Your browser may not support display of this image. РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

Свищовски районен съд обслужва Община Свищов, която включва гр.Свищов и 15 села , с общо население около 50 000 души. Районът се характеризира със средната за страната безработица, няма големи малцинствени групи и съответно невисока престъпност, което до голяма степен определя и дейността на съда.

  І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

  1. Брой дела за разглеждане през 2008г.

През изтеклата година в съда са разглеждани общо 1589 дела, от тях - 893 граждански и 696 наказателни дела. От всички разгледани 1589 дела, новообразуваните са 1375 бр. и останали от 2007г.- 214 бр., т.е. процента на висящите от предходната година спрямо общия брой е 13,4 %, а спрямо новообразуваните – 15,5%.

Новообразуваните граждански дела са 758 бр. , а висящите от предходната 2007 г. са 135 бр. дела. Новообразуваните наказателни дела са 617 бр. , а висящи от предходни години 79 дела.

За сравнение през последните 3 години няма драстична промяна в броя и вида на разглежданите в съда дела, но се бележи темп на увеличение. През 2006г. са разгледани 1389 дела, от които новопостъпили 1144 бр. Приключени са 1277 дела, а в края на 2006г. са останали висящи 112 дела.

През 2007г. са образувани 1290 бр. Заедно с останалите от предходната година е имало за разглеждане 1402 дела. Решени 1188 бр. дела и са останали висящи 214 дела.

Година Дела за разглеждане наказателни дела Граждански

дела

2008 г. 1589 бр. 696 бр. 893 бр.
2007 г. 1402 бр. 611 бр. 791 бр.
2006 г. 1389 бр. 691 бр. 698 бр.

1.1 Новообразувани дела

През 2008г. са постъпили за разглеждане 1375 дела, от които 617 –наказателни дела и 758 –граждански дела.

Разбито по видове новообразувани дела, справката има следния вид :

Видове Брой
Граждански дела по общия ред 333 бр.
Производства по чл.310 от ГПК 18 бр.
Частни граждански дела 49 бр.
Дела по чл.237 б.в-з от ГПК /отм./ до 1.03.2008г. 46 бр.
Дела по чл.410 и 417 от ГПК след 1.03.2008г. 312 бр.
Наказателни общ характер 159 бр.
Наказателни частен характер 14 бр.
Дела по 78 А от НК 22 бр.
Частни наказателни дела 94 бр.
ЧНД-разпити 196 бр.
Административно наказателен характер 132 бр.

През последните три години се наблюдава тенденция към завишаване броя на постъпващите дела, което не е драстично, но е около 6-7 %, като това увеличение е при гражданските дела, докато при наказателните варира. Въпреки това следва да се отбележи , че през 2008г. и при гражданските и наказателните дела постъплението е завишено. Общото постъпление дела е видно от приложената таблица.

Година Новопостъпили дела наказателни дела Граждански

дела

2008 г. 1375 бр. 617 бр. 758 бр.
2007 г. 1290 бр. 562 бр. 728 бр.
2006 г. 1144 бр. 605 бр. 539 бр.

Подробната справка относно постъпленията по отделни видове дела има следния вид:

- Постъпили граждански дела по видове през последните три години :

Вещни Делби Облигационни
2008 г. 19 бр. 12 бр. 112 бр.
2007 г. 39 бр. 13 бр. 155 бр.
2006 г. 25 бр. 7 бр. 47 бр.

Трудови Искове по СК Други
2008 г. 10 бр. 103 бр. 140 бр.
2007 г. 14 бр. 137 бр. 153 бр.
2006 г. 16 бр. 135 бр. 165 бр.

Анализирайки данните ,през 2008г. преобладават облигационните искове- 112 бр. и исковете по СК- 103бр. , като видно от приложената таблица те са основният вид граждански дела и през предходните две години. В графата други дела, които са относително висока бройка-140 са включени дела по Закона за закрила на детето, Закона за защита от домашно насилие, ЗГР. Намалял е броят на вещните дела , но това е обяснимо , тъй като в тази колона се отчитаха и делата по ЗСПЗЗ и по ЗВСГЗГФ, а такива от месец май 2007г. няма. Запазена е тенденцията при постъпление на искове по КТ и за делба на недвижими имоти. От горното се установява, че не е променена тенденцията за естеството на предявяваните искове пред съда за трите години – преобладаващи са облигационните искове и исковете по СК, като броя постъпващи през годините дела е относително идентичен. Ръст бележат постъпленията при частните граждански дела и най-вече след влизане в сила на новия ГПК. През 2008 година са постъпили 407 бр. частни граждански дела. Броят им надвишава значително постъпленията от 2007г.- 228 бр. и 2006г.-155бр. От тези 407 дела, 312 бр. са по чл.410 и чл.417 от ГПК и са предимно по заявления на банки и “ВиК”ЕООД Свищов.Тенденцията е все повече да нараства броят им, защото много лица заявяват претенциите си по реда на чл.410 от ГПК, вместо да заведат облигационен иск, като в класическия случай длъжникът възразява против заповедта за изпълнение и отново се стига до завеждане на дело и представяне на доказателства.

- Постъпили наказателни дела по видове през последните три години :

Общият брой наказателни дела ,постъпили през 2008г. е 617 бр., от които 159 бр. НОХД , 14 НЧХД , 22 дела по чл.78А от НК, 94 ЧНД, 132 АНХД и 196 разпити пред съдия.

Видове 2008г. 2007г. 2006г.
Наказателни общ характер 159 бр. 177 бр. 146бр.
Наказателни частен характер 14 бр. 13 бр. 14 бр.
Дела по 78 А от НК 22 бр. 37 бр. 58 бр.
Частни наказателни дела 94 бр. 79 бр. 154бр.
ЧНД-разпити 196 бр. 157 бр. 124 бр.
Административно наказателен характер 132 бр. 99 бр. 116 бр.

В таблицата е представено постъплението по отделните видове наказателни дела през последните последните три години. От данните се установява , че броят на наказателните общ характер дела е вариращ, като през 2008г. са по-малко от колкото през 2007г., но повече от 2006г. , като относителната им бройка /+,- 20 дела/ е запазена. През 2008 година прокурорите са внесли в съда 100 обвинителни акта , 59 споразумения и 22 предложения по чл. 78 а от НК. Запазена е и тенденцията на видовете наказателни общ характер дела. Преобладаващи са тези, образувани за престъпления против собствеността- 78 бр. , от тях 68 са за кражби, 6 присвоявания и 3 грабежа. Следващи по брой са общоопасните престъпления-общо 60, от които 50 бр. в транспорта. Образувани са 8 НОХД за престъпленията против личността и 3 за престъпления против реда и общественото спокойствие. 6 НОХД са образувани за стопански престъпления и 2 – за измама. Не са образувани наказателни дела със значим обществен интерес.

Вариращ е броят и на частните накаказателни дела, където са включени комулации, жалби против постановления на РП за прекратяване на наказателни дела. Съответно през 2008г. са повече от 2007г., но по-малко от 2006г. Характерно за делата по чл.25 , вр. чл.23 от НК е , че с всяка изминала година се увеличава сложността им, предвид множеството осъждания на лицата, чиито присъди се групират.

Намалява броят на дела по 78 А от НК и това е обяснимо , тъй като след месец октомври 2006г. за престъпления по чл.343 б от НК се внасят обвинителни актове, а този вид дела през 2006г. са били определящата бройка.

Следва да се отбележи и нарастналия брой АНХД, като през 2008г. са постъпили с 30% повече от 2007г. Основно са по жалби против НП на ТМУ Свищов- постъпили са 40 бр. , следвани от обжалвани НП по ЗДвП.

