О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д

 

 

ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ  РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

 

 

         

          Съдебният район на Свищовски районен съд обхваща Община Свищов, която включва гр.Свищов и 15 села , с територия 642 кв.км. и население около 50 000 души / от тях 35 700 души живеят в гр.Свищов и около 15 000 – в селата/. Районът  се характеризира със средната за страната безработица , няма големи малцинствени групи и съответно невисока престъпност, което се отразява на дейността на съда.    

 

      Кадрова обезпеченост

 

В  СвРС  работят 22 души - магистрати и съдебни служители.   

          По щатно разписание на Районен съд Свищов за 2007г.  длъжностите бяха – председател, заместник-председател, трима районни съдии, един държавен съдебен изпълнител , един съдия по вписванията и 15 съдебни служители. Длъжностите на съдебната администрация са както следва : административен секретар, счетоводител, четирима деловодители , четирима съдебни секретари, деловодител СИС, съдебен архивар, призовкар и двама прислужници.  През отчетната година не се наблюдава движение на кадрите, както сред магистратите, така и сред служителите, т.е. няма новоназначени или напуснали. През цялата 2007 година работиха: Председател-Теодора Стоянова, Зам.председател -Боян Георгиев и Районни съдии – Пенка Йорданова и Диана Радева, съдия по вписванията- Сийка Кръстева и държавен съдебен изпълнител- Магдалена Иванова. През цялата година съдия  Мариета Спасова ползва болнични поради майчинство и отглеждане на дете. Видно от описаното през цялата година съдът е работил в намален състав от към магистрати, от наличните 5 щатни бройки , реално са били заети 4 , съответно съдиите поеха делата на отсъстващия, освен това заместваха съдебния изпълнител и съдията по вписванията в периодите на отпуски и отсъствия.

        Броят на съдебните служители по щат е 15 души, като през годината няма промени в щата.  Между  служителите в съда също не е отбелязано текучество и продължителни отсъствия. Болшинството от служителките са  с дългогодишен стаж и  добра подготовка, а новопостъпилите през последните години също навлязоха в работата и се справят много добре със задълженията си. Целогодишно всички бройки бяха заети. С оглед броя постъпващи дела и натовареността на съдии и служители , както и създадената организация към настоящия момент не се налага увеличаване на щата. При необходимост служителите се заместват, без това да води до блокиране на работата в отделните служби.

Считано от 1.01.2008г. е отпусната още една бройка- за системен администратор и в момента тече процедурата по назначаване на човек на тази длъжност.

 

Движение на делата

 

1. Брой на постъпилите дела за разглеждане през 2007г.

 

              Общият брой на новообразуваните дела през 2007г. от всички видове  е   1290 бр., от които 728 бр. граждански дела и 562 бр. наказателни дела.

    Средномесечно постъпление от нови дела на един съдия на база 12 месеца при щат 5 съдии е 21,50 бр. дела. Предвид обстоятелството, че през 2007г.  СвРС е работил в намален състав, т.е. отработените   човекомесеци са 44, действителното месечно постъпление  на съдия е  29,32 бр. дела.

 

          През изминалата година делата за разглеждане в Свищовски районен съд е имало  1402 бр. дела, в това число граждански, наказателни общ и частен характер , частни наказателни и такива от досъдебното производство, наказателни административен характер, от които новообразувани- 1290 и останали несвършени от предходната година-112бр. Останалите неприключени дела в края на 2006г. са 8% от делата за разглеждане през 2007 година , което е един нисък процент и се дължи на малкия брой неприключени дела в края на 2006г., съответно по-голямото постъпление на дела през 2007г.

         

          На база дела за разглеждане –новопостъпили и останали несвършени от предходен период , средномесечно при запълнен щат на база 12 месеца  един съдия има за  разглеждане -23,37 дела , а в действителност при незапълнения щат през 2007г.  -31,86 бр.

 

             В тази връзка съществува противоречива практика в различните съдебни райони, както в района на ВТОС, така и в други  относно образуване на молбите за отказ от наследство и разрешения за теглене на детски влог в частни граждански дела. През 2007г. в СвРС са постъпили 73 молби за разрешения за теглене на влог , които не са образувани в частни граждански дела- практиката е да се резюлират от дежурния съдия и се издава удостоверение на молителите срещу такса от 2,00лв. По същия начин се процедира и с молбите за отказ от наследство, каквито са постъпили 38 бр. Дежурният съдия поставя резолюция и се вписват в специалния регистър на съда. Въпросът за образуване или не на този вид молби в частни граждански дела  следва да се обсъди, за да се уеднакви практиката в района на ВТОС.

 

2. Брой на свършените дела – граждански, наказателни.

 

          През 2007г. в Свищовски районен съд са приключени 1188 бр. дела, от които  гражданските  дела са 656 бр. , а наказателните -532бр.

            Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца при запълнен щат – 19,80 дела. Действителната натовареност според решените дела и отработените човекомесеци е  27,00 бр. дела на съдия месечно.

