общо 157бр., от които 121 гр.д. и 36 ч.гр.д.

-съдия Пенка Йорданова -решени са общо 157 гр. дела ,от които 120 гр.д. и 37 ч.гр.д.

- съдия Мариета  Спасова /за 6 м./-приключени са 85 бр. граждански дела ,от които 68 гр.д. и 17 ч.гр.д.

 - съдия Диана Радева /за 6 м./-приключени са 86 бр. граждански дела ,от които 64 гр.д. и 22 ч.гр.д.

   - съдия Биляна Видолова /за 2 м./-приключени са 25 бр. граждански дела ,от които 20 гр.д. и 5 ч.гр.д.

 

 

                   - Относно наказателните дела:

                   Общият брой наказателни дела ,постъпили през 2006г. е 605 бр., от които 146 бр. НОХД , 7 НЧХД ,  58 дела по чл.78А от НК, 154 ЧНД,  116 АНХД и 124 разпити пред съдия.

                    

       Преобладават наказателните общ характер дела, образувани за престъпления против собствеността-общо 119 бр. при 139 бр. дела за 2005г., от който по 194-197 от НК- 106 бр. при 118 бр. за 2005г., следвани от общоопасните престъпления-общо 34 при 40  за 2005г., от които 25 бр. в транспорта , след тях са престъпленията против личността - 14 бр. при 27 бр. за 2005г.

         

          Средномесечното постъпление на нови  НОХД на съдия е  около 3 на база 12 месеца и запълнен щат. Средномесечно приключени НОХД -3,5 бр.Средномесечно постъпление от всички видове наказателни дела на база 12 месеца и 5 съдии  е около 10 дела,  а в действителност около 13.

          Като брой свършени наказателни дела  /в това число и АНХД, НЧХД, ЧНД и частни наказателни дела от досъдебното производство , разбито по съдии:

 - съдия Теодора Стоянова-  164бр. наказателни дела, от които - 48 НОХД,  42 АНХД и 74 ЧНД

- съдия  Боян Георгиев – 133бр. наказателни дела, от които   37 НОХД, 4 НЧХД, 36 АНХД и 56 ЧНД

  - съдия Пенка Йорданова-  134  бр. , от които 38 НОХД, 2 НЧХД ,41 АНХД и 53 ЧНД

 - съдия Мариета Спасова – 95бр. наказателни дела, от които  23 НОХД, 3 НЧХД , 27 АНХД и 42 ЧНД.

-съдия Диана Радева- 93 бр. наказателни дела, от които 19 НОХД, 1 НЧХД , 27 АНХД и 46 ЧНД.

- съдия  Биляна Видолова – 23 бр. наказателни дела , от които  6 НОХД,  7 АНХД и 10 ЧНД

      Общият брой на приключените наказателни дела през годината е 642. От тях 569 са решени в 3 месечен срок, което съставлява -89%.

     От наказателните общ характер дела през 2006г. са приключени 171 дела, от тях в срок до 3 месеца са решени 143 дела, което съставлява 84 % от НОХД.

     Броят на несвършените в края на отчетния период  НОХД е 21 при  46 бр. за 2005г. Бройката на последните не е голяма, определя се от факта, че обвинителните актове са внесени в края на отчетния период и съответно са насрочени за разглеждане през следващата календарна година, т.е. делата са по описа за 2006г. Общият брой на висящи наказателни дела от всички видове е 49. Неприключили  наказателни дела, образувани през предходни години -  няма.Горното е показател  за срочността при разглеждане на наказателните дела, като разбира се има и случаи , при които с оглед естеството на делото и графиците на съдиите е невъзможно да се реши едно дело с едно заседание. С влизане в сила на Закона за правната помощ в началото на годината доста се облекчи процедурата по назначаване на служебни защитници и това се отрази и върху бързината при разглеждане на делата. Новата процедура по НПК- съкратено съдебно следствие също способства за по-голямата бързина и процесуална икономия при решаване на наказателни дела, макар че по нея още няма ясна практика.

 

                   Обжалваните, съответно протестирани  присъди и определения по наказателни дела през годината са 117 бр, което представлява 18% от решените дела. През отчетния период от ВТОС /съответно от ВКС/ са върнати 104 бр. обжалвани наказателни  дела, като в  72 от случаите присъдите и определенията  са потвърдени , 17 са отменени и 15 са изменени. Отчитайки само  НОХД – през годината са обжалвани 21. Върнати са 43 НОХД, от които  са потвърдени  27, отменени  са 2 и изменени - 14.  63% от обжалваните присъди по НОХД са потвърдени, което  е показател за законосъобразната работа на съда. Изменените присъди се дължат на промените в законодателството през годината- включване на по-голям кръг престъпления , за които се предвиждат административни наказания съгласно чл.78А от НК, като в случая Районния съд е наложил наказания при старите разпоредби , а междувременно са влезли в сила новите и подсъдимите ползват по-благоприятния закон.

                  

                  

            4. Сравнителен анализ за постъпленията за последните 3 години

          През последните 3 години няма особена промяна в броя и вида на постъпващите за разглеждане в съда дела.       

През 2004г.  са постъпили общо 1205 дела, от които 625  бр. наказателни и 580бр. граждански дела.За разглеждане, заедно с останалите от предходен период е имало 1427 дела и са решени 1056 дела.Останали са висящи 198 бр. дела.

През 2005г.  са постъпили общо 1179 дела, от които 651 бр. наказателни и 528бр. граждански дела.Разгледани са 1377 дела и са приключени 965 дела.В края на годината са останали несвършени 245 бр. дела.