Увеличен е броят и на разпитите пред съдия, които по принцип не изискват усилия, но отнемат време.

  2. Брой на свършените дела – граждански, наказателни.

През 2008г. в Свищовски районен съд са приключени общо 1431 бр., от тях - гражданските дела са 801 бр. , а наказателните – 630 бр.

Година решени дела наказателни дела граждански

дела

2008 г. 1431 бр. 630 бр. 801 бр.
2007 г. 1188 бр. 532 бр. 656 бр.
2006 г. 1277 бр. 642 бр. 635 бр.

- Свършени граждански дела по видове през последните три години :

Вещни Делби Облигационни
2008 г. 18бр. 9 бр. 137бр.
2007 г. 40бр. 8 бр. 119бр.
2006 г. 36 бр. 11бр. 42бр.

Трудови Искове по СК Други
2008 г. 12бр. 113бр. 154бр.
2007 г. 15бр. 131бр. 133бр.
2006 г. 14бр. 152бр. 242бр.

- Свършени наказателни дела по видове за последните 3 години :

Видове 2008г. 2007г. 2006г.
Наказателни общ характер 162бр. 170 бр. 171бр.
Наказателни частен характер 14 бр. 9бр. 10бр.
Дела по 78 А от НК 22 бр. 41бр. 60бр.
Частни наказателни дела 96 бр. 79 бр. 157бр.
ЧНД-разпити 196 бр. 157 бр. 124 бр.
Административно наказателен характер 140 бр. 76 бр. 120бр.


Следва да се отбележи , че приключените през годината дела са повече от новообразуваните. В тази връзка постъпили са 1375 бр., а са свършени 1431 бр., т.е. намалена е висящността в края на годината. През 2008г. са приключени с 243 дела повече от 2007г. и със 154 дела повече от 2006г. Това се дължи на обстоятелството, че и постъпилите дела са повече, и съдът е работил в пълен състав, за разлика от 2007г., когато целогодишно едната съдийска бройка беше незаета.

Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца при запълнен щат – 23,85 дела. Действителната натовареност според решените дела и отработените човекомесеци / приспадайки съдебната ваканция/ е 27,00 бр. дела на съдия месечно.

2.1 Брой решени дела в 3- месечен срок

От решените 1431 дела , в 3-месечния срок са приключени общо 1269 дела, което представлява 89 % от решените дела. Този показател е много добър, като следва да се отчете, че до миналата година 3 месечния срок се отчиташе от постъпване на делото до обявяването му за решаване, а сега – до постановяване на съдебния акт. Този висок процент на приключени в 3 месечен срок дела свидетелства, освен за експедитевното разглеждане на делата и за срочното изготвяне на съдебни актове от съдиите.

Средната продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до постановяване на съдебен акт е 3 месеца, като отчетения процент е показателно висок. От решените 1431 дела, 1269 бр. са приключени в инструктивния 3 месечен срок, което представлява 89%. Процентът на решените в 3 месечен срок дела е най-висок в сравнение с предходните две години /през 2007г. е 88%, 2006г.- 82%./.

Има разлика в продължителността на разглеждане на отделните видове дела- частните граждански се решават 100% в тримесечен срок.100% в тримесечен срок са решени и бързите производства по ГПК, които са били 18 бр., както е било предходните две години.

При гражданските дела по общия ред процентът е по-нисък - от 378 решени дела , 287 бр. са решени в срок до 3 месеца , или 76 %. 91 бр. дела са приключени в над 3 месечен срок.

При наказателните общ характер дела процентът е 84 %- от решени 162 дела, в срок до 3 месеца са 136 броя. Този процент е по-нисък от предходната година, когато е бил 94% и равен на процента от 2006г. 59 бр. НОХД са по внесени от прокуратурата споразумения, които по принцип се разглеждат в едноседмичен срок.

Най-нисък е процентът за бързо разглеждане на наказателните частен характер дела- 21% , но това до голяма степен зависи от страните по делата. За сравнение предходните две години този показател е бил по-добър -40% през 2006г. и 33% -през 2007г. 2008г. е започнала с 8 висящи НЧХД, като са постъпили още 14, като 14 са и приключените. През годината молби за отлагане, болнични листи и искания за събиране на нови доказателства са представяни по-често от тъжителите, от колкото от подсъдимите.

Делата по 78А от НК по принцип приключват с едно съдебно заседание.През 2008г. са приключени 22 бр., от тях 20 в 3-месечен срок или 91%.

Висок е и процента на ЧНД , решени в 3-месечен срок- 97 %.

При АНХД – от 140 свършени дела, 111 са в срок до 3 месеца, което е 79%. При тези три вида дела е запазена тенденцията от последните години един значителен процент да се решават в срок до три месеца, заедно с обявяване на съответното решение в срочната книга.

Изложените данни показват, че СвРС е запазил традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните тримесечни срокове за решаване на делата и в тази насока не може повече да се желае. 89% е един изключително висок процент, още повече , че от тази година в статистическите отчети делата се броят като приключени след обявяване на съдебния акт в срочната книга. В останалите 11%, решени над 3 месечен срок са включени дела, които реализират по-голяма фактическа и правна сложност, налага се явяване в съдебно заседание на много лица, чието събиране понякога е трудно, дела, които през определен период са били спрени и т.н.  2.2. Брой решени дела с акт по същество

От приключените през 2008г. 1431 дела с акт по същество са завършили 1187 дела, а 244 дела са прекратени. Процентът на решените по същество към общо решените е 83%.

От приключените 801 граждански дела , 673 са решени по същество, а 128 бр. – са прекратени. В процентно отношение – 84% от общо решените граждански дела са приключени с акт по същество .

Година гр. дела, решени с акт по същество
2008 г. 673 бр.
2007 г. 543 бр.
2006 г. 516 бр.

От решените по същество граждански дела 266 решения са по граждански дела по общия ред и 407 бр. по частни граждански дела.

От приключените 630 наказателни дела , 514 са решени по същество, а 116 бр. – са прекратени. 82 % наказателни дела са решени с акт по същество спрямо приключените наказателни дела.

Година наказателни дела,приключени с акт по същество
2008 г. 514 бр.
2007 г. 408 бр.
2006 г. 542 бр.

Разбито по видове : с присъда са приключили 68 наказателни общ характер дела, 7 НЧХД, 22 решения по 78А от НК, 88 частни наказателни дела, 133 решения по НАХД. От произнесените 68 присъди по НОХД , 66 са осъдителни и 2 оправдателни. С присъда са осъдени на първа инстанция 104 лица и 2 са оправдани.

В сравнение с предходните години броят на решените дела по същество е нараснал, но същото се дължи на това, че като цяло броят на приключените дела е по-голям.

  2.3. Брой прекратени дела

От приключените 1431 дела, общо 244 дела са прекратени. Процентът на прекратените спрямо приключените през годината е 17 %. От 244 прекратени дела, 128 бр. са гражданските и 116 бр.-наказателните.

При свършените чрез прекратяване 128 бр. граждански дела 27 са прекратени, поради постигната между страните съдебна спогодба, в 50 от случаите е направено оттегляне или отказ от иска, предвид извънсъдебно уреждане на спора, или са били спрени по общо съгласие на страните и с изтичане на 6 месечен срок, в който не е подадена молба за възобновяване са прекратени. При 15 дела е контатирана недопустимост на иска или са заведени срещу ответник, който е починал към момента на подаване на молбата./ последното се отнася за дела , заведени от “ВиК” ЕООД Свищов срещу длъжници по титуляра на партидата/.15 дела са прекратени и изпратени по подсъдност на други съдилища. Като общ резултат над 90% от прекратените граждански дела са на законово основание- чл.125, чл.119, чл.184 от ГПК/отменен/ и съответните им чл.234, чл.232, чл.232 от новия ГПК, като минимална част са поради проявена недостатъчна активност от страните.