 

Разбито по съдии, справката има следния вид:

Теодора Стоянова- 263 бр. дела, от които 131 бр. граждански и 132 бр. наказателни.  От тях 246 бр. са решени в срок до 3 месеца- 94%

Боян Георгиев- 298 бр. дела, от които  181 бр. граждански и 117 бр. наказателни .  245 бр. са решени в срок до 3 месеца- 82%

Пенка Йорданова- 330 бр. дела, от които   180 бр. граждански и 150 бр. наказателни. От тях  296 бр. - в срок до 3 месеца- 89%

Диана Радева  - 298 бр. дела, от които 164 бр. граждански и  134 бр. наказателни .От тях  256 бр. са решени в срок до 3 месеца- 86%

 

 Средната продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до постановяване на съдебен акт е 3 месеца. От решените 1188 дела, 1043 бр. са  приключени в инструктивния 3 месечен срок, което представлява 88%. Процентът на решените в 3 месечен срок дела е по-висок от този през 2006г., когато 82% от делата са приключили в 3 месечен срок. Горното е показател за експедитивността , с която са разглеждат постъпилите дела. Има разлика в продължителността на разглеждане на отделните видове дела- частните граждански и частни наказателни дела, образуваните по реда на чл.126а и 126ж  от ГПК се решават 100% в тримесечен срок. При гражданските дела по общия ред процентът е по-нисък - от 381 решени дела , 275 бр. са решени в срок до 3 месеца , или 72%. При наказателните общ характер дела процентът е 94 %- от решени 170 дела, в срок до 3 месеца са 159 броя. Най-нисък е процентът за бързо разглеждане на наказателните частен характер дела, но това до голяма степен зависи от страните по делата.

 

     От приключилите граждански дела в срок до  3 месеца са решени  общо 547 бр. при 483бр. дела за 2006г., от които -319 разгледани в открито съдебно заседание и 228 бр. в закрито съдебно заседание.  Над 3 месеца-  109 бр.  при 152 бр. за 2006г. и  136 дела за 2005г.  Общо 83%  от гражданските дела са решени в 3 месечен срок , като има разлика - частните граждански и заведените по реда на чл.126 от ГПК се решават 100% в срок до 3 месеца, докато при тези по общия ред са 72%. Делата се насрочват незабавно в деня на постъпването им, след като се разпределят от програмата за случаен избор на докладчик. Описаните данни сочат , че  е намален броя на приключените дела в срок над 3 месеца ,за сметка на тези - в срок до 3 месеца. Посоченият процент -83%  е достатъчно показателен за бързината при разглеждане на постъпилите граждански дела. По-дългите срокове, в които са постановени решения по част от делата, а те не са много  се дължат на завишената им фактическа сложност ,например едно делбено дело е немислимо да приключи в 3 месечен срок, призоваване чрез ДВ или със съдебна поръчка, по време на съдебната ваканция се отлагат заседания за след 3 месеца и т.н. През годината са постъпили 26 бр. искови молби, с направено искане за разглеждане  по реда на  бързото производство, като всички  са решени в срок  до 1 месец.

 

 

 

Характерна причина за отлагане на делата, или по продължителното им разглеждане е нередовното призоваване на страните. През тази година, след назначаване на новия призовкар през 2006г.  следва да се отчете, че тези случай са значително по-малко отколкото предходни години и са предимно при призоваване на лица от други съдебни райони. Призоваването чрез ДВ на страни, без известен адрес или със съдебни поръчки на страни, които трайно пребивават в чужбина с установен адрес , също води до удължаване на сроковете за решаване на делата.

            В края на 2007г. са останали неприключени 214 бр. Броят на останалите висящи дела  е по-голям от предходната година, въпреки, че като относителна цифра не е голям. Същото се дължи на по-големия брой постъпили дела през годината / 1290 при 1144 за 2006г., което е със 146 бр. повече/,обстоятелството, че съдът е работил в намален състав, както и че 343 бр. дела са постъпили след 1.10.2007г.- през последното тримесечие на годината. От останалите висящи н края на 2007г. -214 дела, 13 са по описа за години преди 2007г. Това са 4бр. НОХД и 9бр. граждански. Четирите наказателни общ характер дела са образувани през месеците октомври и ноември   в края на календарната 2006г., т.е. висящи са малко  повече  от една година. Делата са с по няколко подсъдими, множество обвинения , съответно много свидетели и вещи лица. По този тип дела е трудно събирането на всички страни и призовани лица , а НПК дава достатъчно възможности най-вече на подсъдимите и защитата им да отлагат делата. Исканията за промяна в хода на съдебното следствие, на които съдът няма как да откаже - т.е. подсъдимият да дава обяснения след събиране на всички доказателства, водят до многократно отлагане на делата.  В тази връзка необходимостта от назначаване на експертизи в различни области / най-често съдебно-технически, авто-технически, графологически и съдебно-медицински/ , за които няма експерти на територията на гр.Свищов, или наличните са недостатъчни, налага назначаване на вещи лица от други райони. Същите приемат с неохота изготвянето на назначените експертизи, с уговорка относно размера на възнаграждението и транспортните разходи, а впоследствие стават и причина за отлагане на делата, предвид ангажираността си по други такива.

          Проблем възниква и при сформиране на състав за разглеждане на  наказателните дела, които съдържат материали- класифицирана информация. В случая – едно от четирите неприключени НОХД - 478/2006г. е внесено в съда на 16.10.2006г. Веднага са предприети действия за проучване на двама съдебни заседатели , за да им се осигури достъп до материалите , с гриф строго секретно.  Проверката е приключена в края на  месец май 2007г., т.е. повече от 6 месеца по делото не са извършвани действия предвид липсата на състав. В тази насока Законът за защита на класифицирана информация не е ясен. Съгласно чл.39 ал.1 т.7 от ЗЗКИ на съдиите се дава достъп за конкретното дело. По отношение на съдебните заседатели няма законов текст ,които да регламентира достъпа им. Примаме, че на общо основание следва да бъдат проучени, както се и процедира. Възниква въпросът проучените вече за едно дело съдебни заседатели, могат ли да бъдат използвани и при евентуални други дела, в които се съдържат материали , представляващи класифицирана информация. При положение ,  че могат е добре, но ако не могат всяко едно такова дело ще бъде продължителен период висящо.