Общият брой на новообразуваните дела през 2006г.  е 1144 бр.,   от които  605бр. наказателни дела и  539бр. граждански дела.Броят на делата за разглеждане е бил 1389 и са приключени 1277 дела.В края на 2006г. са останали висящи 112 дела.

 С оглед на описаните данни се наблюдава идентичност в броя на постъпващите дела, както граждански , така и наказателни.Разликите за отделните години  са с по 20 , 30 бройки и не може да се направи извод за трайна тенденция към увеличаване или намаляване на постъпленията от определен тип дела.При наказателните дела основно постъпват такива за престъпления против собствеността,  докато при гражданските – най-голям е броят на тези по Семейния кодекс.

 

 

 

                   ІІІ. Съдебно-изпълнителна служба

 

                   През 2006г. в съдебно-изпълнителната служба са постъпили   118 бр., при 189бр. за 2005г. и  210 бр. за 2004г. изпълнителни дела.В съдебно-изпълнителна служба през 2006г. е имало на производство 995 бр. дела ,от които несвършени в края на предишния отчетен период 877 бр. и постъпили през годината 118 бр. Свършени са  218 изп.д., от които  134 – прекратени чрез изплащане и 84 бр. –по други причини.На друг съдебен изпълнител са изпратени 91 дела. Събрани са суми в размер на 199 964лв., при  213 103лв.    за 2005г. Несвършените дела в  края на 2006г. са останали  686 бр.

                   С оглед на влизане в сила на Закон за частните  изпълнители , в съдебно изпълнителната служба настъпиха доста промени.През месец май 2006г. дотогавашния съдебен изпълнител М.Михова премина на частна практика с офис в гр.Свищов.Известно време длъжността се изпълняваше от съдиите, докато на 12.07.2006г. постъпи Магдалена Иванова.

                   Видно е, че обемът на работа в тази служба  е намалял, като тенденцията е все повече взискатели да се насочват към частните съдебни изпълнители, което снижава натовареността на държавните съдебни изпълнители. В съдебно-изпълнителната служба все още има голям брой дела на производство, който се дължи на останали несвършени дела от предходни отчетни периоди.През 2006г. са приключени повече изпълнителни дела от колкото през предходната година, но   по големия брой  от тях са прекратени по перемпция и прехвърлени на частни съдебни изпълнители.Въпреки това се отчита намаляване на висящността на дела в СИС.

 

                   ІV.Сграден фонд и техническа обезпеченост.

 

                    Съществуващите  битови проблеми са в рамките на нормалното за бюджетно учреждение, като през изтеклата година не е имало случай на драстичен недостиг на средства за издръжката на съда и нормалното му функциониране.

           Сградата на съда  е строена  в началото на ХХ век. С Решение №444  на Министерски съвет от 27.10.1992г.  е предоставена за стопанисване и управление на  Министерство на правосъдието. През 2002г. е актувана като публична държавна собственост с АДС№948. Сградата е стабилна и обновена след извършения ремонт през месец август  2004 година.През настоящата 2006г. не са извършвани ремонти и реконструкции. Въпреки, че съдебната сграда е в добро състояние, с оглед на увеличения през годините щат, както и  необходимостта от осигуряване на помещения, изисквани от приети през последните години закони е желателно да разполагаме с повече площ.Наличните помещения са разпределени рационално между отделните служби, но поради липса на свободни стаи не може да оборудваме помещение за съхранение на документи съставляващи класифицирана информация и стоя за конвоираните лица.През 2007г. предстои изграждане на рампа за лица с физически увреждания.

       Относно обзавеждането на съответните съдийски кабинети и служби- същото е задоволително.През последните две-три години са подменени голяма част от бюрата, някои шкафове и всички столовете на съдии и служители, т.е. през настоящата 2006г. не се е налагало да се закупуват нови. В  края на 2006 година с икономии от параграф – издръжка закупихме щори за заседателната зала и част от кабинетите  и 4 климатика, в резултат на което всички работни помещения са осигурени с климатици. Към настоящия момент всички служби са оборудвани с компютри от сравнително добър клас. Все още не разполагаме с деловодна програма, чието въвеждане предстои. Изградена е мрежа, която  включва компютрите от всички служби .От около 5 години ползваме Интернет, като сега посредством мрежата е достъпен от всички компютри.

 

                   V.Заключение

 

          Всички тези положителни резултати са постигнати благодарение на усилията на всички магистрати и съдебни служители.

          Отношенията в колектива на Районния съд са добри, за което допринасят всички служители с етиката, колегиалните отношения, компетентността и дългогодишния си опит.Много добри са отношенията и взаимодействието и с други институции в града- Районна прокуратура , РПУ Свищов., което води до своевременно разрешаване на възникналите проблеми в общата ни работа.

          По принцип проблеми по приложение на законите се пораждат с оглед  честата промяна в законодателството и липсата на практика по приложението на някои текстове. През месец април влезе в сила новия НПК, с който се  въведоха нови производства, за практическото приложение на които няма ясни правила.  В тази насока е полезно да се организират семинари от Окръжния съд , както и повече такива от Националния институт по правосъдие или други организации, с цел уеднаквяване на практиката и особено обсъждане на въпроси, касаещи  новите процедури в по практически аспект.

В заключение искам да кажа, че през последната година преди  присъединяването на България към Европейския съюз, имайки предвид гореизложените резултати , съставът на  Свищовския районен съд е работил много отговорно, спазвайки законовите норми и срокове, и по европейски стандарт.

 

         

Приложение: Приложения 1,2,3 и 4; Таблица №2

 

                                     

 

                                                ИЗГОТВИЛ:

                                                /ПРЕДСЕДАТЕЛ- Т.СТОЯНОВА/

 Изтеглете доклада във Word формат.


Годишен отчет за работата на съда за 2006 година (.xls формат).