За сравнение през 2006г. чрез прекратяване са приключени 119 гр. дела, а през 2007г.-113 бр., т.е. тенденцията е запазена, около 16 % от гражданските дела да приключват с прекратяване по спогодба или други причини.

Свършените наказателни дела чрез прекратяване са 116. От тях 94 са НОХД. 92 дела са прекратени поради приключване на делото със споразумение, като в 59 от случаите делото е внесено в съда със споразумение, а в 33 случая- същото е постигнато в хода на делото. 3 бр. НЧХД са прекратени, поради помирение на страните и 4 , поради оттегляне на тъжбата. Прекратени са 8 бр. ЧНД- в случая става въпрос за дублирани дела за групиране на наказания по предложение на прокурора и по молби на осъдените лица, като образуваното по-късно се прекратява ,поради влязло в сила определение на съда, с което се е произнасъл по случая. 7 са прекратените АНХД- поради просрочие на жалбата или оттеглянето и. При наказателните дела през 2006г. са прекратени 100 дела, през 2007г.-124, т.е. и при тях е запазена тенденцията около 18 % да приключват по споразумение или прекратени по други причини.

Извън случаите на постигнато споразумение, 2 НОХД са върнати на прокуратурата на основание чл.288 т.1 от НПК. От тях, едно дело е върнато, тъй като съдът е счел, че деянието е извършено при условията на чл. 26 от НК, а обвинителния акт е внесен , като в обстоятелствената част на обвинението се съдържат данни за продължаваното престъпление, но в изписването на правната квалификация на диспозитива на обвинителния акт липсва посочване на чл. 26 от НК.

Другото дело е върнато с мотив, че обвинението не е конкретизирано по място , време и роля на обвиняемия в изпълнителното деяние.

Прокуратурата не е протестирала актовете на съда, с които съдебното производство е прекратено и делата са върнати.

Анализирайки тези данни и общия брой внесени /159 НОХД/ и решени наказателни дела е видно, че броят на прекратените и върнати на прокуратурата на основание чл.249 от НПК и чл.288 от НПК е незначителен /1,2%/ и не може да се отчете като неблагоприятна тенденция. Става въпрос за единични случаи, като в цялост дейността на СвРП и разследващите органи е законосъобразна и не могат да се определят конкретни проблеми. Видно е , че броят на върнатите дела е по-малък в сравнение с 2007г., когато са върнати 7 дела и това се определя и проведените срещи и обсъждания на Докладите на Инспектората към ВСС и на Председателя на Апелативен съд В.Търново по тази тема.


3. Висящи в края на отчетния период

В края на 2008г. са останали 158 дела, което е 10 % от делата за разглеждане и е един оптимален резултат, като се има предвид и обстоятелството, че по справка от програмата за разпределение на делата- 215 бр. са постъпили след 1.11.2008г. и част от тях са насрочени за разглеждане през първите месеци на 2009г. При щат от 5 съдии следващата година започва с по около 30 дела на човек.

За сравнение в края на 2007г. висящите дела са били 214 бр., а през 2006г.-112 бр. Броят на останалите неприключени дела е по-малък от предходната година и като относителна цифра не е голям. Както е отбелязано по-горе през годината са образувани и решени повече дела, а 215 бр. са постъпили след 1.11.2008г.,т.е. през последните два месеца от годината и част от тях са насрочени за разглеждане през 2009г. Разбито по видове дела- най-много са гражданските 92 бр., следвани от АНХД -30 бр. и НОХД-25 бр. От останалите висящи към 31.12. 2008г. - 158 дела, 16 са по описа за години преди 2008г., от които 6-наказателни и 10-граждански, част от които са спрени. Това са 5 бр. НОХД, две от които са спрени и 1 бр. НЧХД и 10 бр. граждански дела. Две наказателни общ характер са по описа за 2006г.,трите са образувани през 2007г., т.е. висящи са малко повече от една година. Делата са с по няколко подсъдими, множество обвинения , съответно много свидетели и вещи лица. По този тип дела е трудно събирането на всички страни и призовани лица , а НПК дава достатъчно възможности най-вече на подсъдимите и защитата им да отлагат делата. Най-често се представят молби за отлагане , придружени с болничен лист, или доказателства за ангажираност на защитник. Исканията за промяна в хода на съдебното следствие, на които съдът няма как да откаже - т.е. подсъдимият да дава обяснения след събиране на всички доказателства, водят до многократно отлагане на делата. В тази връзка необходимостта от назначаване на експертизи в различни области / най-често съдебно-технически, авто-технически, графологически и съдебно-медицински/ , за които няма експерти на територията на гр.Свищов, или наличните са недостатъчни, налага назначаване на вещи лица от други райони, които поради ангажираност също стават причина за отлагане на делата.

Конкретно за забавените дела-НОХД 530/2006г. е образувано на 14.11.2006г. с двама подсъдими с обвинение за кражба, извършена при условията на опасен рецидив. След проведени 5 заседания през 2007г., делото е спряно, поради отсъствие от страната на единия подсъдим. След предприети мерки за издирването му е установено , че лицето е в Холандия. През месец десември 2008г. е изготвена Европейска заповед за арест от докладчика съдия Йорданова и се очаква привеждане на подсъдимия в България. Европейска заповед за арест е изготвена и по отношение на подсъдим по другите две дела от 2007г.- 476/2007г. и 200/2007г., който също е в Холандия и в момента тече процедура по екстрадицията му.

НОХД - 478/2006г. е внесено в съда на 16.10.2006г. и съдържа материали класифицирана информация.Разглеждането му е забавено освен от необходимостта да се проучат съдебни заседатели , за да им се осигури достъп до материалите , с гриф строго секретно и от поведението на страните. След сигнал на докладчика по делото Т.Стоянова до Адвокатски съвет на ВТАК по повод поведението на защитник по делото / същото е с 6 подсъдими и 6 защитници/, последва искане да отвод на състава, който беше приет.Това наложи да се подготвят документи на други съдебни заседатели , за да им се осигури достъп до класифицирана информация, като процедурата трая отново около 6 месеца, но по делото вече са проведени няколко съдебни заседания, въпреки че подсъдимите продължават да представят болнични листи, а защитниците им доказателства за ангажираност .

От 10-те граждански дела, 7 са дела за делба , а 3 –са други вещни искове- 108 от ЗС,14 ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.30 от ЗН. 6 от делата са по описа за 2007г., т.е. висящи са малко над година, 2 са по описа за 2006г., и по едно за 2005г. и 2004г. Процентът на описаните по-горе висящи дела е незначителен на фона на решените, още повече ,че причините, поради които не са приключени са обективни. В тази връзка 5 от 10-те висящи граждански дела са спрени до приключване на други дела, които се намират пред по-горни инстанции. Най-старите дела – по едно от 2004г. и от 2005г., както и едно по описа за 2006г. са спрени , за да чакат решения по други дела, които имат значение за решаване на спора и понастоящем се намират пред по-горни инстанции. По спрените дела, които чакат решения на СвРС, изпратени пред по-горна инстанция , периодично / всеки месец/ се прави проверка за резултата по книгата за върнати дела. Другите 2 висящи дела за 2006г. са образувани през последното тримесечие на 2006г. и касаят вещни спорове на страни , които не ползват адвокатски услуги. Оставяни са без движение, многократно страните са напътвани , в резултат на което са проведени многобройни заседания, с цел конкретизиране на исканията и събиране на доказателства. 6-те дела по описа за 2007г. са делби, като две от тях са спрени по съгласие на страните и евентуално ще се постигне спогодба.