От 9 те граждански дела,  1 е по описа за 2002г., 2 по описа за 2004г., 2 – за 2005г. и 4 – за 2006г. Процентът на описаните по-горе висящи дела е незначителен на фона на решените, още повече ,че причините, поради които не са приключени са обективни. В тази връзка 5 от 9-те висящи граждански дела са спрени до приключване на други дела, които се намират пред по-горни инстанции. Най-старото дело е от 2002г. и е делба на недвижим имот.Първа фаза от делбата е приключена през 2002г. , но през по-голяма част от тези години делото е било пред по-горни инстанции по обжалване на решението за допускане на делбата, като сега е насрочена втора фаза. Делата по описа за 2004г. и 2005г., както и едно по описа за 2006г.  са  спрени , за да чакат решения по други дела, които имат значение за решаване на спора. По спрените дела, които чакат решения на СвРС, изпратени пред по-горна инстанция ,  периодично / всеки месец/  се прави проверка за резултата по книгата за върнати дела. По спрените дела , които чакат влизане в сила на решения на други съдилища, през 6 месеца се изпращат напомнителни писма на страните  да следят приключили ли са другите им дела и евентуално да се възобновят настоящите. Другите 3 висящи дела са за 2006г. и са образувани през последното тримесечие на 2006г. Касаят вещни спорове на страни , които не ползват адвокатски услуги. Оставяни са без движение, многократно страните са напътвани , в резултат на което са проведени многобройни заседания, с цел конкретизиране на исканията и събиране на доказателства, като  очакванията са в първите месеци на 2008г. да бъдат приключени.

 От всичко гореизложено, считам , че липсва притеснителна тенденция за забавяне на делата, както наказателни, така и граждански. 88% от делата през 2007г. в СвРС са решени в тримесечен срок , но винаги има дела, които с оглед естеството си - вид, сложност, брой страни и поведение на страните изискват повече време и усилия. По принцип делата се насрочват за първо заседание най-късно в двумесечен срок  от постъпването, като  при отлагане срокът е максимум едномесечен. Единични са случаите при насрочване и отлагане на дела за след повече от 3 месеца, и това е обикновено около съдебната ваканция или новогодишните празници, както и няма конкретни съдии , които отлагат делата си за по-продължителни срокове. Създадената организация за разпределение и движение на делата в СвРС е успешна, резултат от което е незначителният брой забавени дела.

 

                   3. Брой решени дела по същество по видове

 

-         Относно гражданските дела:

                   През 2007г. са постъпили  720 бр. граждански дела , при 532 бр. през 2006г. Заедно с останалите несвършени дела в началото на отчетния период - 63 бр. граждански  дела и получените по подсъдност - 8 бр., през годината е имало за разглеждане 791 бр.  Разгледани са и приключени общо 656 бр.  при 635 бр. дела за 2006г., което е с 30 дела повече от предходната година.

              От приключените 656 граждански дела , 543 са решени по същество, а 113 бр. – са прекратени. 

             

        - Относно видовете граждански дела

            През 2007г.  преобладават облигационните искове- 155 бр. при 47 за 2006г.  и 33бр. за 2005г., при които се наблюдава значително завишаване в броя. През годината е имало за разглеждане 173 облигационни иска – 155 новообразувани плюс 15 от предходен период и 3 дела, получени по подсъдност  и от тях са приключени 119 бр.

            Следващи по брой са  искове по СК  - 137 бр. при  135 бр. за 2006г., като при тях бройките за отделните години са идентични. Общо за разглеждане дела по СК е имало 157 бр. и са решени 131. Увелечен  е броят на  вещните искове- 39бр. при 25бр. за 2006г.От 43 вещни дела за разглеждане през 2007г. са решени 40 бр.  Почти не се отчитат дела по ЗСПЗЗ и по ЗВСГЗГФ, които са в числото на вещните искове. До изтичане на преклузивния срок за подаване на този вид искови молби през месец май 2007г.  са постъпили 17 бр. , с което приключи възстовяването на земеделски земи и гори от съда и съответно се очаква намаление на постъплението от вещни дела.

           Запазена е тенденцията при постъпление  на искове по КТ – 14 бр. при  16 бр. през 2006г. През годината е имало за разглеждане 19 трудови дела, от които 15 са решени. Постъпили са и 13 искови молби за делба, заедно с 3 от предходен период, в съда е имало 16 дела за делба на недвижими имоти. До края на годината са приключени 8. От горното се установява, че не  е променена тенденцията за естеството на предявените искове пред съда за трите  години – преобладаващи са исковете по СК и облигационните искове, като разликата е ,че през 2007г. облигационните искове са повече от  брачните и свързаните с тях. Запазена е и тенденцията броят на решените през годината граждански дела да е близък с броя на новообразуваните, като има разликата при отделните видове, но средно е плюс , минус 10 дела.

            През 2007 година са постъпили 228 частни граждански дела, от които 210 бр. по чл.237 от ГПК. Броят на молбите за издаване на изпълнителни лист е по-голям от предходната година.

              Несвършени са останали 135 бр. при  63 бр.  в края на  2006г. Болшинството от тези неприключили граждански дела са образувани през месеците ноември и декември и съответно насрочени за следващата календарна година. Горното е показател за срочното разглеждане на делата и положените от съдиите усилия да се спазят законоустановените срокове, въпреки че през годината са постъпили около 200 граждански дела повече от предходната , някои от които са с голяма фактическа сложност. През годината не са подавани жалби за бавност.

          От всички приключили през годината  дела няма такива с необявени решения. Решенията се постановяват и обявяват  в рамките на  един месец.

 

                   - Относно наказателните дела:

                  

      Общият брой наказателни дела ,постъпили през 2007г. е 562 бр., от които 177 бр. НОХД , 13 НЧХД , 37 дела по чл.78А от НК, 79 ЧНД,  99 АНХД и 157 разпити пред съдия. Приключените наказателни дела през годината са 532, от тях  наказателните общ характер са 170, НЧХД-9, ЧНД-79,  разпити пред съдия- 157 бр., дела по чл.78 А от НК-41бр. и АНХД- 76 бр.

          През отчетната година    прокурорите са внесли в съда 122 обвинителни  акта   , 55  споразумения  и    37  предложения  по чл.  78 а от НК .

                     При наказателните общ характер дела, преобладаващи са тези, образувани за престъпления против собствеността- 93 бр. ,останали несвършени от предходен период 16-общо за разглеждане 109. Решени са 92 дела, от които 40 с присъда и 48 – със споразумение и 4 са върнати на прокурора. Следващи по брой са общоопасните престъпления-общо 52, от които 44 бр. в транспорта.От тези 52 дела- 50 са решени и 2 са останали висящи.Образувани са 10 НОХД по глава Х-престъпления против реда и общественото спокойствие, заедно с едно , останало несвършено от 2006г. са били 11 и са приключили-5 с присъда и 6 –със споразумение.

 Престъпленията против личността  са били 10-  9 бр. новообразувани и 1 –от 2006г. Решени са 6 – 5 с присъда и 1 по споразумение.

              От наказателните общ характер дела през 2007г. са приключени 170 дела, от тях в срок до 3 месеца са решени 159 дела, което съставлява 94 % от НОХД.

  Броят на несвършените в края на отчетния период  НОХД е 28 при 21 бр. за 2006г. Бройката на последните не е голяма, определя се от факта, че обвинителните актове са внесени в края на отчетния период и съответно са насрочени за разглеждане през следващата календарна година, т.е. делата с изключение на 4 , за които има отделна справка са по описа за 2007г. Общият брой на висящи наказателни дела от всички видове е 79, от които 28 НОХД, 8 НЧХД , 39 НАХД и 4 ЧНД. Неприключили  наказателни дела, образувани през предходни години , с изключение на 4 НОХД по описа за 2006г.-  няма. Горното е показател  за срочността при разглеждане на наказателните дела, като разбира се има и случаи , при които с оглед естеството на делото, поведението на страните  и графиците на съдиите е невъзможно да се реши едно дело с едно заседание. Въпреки това са положени необходимите усилия от страна на съдии, съдебни служители и служители на ОЗ ”Охрана“ за осигуряване явяването на подсъдими и свидетели за съдебните заседания, както и за отхвърляне на необосновани доказателствени искания, целящи отлагане на делата във времето.  Новата процедура по НПК, в сила от април 2006г. - съкратено съдебно следствие, която през 2007г. се прилага по-уверено, също способства за по-голямата бързина и процесуална икономия при решаване на наказателни дела.

 

     3.1 Брой прекратени дела

           От изложените по горе данни и от статистическите справки е видно, че свършените дела чрез прекратяване са –граждански-113 и наказателни – 124.

           При гражданските дела от описаните- 113, 60 са прекратени, поради постигната между страните съдебна спогодба, в около 45 от случаите е направено оттегляне или отказ от иска, предвид извънсъдебно уреждане на спора, или са били спрени по общо съгласие на страните и с изтичане на 6 месечен срок, в който не е подадена молба за възобновяване са прекратени.  При 8 дела е контатирана недопустимост на иска или са заведени срещу ответник, който е починал към момента на подаване на молбата./ последното се отнася за дела , заведени от “ВиК” ЕООД Свищов срещу длъжници по титуляра на партидата/. Като общ резултат над 90% от прекратените граждански дела са на законово основание- чл.125, чл.119, чл.184 от ГПК, като минимална част са поради проявена недостатъчна активност от страните.

          При наказателните дела от описаните 124 – 91 са прекратени със споразумение, в 52 от случаите делото е внесено в съда със споразумение, а в 39 случая- същото е постигнато в хода на делото. 4 бр. НЧХД са прекратени, поради помирение на страните. Прекратени са 14 бр. ЧНД- в случая става въпрос за дублирани дела за групиране на наказания по предложение на прокурора и по молби на осъдените лица, като образуваното по-късно се прекратява ,поради влязло в сила определение на съда, с което се е произнасъл по случая. 8 са прекратените АНХД- поради просрочие на жалбата или оттеглянето и.

           Извън случаите на постигнато споразумение, 7 НОХД са върнати на прокуратурата  на други основания. 4 от делата са върнати на основание чл.249 от НПК- в разпоредително заседание.  От тях, едно  дело е върнато,  тъй като съдът е счел, че деянието е извършено при условията на чл. 26 от НК,  а обвинителния акт е внесен , като в обстоятелствената част на обвинението се съдържат данни за продължаваното престъпление, но в изписването на  правната квалификация  на диспозитива на обвинителния акт липсва посочване на чл. 26 от НК.

           Другото  дело  е върнато с мотив, че обвинителният акт е за престъпление по чл. 207 от НК, а на досъдебното производство  обвинението е било по чл. 195 от НК. Прието е, че това е съществено изменение на обстоятелствената  част на обвинението и  затруднява правото на защита на обвиняемия.

           Третото дело е по внесен обвинителен акт срещу двама обвинаеми, като за единия от тях на основание чл.369 ал.2 от НПК наказателното производство е било прекратено с влязло в сила определение.Съдът е приел, че това е съществено нарушение  и е върнал делото на прокуратурата.

            Четвъртото дело е върнато с мотив, че делото не е подсъдно на СвРС.

            1 дело е върнато на основание чл.288 ал.1 от НПК от фазата на съдебното следствие, поради установени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на подсъдимия.