От всичко гореизложено, считам , че липсва притеснителна тенденция за забавяне на делата, както наказателни, така и граждански. 89% от делата през 2008г. в СвРС са решени в тримесечен срок , но винаги има дела, които с оглед естеството си - вид, сложност, брой страни и поведение на страните изискват повече време и усилия. По принцип делата се разпределят в деня на постъпването им или на следващия ден, насрочват за първо заседание най-късно в двумесечен срок от постъпването, като при отлагане срокът е максимум едномесечен. Създадената организация за разпределение и движение на делата в СвРС е успешна, резултат от което е незначителният брой забавени дела.

4.Брой обжалвани и протестирани дела , резултати от въззивна и касационна проверка

Общия брой обжалвани и протестирани дела от всички видове през годината е 210, от тях 81 граждански дела и 129 наказателни дела.

През 2008г. са обжалвани актове по 81 граждански дела, от тях- 79 бр. граждански дела и 2 бр. частни граждански дела, което е 10 % от решените гр. дела. За сравнение предходните две години е имало по 89 бр. обжалвани гр. дела, което показва че и тези показатели са идентични. По част от жалбите, постъпили през календарната година няма резултат. През отчетния период в съда са върнати 104 бр. от обжалваните граждански дела /като в тях са включени и такива, жалбите по които са изпратени предходни години/. От върнатите дела –актовете / решения или определения/ по 65 бр. са потвърдени, а по 26 са отменени, а по 13 са изменени. Процентът на отменените актове не е висок- около 3 % ако може да отнесем върнатите отменени през годината дела към решените гр.дела. Считаме, че горното е показател за законосъобразната дейност на съдиите, постановили решенията си по делата за 2008г., като се има предвид, че няма профилиране при разглеждане на делата. Обикновено причина за отменените решения по граждански дела е представяне на нови доказателства от страните пред втора инстанция, което води до промяна във фактическото положение и нови правни изводи.

В отделна справка поименно са отчетени персоналните резултати на всеки съдия , със съответните индекси.

Обжалваните, съответно протестирани актове по наказателни наказателни дела през годината са общо 129 бр, което представлява 20% от решените дела. Основния дял са жалбите по решения по АНХД- 83 бр., против присъди по НОХД са 20 бр., по НЧХД-5 бр., против определения по ЧНД-15бр. и против решения по 78 А от НК-6 бр. Броят на обжалваните актове през 2008г. надвишава този през 2007г., когато страните не са били доволни от 73 съдебни акта. Увеличения брой се обуславя от 83-те решения по АНХД , които са обжалвани, предходната година са били 32бр. При другите дела броят е идентичен с предходните две години. При НОХД- 2006г. са обжалвани 36 присъди, през 2007г.-21 бр., и през отчетната- 20бр. Съпоставяйки броя на произнесените присъди през 3-те години е запазена тенденцията да се обжалват около 30% , за разлика от това при АНХД се обжалват над 50% от постановените решения.

През отчетния период от ВТОС /съответно от ВКС/ са върнати 16 обжалвани наказателни общ характер дела, като в 10 от случаите присъдите са потвърдени изцяло, при 3 има изменения в размер на наказанието или гражданския иск и са отменени 3 присъди. Едното дело е върнато за ново разглеждане, а по другите две СвРС се е произнесъл с осъдителни присъди, а ВТОС е оправдал лицата. Върнати са 16 ЧНД , като 9 са потвърдени и 7 са отменените определения. Всички отменени определения са по чл.243 от НПК по дела, образувани по жалби против постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство. В тези случай ВТОС е отменил определенията на РС, с което се потвърждава постановленията на прокурора за прекратяване. Становището на съдиите от СвРС е, че след като наблюдаващият прокурор е преценил, че по съответното дело не могат да се съберат достатъчно доказателства за да се внесе обвинителен акт е безпредметно да се връщат с указания два или три пъти едни и същи дела, още повече, че в болшинството от случаи става въпрос за деяния , извършени назад във времето , което допълнително затруднява доказването.

От обжалваните НАХД пред Административен съд В.Търново са върнати 100 дела. 67 решения са потвърдени, 3 –са изменени и 30 бр. са отменени. В случая 20 от отменените решения са по жалби против НП на Митницата по ЗАДС. Наказателните постановления са еднотипни, като е наложено административно наказание за неподаване в срок на акцизна декларация за всеки месец от селски кооперации за притежаваните от тях казани за варене на ракия. Съдиите от Свищовски районен съд са отменили въпросните наказателни постановления, съответно някои състави от Административен съд Велико Търново са достигнали до други изводи и са отменили решенията, съответно потвърдили наказателните постановления. Прави впечатление обаче, че други състави са потвърдили решения от този тип.

Общият извод е, че около 70 % от всички обжалвани актове по наказателни дела, вкл. АНХД са потвърдени изцяло. Ако отнесем отменените съдебни актове към произнесените през годината процентът е около 6 %, което е критерий за законосъобразната дейност на съдиите от СвРС.

5. Структура на наказаната престъпност.

През 2008г. СвРС е решил с присъда или по споразумение 162 наказателни общ характер дела.По тях са съдени 205 лица, от които двама оправдани и 203 – осъдени.

-видове и брой по глави от НК

По Глава втора -Престъпленията против личността са разгледани 12 дела - 8 бр. новообразувани и 4 –от 2007г. Решени са 11 – 8 с присъда и 3 по споразумение, като са осъдени 12 лица

По Глава трета -Престъпления против правата на гражданите – няма

По Глава четвърта -Престъпления против брака, семейството, младежта – образувани са 2 дела, 1 е приключило с присъда и е осъдено 1 лице.

По Глава пета- престъпления против собственосттта

При наказателните общ характер дела това са преобладаващите дела- 78 бр. ,останали несвършени от предходен период 17, общо за разглеждане 95. Решени са 75 дела, от които 36 с присъда и 39 със споразумение. Съдени са 114 лица, от които 113 са осъдени и 1 оправдано.

По Глава шеста- престъпления против стопанството- внесени са 6 обвинителни акта срещу 6 лица, които са осъдени.

По Глава седма- престъпления против финансовата, данъчната и осигурителна система- няма

По Глава осма - престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации- не са внасяни обвинителни актове.

По Глава девета- документни престъпления- внесени са 2 обвинителни акта, заедно с 4 дела от предходен период-6 дела срещу 6 лица. Всички дела са приключени, от тях 3 с присъда и 3 със споразумение, като 5 лица са осъдени и 1 оправдано.

По глава десета -престъпления против реда и общественото спокойствие. Образувани са нови 3 НОХД срещу 3 лица и са приключили - 1 с присъда и 2 със споразумение.

По Глава единадесета- общоопасни престъпления - общо 62 дела, от които 50 бр. в транспорта и 3 по чл.354в ал.5 от НПК/ отглеждане на растения в нарушение на Закона за контрол над наркотичните вещества/, като 2-те са от предходен период и 1 новообразувано .От тези 62 дела- 60 са решени и 2 са останали висящи.По делата за престъпления в транспорта са осъдени 63 лица. По 3 –те дела , свързани с отглеждане и разпространение на наркотични вещества са осъдени 3 лица, 2-те с присъда и 1-по споразумение.