                Прекратени са съдебните производства и върнати на прокуратурата две НОХД, внесени със споразумения. Едното  споразумение е върнато , защото е сключено за престъпление по чл. 150  от НК, за което не е допустимо прилагането на тази процедура. Другото споразумение е върнато , защото единият от подсъдимите в съдебно заседание заяви, че не желае прекратяване на производството по този ред. Прокуратурата не е протестирала актовете на съда, с които съдебното производство е прекратено и делата са върнате.

          Анализирайки тези данни и общия брой внесени /177 НОХД/ и решени наказателни дела е видно, че броят на прекратените  и върнати на прокуратурата на основание чл.249 от НПК и чл.288 от НПК е незначителен /2%/ и не може да се отчете като неблагоприятна тенденция. Става въпрос за единични случаи, като в цялост дейността на СвРП и разследващите органи е законосъобразна и не могат да се определят конкретни проблеми.  

 

 

                   4.Брой обжалвани и протестирани , резултати от въззивна и касационна проверка

                   -граждански дела

           През 2007г. са обжалвани общо  89 бр.  граждански дела, което е 13 % от решените дела. По повечето от жалбите, постъпили през календарната година няма резултат. През отчетния период в съда са върнати 102 бр.  от обжалваните граждански дела /като в тях са включени и такива, жалбите по които са изпратени предходни години/.  От върнатите дела - решенията по    77 бр.  са потвърдени, а по  25 са отменени. Процентът на отменените дела  не е висок- около 3 %  ако може да отнесем върнатите отменени през годината дела към решените през годината. Считаме, че горното е показател за законосъобразната дейност на съдиите, постановили решенията си по делата за 2007г., като се има предвид, че няма профилиране при разглеждане на делата. Обикновено причина за отменените решения  по граждански дела е представяне на нови доказателства от страните пред втора инстанция, което води до промяна във фактическото положение и нови правни изводи.

                   - наказателни дела

                   Обжалваните, съответно протестирани  присъди и определения по наказателни дела през годината са 73 бр, което представлява 13% от решените дела. Жалбите са 70 , а протестите на прокуратурата- 3 / 1 по присъда с оправдани лица и 2 – по определения/.

          През отчетния период от ВТОС /съответно от ВКС/ са върнати 129 бр. обжалвани наказателни  дела, като в  76 от случаите присъдите и определенията  са потвърдени , 41 са отменени и 12 са изменени. Наблюдава се по- голям брой отменени дела, от колкото през предходни години.Следва да се отбележи , че отменените присъди по наказателни общ характер дела са само две, като едната е по НОХД от 2001г. с докладчик М.Димитров, другата по НОХД от 2002г. с докладчик Б.Георгиев. Втората присъда е отменена на процесуални основания и делото е върнато на прокуратурата. Има две отменени присъди по НЧХД на формални основания и същите са върнати за ново разглеждане. 5 са отменените определения по ЧНД, 1- по групиране на наказания и 4, по  образувани по жалби против постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство. В два от тези случай ВТОС е отменил определението на РС, с което се потвърждава прекратяването, след което разследващите органи са извършили указаните процесуално-следствените действия   и прокурорът отново е прекратил производството, като вторите определения на РС по същите дела  са потвърдени от ВТОС. Най-голям е броят на отменените решения по НАХД- 32. В случая 24 от тях са  еднотипни  наказателни постановления , издадени от ТД НАП против “Свилоза”АД , които съдиите от Свищовски районен съд са потвърдили , съответно съставите от ВТОС са достигнали до други изводи и са ги  отменили.

От Административен съд Велико Търново са върнати 13 дела. Две от решенията по тях са обезсилени и производството е прекратено, поради просрочие на жалбата.Останалите 11 решения са потвърдени.  

 Отчитайки само  НОХД – през годината са обжалвани 21. Върнати са 41 НОХД, от които присъдите по 26 дела са потвърдени  , отменени  са 2 / за тях  е описано по-горе/  и  са изменени - 13. При изменените е намален размерът на наложеното наказание.  

                  

 

                    5.Средна натовареност на съдебния район       

 

          През последните 3 години няма особена промяна в броя и вида на постъпващите за разглеждане в съда дела.

През 2005г.  са постъпили общо 1179 дела, от които 651 бр. наказателни и 528бр. граждански дела. Натовареността според делата за разглеждане по щат е била 22,95 бр. , а действителната 25,98 бр. Разгледани са 1377 дела и са приключени 965 дела.В края на годината са останали несвършени 245 бр. дела. Според решените дела натовареността по щат е била 16,08бр., а действителната-18,21бр.

През  2006г. са постъпили  1144 бр., от които  605бр. наказателни дела и  539бр. граждански дела. Броят на делата за разглеждане е бил 1389. Натовареността според делата за разглеждане по щат е била 23,15 бр. , а действителната 30,20 бр. Приключени са  1277 дела, а в края на 2006г. са останали висящи 112 дела. Според решените дела натовареността по щат през 2006 г . е била 21,28бр., а действителната- 27,76 бр.

 

    Общият брой на новообразуваните дела през 2007г. от всички видове  е   1290 бр., от които 728 бр. граждански дела и 562 бр. наказателни дела. Заедно с останалите от предходната година е имало за разглеждане 1402 дела. Натовареността според делата за разглеждане по щат е била 23,37 бр. , а действителната 31,86 бр.

 През 2007г. в Свищовски районен съд са решени 1188 бр. дела, от които  гражданските  дела са 656 бр. , а наказателните -532бр. Останали са несвършени 214 дела. Според решените дела натовареността по щат през 2007 г . е била 19,80 бр., а действителната- 27,00 бр.

 

 

 С оглед на описаните данни се наблюдава идентичност в общия брой на постъпващите дела през последните три години. Разликите за 2005г.  и 2006 години като обща цифра  са с по 40 - 50 бройки. През последната година се наблюдава  увеличение на общия брой дела- постъпили са  със 146 дела повече от колкото през 2006г. Това завишаване се дължи на увеличаване броя на  гражданските дела- със 189 бр. повече от предходната година , докато наказателните дела са с 43 по малко. През тези три години се наблюдава  трайна тенденция към увеличаване броя на гражданските дела, съответно намаляване на постъпленията от наказателни дела. Относно вида на постъпващите дела през последните години няма особени промени -при наказателните дела основно постъпват такива за престъпления против собствеността,  докато при гражданските – най-голям е броят на тези по Семейния кодекс и облигационните искове.

5.1 Средна натовареност на съдиите

 

Натовареността по щат също не е променена през последните 3 години - около 23 дела дела за разглеждане и около 20 решени. При действителната натовареност през последните две години има завишаване, но това се дължи на обстоятелството, че съдът е работил в намален състав, поради отпуски по майчинство. През 2005г. действителната натовареност според дела за разглеждане е била 26, а за решени дела – 18,21, докато  през 2006г. и 2007г. е нараснала 30,20 и 32,86 , съответно при решените дела 27,76бр. и 27,00.

В Свищовски районен съд няма профилиране на съдебните състави. От години всички съдии разглеждат и граждански и наказателни дела. Съдът не е голям, щатът е 5 съдии и по този начин натовареността се  разпределя по справедливо. Всички дела се разпределят чрез програмата за случаен избор, като са съставени 8 раздела- граждански дела, частни граждански дела, НОХД, НОХД-382 от НПК,НЧХД, НАХД, ЧНД и разпити, като последните се поемат от дежурния съдия. Всички съдии са на 100% разпределение от всички видове дела, само на Председателя се разпределят гр.дела-50%, от останалите видове по 100%.

 Средномесечното постъпление на граждански дела на един съдия през отчетния период е около 14 дела на база 12 месеца и пълен щат , като следва да се отчете обстоятелството, че едни и същи съдии разглеждат и граждански и наказателни дела, както и че щатът е бил непълен, т.е. действителното постъпление е около 18 дела. Средномесечно свършени дела на един съдия е  около 15 бр. при действителното натоварване.

Средномесечно постъпление от всички видове наказателни дела на база 12 месеца и 5 съдии  е около 10 дела,  а в действителност около 13. Средномесечното постъпление на нови  НОХД на съдия е  около 3 на база 12 месеца и запълнен щат, а реално по 4 бр.

Изготвена е  справка за всеки съдия поимеменно, която е приложение към доклада , в която са отчетени броят на решените дела, срочността и резултатите от проверените от по-горна инстанция съдебни актове./в т.4 от Доклада са описани подробно резултатите от въззивна и касационна проверка на върнатите през 2007г.  дела/.

 

6. Структура на наказаната престъпност.

 

През 2007г. СвРС е  решил с присъда или по споразумение 166 наказателни общ характер дела.По тях са съдени 206 лица, от които двама оправдани и 204 – осъдени.

                   -видове и брой по глави от НК

         По Глава втора -Престъпленията против личността  са разгледани 10 дела -  9 бр. новообразувани и 1 –от 2006г. Решени са 6 – 5 с присъда и 1 по споразумение, като са осъдени 6 лица

         По Глава трета -Престъпления против правата на гражданите – няма

         По Глава четвърта -Престъпления против брака, семейството, младежта – няма.

         По Глава пета- престъпления против собственосттта

         При наказателните общ характер дела, преобладаващи са тези, образувани за престъпления против собствеността- 93 бр. ,останали несвършени от предходен период 16-общо за разглеждане 109. Решени са 92 дела, от които 40 с присъда и 48 – със споразумение и 4 са върнати на прокурора. Съдени са 128 лица, от които 122 са осъдени и 2 оправдани.

         По Глава шеста- престъпления против стопанството- внесени са 3 обвинителни акта срещу 3 лица, които са осъдени.

         По Глава седма- престъпления против финансовата, данъчната и осигурителна система- няма

         По Глава осма - престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации- внесени са два обвинителни акта срещу 2 лица, като едното дело не е приключило в края на отчетния период, второто е приключило със споразумение.

         По Глава девета- документни престъпления- внесени са 8 обвинителни акта, заедно с 3 дела от предходен период-11 дела срещу 11 лица, като всички са осъдени.

         По глава десета -престъпления против реда и общественото спокойствие. Образувани са нови  10 НОХД, заедно с едно , останало несвършено от 2006г. са били 11  срещу 11 лица и са приключили-5 с присъда  и 6 –със споразумение.

           По Глава единадесета-  общоопасни престъпления - общо 52 дела, от които 44 бр. в транспорта и 8 по чл.354в ал.5 от НПК/ отглеждане на растения в нарушение на Закона за контрол над наркотичните вещества/ .От тези 52 дела- 50 са решени и 2 са останали висящи.По делата за престъпления в транспорта са съдени 44 лица и за всички делата на първа инстанция са приключени. По 8 –те дела , свързани с отглеждане и разпространение на наркотични вещества са образувани срещу 8 лица, единият от които непълнолетен .Осъдени са 6 лица, като две наказателни производства не са приключили.