Общо през 2008г. по наказателни общ характер дела на първа инстанция са осъдени 203 лица и двама са оправдани. Наложени са следните наказания – на 3 лица е наложено наказание над 3 години лишаване от свобода, на 112 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като в 33 случая наказанието е ефективно и в 79-условно, на 72 лица е наложено наказание пробация, на 9-глоба и на 7- други наказания, предимно обществено порицание по отношение на непълнолетните. В сравнение с предходни години определените наказания изглеждат по-снизходителни, най-вече поради големия брой наказание пробация-72 при 59 предходната година. Това до голяма степен се дължи на относително големия брой одобрени споразумения- 94 бр. с които са наложени наказания на 99 лица. СвРС е произнесъл по реда на чл. 371- 374 от НПК 16 осъдителни присъди. Задължителното прилагане на процударата, при поискване от страна на подсъдимия и липсата на законодателна възможност за съда да откаже при наличие на законовите предпоставки, поражда редица проблеми свързани с постигане на целите на чл. 36 от НК при определяне на наказанието. Така например, за всички престъпления, подсъдни на районен съд, извършени от непълнолетни, при прилагането на тази процедура, съдът няма възможност да преценява какво наказание да наложи, защото единствената законова възможност е „ обществено порицание”. В случаите, когато едно непълнолетно лице е извършител на множество престъпления, постоянното му санкциониране само с наказание „обществено порицание”, не би могло да има нужния възпитателен и възпиращ ефект.

Примери за невъзможност да се наложи наказание, отговарящо на тежесттат на престъплението и обществената опасност на дееца, могат да се посочат и за делата, водени срещу пълнолетни лица, извъшили особено тежки престъления или след множество осъждания преди това. Например при разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, за престъпление по чл. 150 от НК единствената възможност на съда е да наложи наказание „пробация”. Налагането на такива наказания за лица от посочените по - горе категории, създава у обществото мнение за голяма снизходителност на съда към виновните лица и буди недоверие в действията и решенията на органите от правораздавателната система. Като законодателна промяна в НК евентуално би могло да се ограничи приложението на наказанието пробация и то по отношение на лица, на което вече е било налагано такова наказание.

-видове и брой по текстове от НК за дела със значим обществен интерес – няма внесени обвинителни актове .Внесен е 1 обвинителен акт за престъпление, свързано с държане на наркотични вещества, квалифицирано като маловажен случай.

6.Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове.

През 2008г. в СвРС са произнесени 68 присъди и са одобрени 94 споразумения /внесени с предложение за споразумение и постигнати в съдебно заседание/. На 21 лица са наложени административни наказания на основание чл.78А от НК по внесени от прокурора предложения. 99% от присъдите по внесени прокурорски актове са осъдителни. През отчетния период са оправдани две лица по 2 НОХД, 3 лица по 2 НЧХД и 1 лице по НАХД по 78А от НК. Оправдателните присъди са постановена поради липса на безспорни доказателства, или несъставомерност. Присъдите по наказателните частен характер дела и решението по НАХД, както и едната присъда са протестирани и са потвърдени. Другата присъда по НОХД е протестирана от прокурора и е изпратена на ВТОС.

7. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период.

През отчетния период са приключени 162 бр. наказателни общ характер дела, от които 68 с присъда , 94 по споразумение и 2 прекратени и върнати на прокуратурата. Обжалвани са 20бр. НОХД, от което следва че 140 присъди са влезли в сила. От обжалваните 20 НОХД по описа за 2008г. до 28.01.2008г. от втора инстанция са върнати 6 /5 до края на 2008г. и 1 през м.01.2009г./, като присъдите по 4 са потвърдени и 1 изменена в гражданската част и 1-отменена. За останалите 14 дела към този момент няма резултат. През 2008г. от въззивна и касационна инстанция са върнати 12 дела с влезли в сила присъди, които са по дела по описа за предходни години.Тоест през 2008г. са влезли в сила 158 присъди.

Броят на осъдените лица по НОХД с влезли в сила присъди в края на 2007г. е 190.

На 21 лица е наложена глоба на оснавание чл.78 А от НК.

4 лица са осъдени по НЧХД.

- по принцип дела със значим обществен интерес през 2008г. не са разглеждани, изключая 2 НОХД за престъпления с предмет наркотични вещества и перкусори и то квалифицирани като маловажен случай – по 354 а ал. 5 от НК и по чл.354 в ал.5 от НК. Тези дела са решени от съдиите, не са обжалвани и присъдите са влезли в сила.

8.Оправдателни присъди

През 2008г. са произнесени 2 оправдателни присъди, по 2 НОХД с обвинението по чл.215 от НК, и по чл.311 ал.1 по НОХД. Присъдите са протестирани от прокурора. Едната е потвърдена, по другата няма резултат. Оправдателните присъди са единични случаи и не могат да се направят изводи за трайна практика от пропуски в работата на органите от досъдебното производство или проблем в законодателството.

ІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ

1.Средна натовареност на съдиите и за съдебния район

През последните 3 години няма драстична промяна в броя и вида на постъпващите за разглеждане в съда дела, но се бележи темп на увеличение . През 2006г. са постъпили 1144 бр., от които 605бр. наказателни дела и 539бр. граждански дела. Броят на делата за разглеждане е бил 1389 бр. Приключени са 1277 дела, а в края на 2006г. са останали висящи 112 дела.

През 2007г. са образувани 1290 бр., от които 728 бр. граждански дела и 562 бр. наказателни дела. Заедно с останалите от предходната година е имало за разглеждане 1402 дела. Решени 1188 бр. дела, от които гражданските дела са 656 бр. , а наказателните -532бр. Останали са несвършени 214 дела.

През настоящата година са постъпили 1375 дела, от които 617 бр. наказателни и 758бр. граждански дела. Разгледани са 1589 дела и са приключени 1431дела. В края на годината са останали несвършени 158 бр. дела.

В табличен вид е представена натовареността на съдиите според разгледани и решени дела, по щат и в действителност според отработените човекомесеци за последните три години.

година Разгледани дела Натовареност по щат Действителна натовареност
2008 г. 1598 бр. 26,48 бр. 29,05 бр.
2007 г. 1402 бр. 23,37 бр. 31,86 бр.
2006 г. 1398 бр. 23,15 бр. 30,20 бр.година Решени дела Натовареност по щат Действителна натовареност
2008 г. 1431 бр. 23,85 бр. 26,02 бр.
2007 г. 1188 бр. 19,80 бр. 27,00 бр.
2006 г. 1277 бр. 21,28 бр. 27,76 бр.

От данните от нея се установява, че натовареността на съдебния район нараства, предвид повишеното постъпление от дела. Натовареността по щат, който е 5 съдии също леко нараства и това се обуславя от увеличаване на броя на делата. Действителната натовареност и според разгледаните и решени дела за 2008г. е най-ниска, но определящото за това е обстоятелството, че предходните две години съдът е работил в намален състав, като през 2007г. това е било целогодишно, докато през отчетната година не е имало отсъстващи.

1.2 Оценка за дейността на съда по показателите натовареност- качество

В Свищовски районен съд няма профилиране на съдебните състави. От години всички съдии разглеждат и граждански и наказателни дела. През 2008г. са приключени общо 1431 дела, от които с акт по същество 1187 дела, от което следва , че ежемесечно /на база 12 месеца/ един съдия решава по 20 дела с акт по същество.

Общия брой обжалвани и протестирани дела от всички видове през годината е 210, от тях 81 граждански дела и 129 наказателни дела. Обжалваните дела са 17 % от решените с акт по същество. През годината върнатите от горни инстанции дела с индекси, както следва: От наказателните дела, приключили с присъда или решение /НОХД, НЧХД, НАХД/-96 бр., 62 бр. са с индекс-1 /изцяло оставено в сила/, 29бр. -2/ изцяло отменено/,5 бр. - 4/оставено в сила в една част, отменено в друга/. По големия брой отменени наказателни дела се дължи на отменени еднотипни решения по АНХД. При гражданските дела, приключили с решения са върнати 57, от които с индекс 1-37бр. , 7бр.-с индекс 2, 4бр.- 4, 4 бр.-индекс 5а /оставено в сила в една част, отменено в друга, поради невиновно поведение на съда/.