         Общо през 2007г. по наказателни общ характер дела на първа инстанция са осъдени 197 лица и двама са оправдани. Наложени са следните наказания – на 93 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като в 37 случая наказанието е ефективно и в 56-условно, на 55 лица е наложено наказание пробация, на 37-глоба и на 12- други наказания, предимно обществено порицание по отношение на непълнолетните. В сравнение с предходни години определените наказания изглеждат по-снизходителни. Това до голяма степен се дължи на относително големия брой одобрени споразумения , както и на приложение на процедурата –съкратено съдебно следствие. През 2007 г. СвРС е   произнесъл по реда на чл. 371- 374 от НПК  девет  осъдителни присъди. Задължителното прилагане на процударата, при поискване от страна на подсъдимия и липсата на законодателна  възможност за съда да откаже при наличие на законовите предпоставки,  поражда редица проблеми свързани с постигане на  целите на чл. 36 от НК  при определяне на наказанието. Така например,  за всички престъпления, подсъдни на районен съд, извършени от непълнолетни, при прилагането на тази процедура, съдът няма възможност да преценява какво наказание да наложи, защото единствената  законова възможност е  „ обществено порицание”. В случаите, когато едно непълнолетно лице е извършител на  множество престъпления, постоянното му санкциониране само с наказание „обществено порицание”, не би могло да има нужния възпитателен и възпиращ ефект.

Примери за  невъзможност да се наложи наказание, отговарящо на тежесттат на престъплението и обществената опасност на дееца, могат да се посочат и  за делата, водени срещу пълнолетни лица, извъшили особено тежки престъления или след множество осъждания преди това. Например при разглеждане на делото по реда на  съкратеното съдебно следствие, за престъпление по чл. 150 от НК  единствената възможност на съда е да наложи наказание „пробация”.   Налагането на такива наказания за лица от посочените по - горе категории, създава у обществото мнение за голяма снизходителност на съда към виновните лица и буди  недоверие в действията и решенията на органите от  правораздавателната система. Като законодателна промяна в НК евентуално би могло да се ограничи приложението на наказанието пробация и то по отношение на лица, на което вече е било налагано такова наказание.

 

          -видове и брой по текстове от НК за дела със значим обществен интерес – няма внесени обвинителни актове по повечето изброени видове.Внесени са 8 обвинителни акта за престъпления, свързани с държане на наркотични вещества, квалифицирани като маловажен случай.

 

          6.1 Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове.

         През 2007г. в СвРС са произнесени 72 присъди и са одобрени 98 споразумения /внесени с предложение за споразумение и постигнати в съдебно заседание/. На 41 лица са наложени административни наказания на основание чл.78А от НК по внесени от прокурора предложения. 99% от присъдите по внесени прокурорски актове са осъдителни. През отчетния период са оправдани две лица по едно НОХД, което е било с трима подсъдими. Обвинението срещу тях е било за престъпление по чл. 210 от НК / от  категорията на така нар. „телефонни измами”/.Оправдателната присъда спрямо двама от тримата подсъдими е постановена поради липса на безспорни доказателства,  в съдебно заседание  подсъдимите и свидетели по делото са  променили съществено обясненията, респ. показанията, дадени на досъдебното производство.  Присъдата е протестирана от прокурора и е изпратена на ВТОС.

 

6.2 Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.

През отчетния период са приключени 170 бр. наказателни общ характер дела, от които 166 с присъда  и по споразумение и 4 прекратени и върнати на прокуратурата. Обжалвани са 28бр. НОХД, от което следва че 138 присъди са влезли в сила. От обжалваните 28 НОХД по описа за 2007г.  до 14.02.2008г. от втора инстанция са върнати 11 /8 до края на 2007г. и 3 през м.01.2008г./, като присъдите по 9 са потвърдени и 2 са изменени.За останалите 17 дела към този момент няма резултат. През 2007г. от въззивна и касационна инстанция са върнати 40 дела с влезли в сила присъди, повечето от които са по дела по описа за предходни години.Тоест през 2007г. са влезли в сила  178 присъди.

Броят на осъдените лица по НОХД  с влезли в сила присъди в края на 2007г. е 200.

На 41 лица е наложена глоба на оснавание чл.78 А от НК.

5 лица са осъдени по НЧХД.

 

- по принцип дела със значим  обществен интерес през 2007г. не са разглеждани, изключая 8 НОХД за престъпления с предмет наркотични вещества и перкусори и то квалифицирани като маловажен случай  – по 354 а ал. 5  от НК и по чл.354 в ал.5 от НК.  Тези дела са решени от съдиите, 6 не са обжалвани и присъдите са влезли в сила.2 присъди са обжалвани. Пет от делата  са срещу студенти от СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов, едно е срещу непълнолетен.

         

         7.Оправдателни присъди

През 2007г. е произнесена 1 оправдателна присъда, описана по горе. Обвинението е по чл.210 от НК по  НОХД, което е било с трима подсъдими. Оправдателната присъда спрямо двама от тримата подсъдими е постановена поради липса на безспорни доказателства,  в съдебно заседание  подсъдимите и свидетели по делото са  променили съществено обясненията, респ. показанията, дадени на досъдебното производство.  Присъдата е протестирана от прокурора и обжалвана от осъдения подсъдим и е изпратена на ВТОС. Същата е единичен случай и не могат да се направят изводи за трайна практика от пропуски в работата на органите от досъдебното производство или проблем в законодателството.  

 

 

                    Съдебно-изпълнителна служба

 

                   През 2007 година в съдебно-изпълнителната служба са постъпили 69 броя изпълнителни дела, при 118 бр. за 2006г. и  189 бр. за 2005 година. В съдебно-изпълнителна служба през 2007 година е имало на производство 755 броя изп.дела, от които несвършени в края на предишния отчетен период 686 броя. От всички изпълнителни дела на производство, са свършени 36 броя, от които 26 – прекратени чрез изплащане и 10 бр. – прекратени по други причини. На друг съдебен изпълнител са изпратени 10 дела. Събрани са суми в размер на 113 936 лева, при 199 964 лева събрани за 2006 година и при 213 13 лева за 2005 година. Несвършените дела в  края на 2007 г. са останали 709 броя.