Изводът е, че около 70% от обжалваните актове са изцяло потвърдени, 30% са изменени частично или отменени.

1.3 Оценка за дейността на съдиите по показателите натовареност- качество

Теодора Стоянова е разгледала 253 дела. Приключила е 237 дела, от които НОХД-38 бр.,НЧХД-2 бр.,АНХД-29 бр., дела по 78 А от НК-4 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/-54бр., гр.д.- 44 бр. и ч.гр.д.-65 бр. През годината са върнати 38 обжалвани дела,12 граждански дела, 4 НОХД, 2 НЧХД, 17 НАХД, 3 ЧНД. От тях 22 са потвърдени- 8 гр.д., 2 НОХД, 2 НЧХД, 8 АНХД и 2 ЧНД, 15 са отменени – 4 гр.д., 1 НОХД, 9 АНХД, 1 ЧНД и 1 НОХД- изменено. 60% от обжалваните дела са потвърдени.

Боян Георгиев е разгледал 291 дела. Приключил е 259 дела, от които НОХД-31 бр.,НЧХД-3 бр.,АНХД-30 бр., дела по 78 А от НК-4 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/-53бр., 75 бр. гр.д. и 63 бр. ч.гр.д. През годината са върнати 58 обжалвани дела,25 граждански дела, 4 НОХД, 2 НЧХД, 18 НАХД, 3 ЧНД. От тях 27 са потвърдени- 14 гр.д., 2 НОХД, 2 НЧХД, 8 АНХД и 1 ЧНД, 22 са отменени – 9 гр.д., 2 НОХД, 10 АНХД, 1 ЧНД и 2 гр.д.- изменени. 47% от обжалваните дела са потвърдени.

Пенка Йорданова е разгледала 332 дела. Приключила е 292 дела, от които НОХД-37 бр.,НЧХД-4 бр.,АНХД-29 бр., дела по 78 А от НК-2 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/-70бр., 76 бр. гр.д. и 74 бр. ч.гр.д. През годината са върнати 52 обжалвани дела -24 граждански дела, 6 НОХД, 1 НЧХД, 17 НАХД, 3 ЧНД. От тях 31 са потвърдени- 19 гр.д., 3 НОХД, 1 НЧХД, 6 АНХД и 2 ЧНД, 15 са отменени – 4 гр.д., 1 НОХД, 9 АНХД, 1 ЧНД и 6 са изменени-2 НОХД , 2 НАХД, 1 ЧНД и 1 гр.д. 60% от обжалваните дела са потвърдени.

Мариета Спасова е разгледала 379 дела. Приключила е 348 дела, от които НОХД-19бр.,НЧХД-2 бр.,АНХД-28 бр., дела по 78 А от НК-5 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/-38бр., 119 бр. гр.д. и 137 бр. ч.гр.д. През годината са върнати 30 обжалвани дела -15 граждански дела, 2 НОХД, 1 НЧХД, 6 НАХД, 6 ЧНД. От тях 20 са потвърдени- 9 гр.д., 2 НОХД, 1 НЧХД, 5 АНХД и 3 ЧНД, 10 са отменени – 6 гр.д., 1 АНХД, 3 ЧНД. 60% от обжалваните дела са потвърдени.

Диана Радева е разгледала 334 дела. Приключила е 296 дела, от които НОХД-37 бр.,НЧХД-3 бр.,АНХД-24 бр., дела по 78 А от НК-7 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 77бр., 80 бр. гр.д. и 68 бр. ч.гр .През годината са върнати 38 обжалвани дела - 15 граждански дела, 1 НОХД, 21 НАХД, 1 ЧНД. От тях 29 са потвърдени- 11 гр.д., 1 НОХД и 17 АНХД , 8 са отменени – 4 гр.д., 3 АНХД, 1 ЧНД и 1 НАХД- изменено. 76 % от обжалваните дела са потвърдени.

Решените дела по съдии са близки по брой. Разликите идват от броя разпити пред съдия, които се разпределят по дежурство, съответно съдиите Радева и Йорданова са с най-голям брой проведени разпити пред съдия. Съдия Спасова е с най-много граждански дела, предвид обстоятелството, че през първото полугодие и се разпределяха 150% гр.д. и 50%-наказателни, освен това същата дежури през целия месец август, когато е написала актове по всички частни граждански дела постъпили през този период. С най-висок процент потвърдени дела от обжалваните е Диана Радева-76 %, Стоянова, Йораднова и Спасова-по 60% и Боян Георгиев-47%. За всички съдии по ниския процент потвърдени дела се дължи на големия брой отменени еднотипни решения по НАХД.2. Съдебно-изпълнителна служба

По щат в СвРС има един държавен съдебен изпълнител, като последните две години длъжността се заема от Магдалена Иванова.

През 2007 година в съдебно-изпълнителната служба са постъпили 61 бр. изпълнителни дела, при 69 броя изпълнителни дела за 2007г. и 118 бр. за 2006г. В съдебно-изпълнителна служба през 2008 година е имало на производство 770 броя изп.дела, от които несвършени в края на предишния отчетен период 709 броя. От всички изпълнителни дела на производство, са свършени 192 дела , от които 55 дела чрез реализиране на вземането и 137 –по други причини. За сравнение предходната 2007г- са приключени 36 броя, от които 26 – прекратени чрез изплащане и 10 бр. – прекратени по други причини, т.е. през настоящата година е намалена висящността на изпълнителни дела. На друг съдебен изпълнител са изпратени 17 дела. Несвършените дела в края на 2008 г. са останали 561 дела.

Видно е, че обемът на работа в тази служба е намалял, като тенденцията е все повече взискатели да се насочват към частните съдебни изпълнители, което снижава натовареността на държавните съдебни изпълнители. В съдебно-изпълнителната служба все още има голям брой дела на производство, което се дължи на останали несвършени дела от предходни отчетни периоди, като значителна част от тях са изпълнителните дела за изплащане на издръжка на дете и същите приключват с навършване на пълнолетие на детето. През 2008г. са приключени повече изпълнителни дела от колкото през 2007г. и се отчита намаляване на висящността на дела в СИС. Следва да се отбележи и факта на увеличаване на събираемостта на вземанията през през 2008г. са събрани – 156 619 лв., докато през 2007 година – 113 936 лева.

3.Служба по вписванията

Длъжноста съдия по вписванията се заема от Сийка Кръстева, а двамата служители са на подчинение на Агенция по вписванията. От края на месец октомври 2008г. съдията по вписванията отсъства и съдиите изпълняват длъжността.

В службата по вписванията регистъра се води от служителя на Агенцията по вписванията, но може определено да се каже , че няма проблеми, както с обслужването на гражданите, така и с делата и воденено на книгите. Общия брой вписвания в Служба по вписванията за 2008г. е 7943, при 3959 бр. за 2007г., което показва, че обемът на работа в тази служба е наласнал. От вписаните сделки - договорите за продажба са 2157, договорните ипотеки-428бр., дарения-417 бр. Броят на вписаните договори за аренда е увеличен двукратно в сравнение с предходната година. Вписани са 2611 договора при 1394 за 2007г. Предвид увеличения обем работа в тази служба и обстоятелството, че съдията по вписванията Кръстева ползва болнични поради бременност, изпълняването на нейните функции допълнително натоварва районните съдии. За 2009г. предвиждаме да направим предложение до Министъра на правосъдието, на държавния съдебен изпълнител да се възложи да изпълнява и длъжността съдия по вписванията.

ІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Въз основа на Заповед №192/12.11.2008г. на Главния инспектор на Инспектората към ВСС , през месец ноември беше направена планова проверка по образуването и движението на гражданските дела . Проверявани са основно частните граждански дела, спрените производства и тези, чието разглеждане е продължило повече от година. През месец януаи 2009г. получихме Акт с резултатите от извършената проверка, където са констатирани някои пропуски-липса на отбелязване за издаден изпълнителен лист за съответната сума върху представени запис на заповед по няколко ч.гр.д., масово изпълнителните листи , издавани в полза на “Ти Би Ай Кредит”ЕАД са получавани от лице, което няма представителна власт. Направени са препоръки за отстраняване на допуснатите слабости. След проверката , и след получаване на акта проведохме общи събрания със служителите, където обсъдихме констатираните нарушения и са издадени съответни заповеди в отделните служби. По принцип нарушенията са отстраними, при което са направени нужните отбелязвания върху актовете , както и пълномощното на представителят на “Ти Би Ай Кредит” ЕАД е преснимано и приложено по делата. В бъдеще ще положим необходимите усилия, и вече са предприети мерки за недопускане на подобни пропуски.

ІV. ПРОБЛЕМИ С ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ НОРМИ

Влизането в сила на новия ГПК от 1.03.2008г. коренно промени процедурата за разглеждане на гражадански дела, а както при повечето нови закони , и тук се проявиха доста неясноти относно прилагането му. Въпреки, че е закон, съобразен с европейските изисквания и критерии за бързо правораздаване и целеше дисциплиниране на съдии и страни по делата, на практика се оказва, че разглеждането на едно дело продължава във времето много по-дълго, отколкото по реда на отменения ГПК. Предвидената процедура по размяна на книжа, която трае около 2 месеца в болшинството от случаите не води до целения резултат- да се съберат всички доказателства преди делото да се разгледа в открито съдебно заседание. Страните или не изготвят писмен отговор, или впоследствие заявяват, че следва да се попълни делото и с други доказателства.Това евентуално се дължи на обстоятелството, че и за упълномощените адвокати процедурите са нови и има спорни моменти при прилагането, като с течение на времето ще се установи единна практика.

Констатират се проблеми свързани с приложението на чл.47 от ГПК – връчване чрез залепване на уведомление и следва ли това да се прилага за заповедното производство, когато на длъжник, призован по този ред трябва да се назначи особен представител за връчване на издадената заповед за изпълнение. Извършват се редица действия от съда предхождащи връчването, разпореждане за допускане на правна помощ, искане до адвокатската колегия, назначаване на особения представител, разпореждане молителя да внесе определената от Адвокатската колегия сума, като крайният резултат е само връчване на заповедта за изпълнение. Неясен остава въпросът дали назначения особен представител по този ред в случай, че подаде възражение по реда на чл.414 от ГПК ще може да представлява длъжника и в исковото производство по чл.422 от ГПК, ако страната отново бъде призована по този ред.

В ГПК не е уреден и въпросът кога и с какъв акт приключва образуваното частно гражданско дело по чл.410 и чл.417 от ГПК (заповедно производство) в случай на подадено възражение и образувано исково производство, което създава проблеми при отчитането на приключените дела. В чл.415 от ГПК е посочено, че ако длъжникът направи възражение в двуседмичен срок на заявителя се указва, че може да заведе дело по общия ред. Според ал.2 на същия текст , когато заявителят не представи в срок доказателства, че е завел иск, заповедта се обезсилва. Няма законова разпоредба какво става в случая , когато заявителят представи доказателства, че е предявил иск по общия ред.

Недоумение будят разпоредбите на чл.406 и 407 от ГПК, уреждащи реда за издаване на изпълнителен лист. В чл.404 от ГПК са изброени изпълнителните основания, сред които влезлите в сила решения и определения на съдилищата, както и заповеди за изпълнение. По молбата за издаване на изпълнителен лист за присъдената с решението сума, съдът се произнася с разпореждане, което подлежи на обжалване в двуседмичен срок. Има логика разпореждането , с което се отказва изцяло или отчасти издаване на изпълнителен лист да подлежи на обжалване, но в случая, когато молбата се уважава изцяло / още повече, че молителят има влязло в сила решение за присъдената сума/, молителят няма интерес да обжалва, а получаването на изпълнителния лист ще се забави с две седмици. Това предизвиква недоволство у граждани и адвокати.

Налице са и някои други неясноти, които всеки съд и след консултации с колеги от други съдилища разрешава по собствено усмотрение.

V.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

В СвРС работят 23 души - магистрати и съдебни служители.

5.1 Съдии

По щатно разписание на Районен съд Свищов за 2008г. длъжностите бяха, както и през предходните три години – председател, заместник-председател, трима районни съдии, един държавен съдебен изпълнител , един съдия по вписванията. През цялата 2008 година работиха: Председател-Теодора Стоянова, Зам.председател -Боян Георгиев и Районни съдии – Пенка Йорданова , Мариета Спасова и Диана Радева, държавен съдебен изпълнител- Магдалена Иванова , като съдията по вписванията Сийка Кръстева последните два месеца ползва болнични поради бременност. През цялата година съдът е работил в пълен състав откъм магистрати, за разлика от предходната година , когато съдия Спасова ползва отпуск за отглеждане на дете и реално са работили четирима съдии. През месеците ноември и декември на 2008г. съдиите са замествали съдията по вписванията. За Районен съд Свищов този щат за магистратите е оптимален, тъй като средната натовареност по щат, а и действителната такава през изминалата година е в рамките на средната натовареност на Районните съдилища, извън областните центрове в РБългария. Натовареността при запълнен щат 5 съдии на база 12 месеца според делата за разглеждане е била 26,48, а според решените дела-23,85, което не се различава особено като сравнение с предходни години, въпреки че се наблюдава леко завишение- през 2006г. и през 2007г. е била според дела за разглеждане около 23, а според решените около 20. В тази връзка не се налагат промени в броя магистрати. Работещите сега са с добра подготовка, разглеждат всички видове дела и са със съответен съдийски стаж : Т.Стоянова – 11 години, Б. Георгиев-10 години, П.Йорданова и М.Спасова- по 4 години, Д. Радева- 2 години и 6 месеца. Обстоятелството, че няма разпределение на граждански и наказателни състави донякъде пречи на специализацията на съдии в съответната област, но за един неголям съд това спомага за по-пропорционално разпределение на натоварването, както и задължава всички съдии да следят промените в законодателството в цялост и да поддържат определено ниво. Делата се разпределят посредством програмата за случаен избор, предоставена от ВСС, като са разделени в няколко групи:НОХД, НЧХД, ЧНД , ЧНД-разпити, НОХД-споразумения, НАХД, граждански дела и частни граждански дела. Със Заповед на Председателя са определени процентите на натовареност в различните групи, като за всички са 100%, с изключение на Председателя, на който се резпределят граждански дела по общия ред-50% и Зам.Председателя – по НОХД-75%. Разпитите пред съдия се разпределят по дежурство, като всички магистрати дежурят по един ден в седмицата, съобразно ежемесечен график. По време на съдебната ваканция дежурния съдия разглежда всички постъпили молби, изготвя актове по всички частни граждански дела, по които по закон произнасянето е в 3 дневен срок, както и придвижва делата на отсъстващите колеги. По този начин се избягва евентуалното недоволство на граждани от забавени правораздавателни действия и в действителност не е имало жалби и оплаквания. Освен това не се отсрочват дела при болнични или непредвидени отсъствия на съдията-докладчик, в графика му влиза друг колега. Създадената по този начин организация между съдиите е гаранция за своевременно разглеждане на всички постъпили молби, в резултат на което през 2008г. 89% от делата са приключени в 3 месечен срок и не е имало жалби за бавност.