                   Видно е, че обемът на работа в тази служба  е намалял, като тенденцията е все повече взискатели да се насочват към частните съдебни изпълнители, което снижава натовареността на държавните съдебни изпълнители. В съдебно-изпълнителната служба все още има голям брой дела на производство, което се дължи на останали несвършени дела от предходни отчетни периоди. През 2007г. са приключени по-малко изпълнителни дела от колкото през 2006г.  Въпреки това се отчита намаляване на висящността на дела в СИС. Следва да се отбележи и факта на увеличаване на събираемостта на вземанията през 2007 година – 113 936 лева за свършени 36 броя дела, при събрани 199 964 лева за 2006 година за свършени 134 изп.дела.

                  

                   Служба по вписванията

                   В службата по вписванията регистъра се води от служителя на Агенцията по вписванията, но може определено да се каже , че няма проблеми, както с обслужването на гражданите, така и с делата и воденено на книгите. Общия брой дела в Служба по вписванията е 3959 .От тях договорите за продажба са 2354, договорните ипотеки- 504бр. Вписани са 1394 договори за аренда.

 

                            

                   Сграден фонд и техническа обезпеченост.

 

                    Съществуващите  битови проблеми са в рамките на нормалното за бюджетно учреждение, като през изтеклата година не е имало случай на недостиг на средства за издръжката на съда и нормалното му функциониране.

           Сградата на съда  е строена  в началото на ХХ век. С Решение №444  на Министерски съвет от 27.10.1992г.  е предоставена за стопанисване и управление на  Министерство на правосъдието. През 2002г. е актувана като публична държавна собственост с АДС№948. Сградата е стабилна. През 2004г. е обновена след извършения основен ремонт.  Въпреки, че съдебната сграда е в добро състояние, с оглед на увеличения през годините щат, както и  необходимостта от осигуряване на помещения, изисквани от приети през последните години закони е желателно да разполагаме с повече площ. Наличните помещения са разпределени рационално между отделните служби. Съдиите са в самостоятелни кабинети, докато служителите са по двама. Единствено съдебните секретари- 4 на брой ползват една стая.  В края на 2007г. изградихме помещение за конвоираните лица, което е доста малко като площ, но е подходящо за кратък престой на едно, максимум две лица. Поради липса на свободни стаи все още не сме оборудвали помещение за съхранение на документи, представляващи класифицирана информация. През годината е имало само едно наказателно  дело, при което са използавни  специални разузнавателни средства и същото се съхранява в каса. През 2008г. предстои преустройване на малък склад на първия етаж в стая за съхранение на документи с класифицирана информация, както и  изграждане на рампа за лица с физически увреждания.

       Относно обзавеждането на съответните съдийски кабинети и служби- същото е задоволително.През последните две-три години са подменени голяма част от бюрата, някои шкафове и всички столовете на съдии и служители. Всички работни помещения са снабдени с климатици. В  края на 2007 година с икономии от параграф – издръжка са подменени мебелите в два съдийски кабинета, закупихме още един малък копирен апарат , два принтера и 10 UPS-а. През годината получихме 8 компютърни конфигурации от МП по програма ФАР, както и 3 бр. лазерни принтери по ЛОТ 2 –“Доставка на принтери да съдебната система”. Към настоящия момент всички служби са оборудвани с компютри от добър клас.  Изградена е мрежа, която  включва компютрите от всички служби От около 6 години ползваме Интернет, като  посредством мрежата е достъпен от всички компютри. От 3 години е внедрена и се ползава правно-информационна програма “Сиела”. В бюро “Съдимост” е внедрен програмен продукт, разработен по ЛОТ 4 на програма “ФАР”. Освен това в съдебно-изпълнителната служба се ползва програмен продукт, автоматизиращ дейността, както и в счетоводството се ползват програмни продукти на “Информационно обслужване”АД София- ТРЗ, финансово-счетоводна дейност. Все още не разполагаме с деловодна програма, чието въвеждане очакваме от 2,3 години.

 

                   Заключение

         

          От всички гореизложени данни, считам, че дейността на Свищовски районен съд през първата година от присъединяване на България към Европейския съюз  следва да бъде оценена положително. Всички тези много добри резултати са постигнати благодарение на усилията на всички магистрати и съдебни служители.

          Съдиите в РС Свищов са с различен юридически и съдийски стаж, но се отнасят с амбиция и отговорност към служебните си задължения. Въпреки, че работим в малък съд , всички се стремят към усъвършенстване и развитие на юридическата и  обща култура, с  желание се включват в обучения, организирани от НИП и други институции.

          Отношенията в колектива на Районния съд са добри, за което допринасят всички служители с етиката, колегиалните отношения, компетентността и дългогодишния си опит. Много добри са отношенията и взаимодействието и с други институции в града- Районна прокуратура , РПУ Свищов., което води до своевременно разрешаване на възникналите проблеми в общата ни работа.

          По принцип през 2007г. не е имало драстични промени в основните закони , поради което не е имало проблеми по приложението им. Възникналите въпроси във връзка с работата се обсъждат ежедневно от всички съдии, както и с прокурори по проблеми , касаещи наказателното право. С влизането в сила на новия ГПК от 1.03.2008г. вероятно ще се създадат затруднения. Процедурата е коренно променена и има доста неясни моменти, а това е основен процесуален закон за районния съд. В тази насока е необходимо и полезно да се организират семинари от Окръжния съд , както и повече такива от Националния институт по правосъдие или други организации, с цел уеднаквяване на практиката и особено обсъждане на въпроси, касаещи  новите процедури в по практически аспект.

 

Приложение: Приложения 1,2,3 и 4; Таблица №2

 

                                     

                                                ИЗГОТВИЛ:

                                                /ПРЕДСЕДАТЕЛ- Т.СТОЯНОВА/

 Изтеглете доклада във Word формат.


Годишен отчет за работата на Районен съд Свищов за 2005г., 2006г. и 2007 г.