5.2 Съдебни служители

Броят на съдебните служители е 16. Длъжностите на съдебната администрация са както следва : административен секретар, счетоводител, четирима деловодители , четирима съдебни секретари, деловодител СИС, съдебен архивар, призовкар и двама прислужници, а от месец март 2008г. и системен администратор. Съотношението магистрати – служители е 1 към 3, което е стандартното за съдебната система. През отчетната година няма напуснали служители, няма продължителни отсъствия. Считано от 1.01.2008г. щатът беше увеличен с една бройка- за системен администратор. След проведен конкурс от началото на месец март на длъжността беше назначен Асен Спасов, който бъзро навлезе в работата и много помогна на останалите служителки особено при въвеждане на автоматизираната система за управление на делата. Около 70 % от служителките са с дългогодишен стаж в съдебната система- над 15 години , а новопостъпилите през последните 3-4 години също навлязоха в работата и се справят много добре със задълженията си. При необходимост служителите се заместват, без това да води до блокиране на работата в отделните служби. Всички с желание усвояват нововъведеният и имат желание да повишават квалификацията си. През годината част от тях са участвали в семинари на НИП и такива, организирани от Окръжен и Административен съд, както следва деловодителя М.Трифонова- “Работа в “Бюро съдимост”, деловодителите М.Пешева и М.Атанасова- “Обучение по граждански дела по новия ГПК”, съдебния секретар Г.Иванова и системния администратор А.Спасов-“Обучение по работа със звукозаписна система”, деловодителя Н.Неделчева и призовкаря П.Петков- “Процесът на призоваване”. С оглед броя постъпващи дела , както и създадената организация към настоящия момент не е наложително увеличаване на щата за съдебни служители, въпреки, че не е излишна още една бройка за деловодител. Някои промени настъпиха след месец септември , когато беше въведена автоматизирана система за управление на делата на “Информационно обслужване”. Според деловодителките Неделчева и Пешева – това облекчава работата им. Във връзка с използването на системата се увеличи натоварването на деловодителя Мария Трифонова, която изпълнява длъжностите деловодител- “Бюро съдимост” и “Регистратура”, като следва да сканира постъпващите в съда документи, което неминуемо отнема време . С оглед на това през 2009г. ще се направят някои промени в длъжностните характеристики на деловодителките, за да се разпредели равномерно работата при използване на автоматизираната система.


VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

Свищовски районен съд се помещава в сграда, строена в началото на ХХ век, която от 1992г. с Решение №444 на Министерски съвет е предоставена за стопанисване и управление на Министерство на правосъдието. През 2002г. е актувана като публична държавна собственост с АДС№948. Сградата е стабилна. През 2004г. е обновена след извършения основен ремонт. Към момента на определянето на сградата за съдебна палата, щатната численост на съда и прокуратурата, която също ползва сградата е била около 1/3 от настоящата, като увеличението през годините неминуемо води до някои неудобства. Наличните помещения са разпределени рационално между отделните служби. Съдиите са в самостоятелни кабинети, докато служителите са по двама. Единствено съдебните секретари- 4 на брой ползват една стая. В края на 2007г. изградихме помещение за конвоираните лица, което е доста малко като площ, но е подходящо за кратък престой на едно, максимум две лица. През отчетната 2008г. оборудвахме помещение, бивш склад с площ около 4 кв.м. за съхранение на документи, представляващи класифицирана информация, като със средства от издръжката на съда и такива , отпуснати от ВСС по наше искане закупихме и са инсталирани изискуемите от ЗЗКИ- метална врата, каса, система за наблюдение на помещението. За по европейския вид на съда допринесоха и други технически нововъведения. Във фоаето е монтирано електронно информационно табло, което показва вида, номерата и часа на текущите за деня дела. В двете съдебни зали са инсталирани системи за дословен запис на съдебните заседания, като едната система получихме от ВСС, другата закупихме със средства от издръжката на съда. За охраната на съда са поставени две камери за видеонаблюдение, свързани с компютъра в помещението , ползвано от служителите на “Охрана на съдебната власт”.

През месец септември е внедрен програмен продукт “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване”АД. През месеците септември и октомври бяха обучени всички служители за работа с тази програма, като паралелно се въвеждаха и старите дела. До края на месец октомври в резултат на положението усилия от деловодителките и с помощта на системния администратор всички висящи дела са въведени в програмата, а новопостъпилите също се въвеждат ежедневно. Във връзка с това закупихме и два скенера, като всяка молба при постъпването се сканира от служителя на регистратурата. През годината не са закупувани нови компютри, но през 2007г. получихме 8 компютърни конфигурации от МП по програма ФАР, както и 3 бр. лазерни принтери по ЛОТ 2 –“Доставка на принтери да съдебната система”. Към настоящия момент всички служби са оборудвани с компютри от добър клас. Изградена е мрежа, която включва компютрите от всички служби От 5 години е внедрена и се ползава правно-информационна програма “Сиела”. В бюро “Съдимост” е внедрен програмен продукт, разработен по ЛОТ 4 на програма “ФАР”. Освен това в съдебно-изпълнителната служба се ползва програмен продукт, автоматизиращ дейността, както и в счетоводството се ползват програмни продукти на “Информационно обслужване”АД София- ТРЗ, финансово-счетоводна дейност.

От месец март 2008г. имаме интернет – страница, на която се публикуват съдебните актове, може да се получи информация за дейността на съда, да се направят справки.

Относно обзавеждането на съответните съдийски кабинети и служби- същото е добро.През последните години периодично, в зависимост от наличието на средства са подменени голяма част от бюрата, шкафове ,всички столовете на съдии и служители. Всички работни помещения са снабдени с климатици. В края на 2008 година с икономии от параграф – издръжка са подменени подовите настилки в двете деловодства на първия етаж, които бяха застлани с балатум, сега се постави гранитогрес. Единствено с балатум остана една канцелария на третия етаж, за която ще се направи необходимото през 2009г.

  VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От всички гореизложени данни, считам, че за Свищовски районен съд отчетния период бе изключително успешен и следва да се оценени положително. Запазени са традиционно добрите резултати за бързо и качествено правораздаване. Създадоха се по-добри условия за работа на административно обслужващия персонал, чрез въвеждане на деловодната програма и подмяна на техника. За модерния облик на съда допринесоха инсталираните електронно табло, звукозаписни системи, камери за видеонаблюдение, а редовно актуализираният сайт на Свищовски районен съд създава достъп на гражданите и прозрачност относно работата на съда. Всички тези много добри резултати са постигнати благодарение на усилията на всички магистрати и съдебни служители.

Съдиите в РС Свищов са с различен юридически и съдийски стаж, но се отнасят с амбиция и отговорност към служебните си задължения. Въпреки, че работим в малък съд , всички се стремят към усъвършенстване и развитие на юридическата и обща култура, с желание се включват в обучения, организирани от НИП и други институции.

Целите , които си поставяме за следващата година са да се запази достигнатото високо ниво на правораздаване. Ще се направят някои реорганизации и промени за да се създадат още по-добри условия на труд при осъществяване на ефективна правораздавателна дейност.

Приложение: Приложения 1,2,3 и 4;

ИЗГОТВИЛ:

/ПРЕДСЕДАТЕЛ- Т.СТОЯНОВА/Изтеглете доклада във Word формат.