Your browser may not support display of this image. РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВО Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Цялостната дейност на Районен съд гр. Свищов през изминалата 2009г. беше насочена към постигане и запазване на авторитета на българския съд като институция, изпълнение на ангажиментите, произтичащи от пълноправното членство на България в ЕС, въвеждане на модерните стандарти в правораздаването, гарантиране на бързо, ефективно и справедливо съдопроизводство на гражданите. Основните принципи в работата на магистратите и служителите беше в максимална степен да защитят правата и интересите на гражданите и обществото, да осигурят равен достъп до правосъдие, както и да повишат общественото доверие в съдебната институция.

Ръководени в работата си от посочените принципи и полагайки лични усилия и отговорност , работещите в Свищовски районен съд, който обслужва района на Община Свищов с население около 50 000 души отчитат следните резултати от дейността си през изтеклата 2009 година:

  І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

  1. Брой дела за разглеждане през 2009г.

През 2009 година в съда са разгледани общо 1974 дела, от тях - 1259 граждански и 715 наказателни дела. От всички разгледани , новообразуваните дела са 1816 бр., от които 1167 бр.-граждански и 649 бр.- наказателни дела. В края на 2008г. са останали 158 бр. , от които 92 бр. граждански и 66 бр.-наказателни дела. Годината е започнала с малък брой висящи от предходната година дела. В процентно отношение спрямо общия брой те са 8,0 %, а спрямо новообразуваните – 8,7 %. Тоест през годината са разглеждани преимуществено дела по описа на съда за същата година-около 92%.

Сравнявайки 2009г. с последните 3 години следва да се отбележи един постоянен темп на увеличение на постъпленията от дела, като особено драстично е при гражданските дела. Докато през 2006г.,2007г.,2008г. завишението е било с по 10 % спрямо всяка предходна година, през 2009г. са разгледани 24 % повече дела от колкото през 2008г. , а ако сравним с 2006г.-делата през 2009г. са с 42 % повече.

Година дела за разглеждане наказателни дела граждански

дела

дела от предходна година новообразувани дела
2009 г. 1974 бр. 715 бр. 1259 бр. 158 бр. 1816 бр.
2008 г. 1589 бр. 696 бр. 893 бр. 214 бр. 1375 бр.
2007 г. 1402 бр. 611 бр. 791 бр. 112 бр. 1290 бр.
2006 г. 1389 бр. 691 бр. 698 бр. 245 бр. 1144 бр.


1.1 Новообразувани дела

През 2009 г. са постъпили за разглеждане 1816 дела, от които 649 наказателни дела и 1167 граждански дела.


Година Новопостъпили дела Наказателни дела Граждански

дела

2009 г. 1816 бр. 649 бр. 1167 бр.
2008 г. 1375 бр. 617 бр. 758 бр.
2007 г. 1290 бр. 562 бр. 728 бр.
2006 г. 1144 бр. 605 бр. 539 бр.


През последните години се наблюдава трайна тенденция към завишаване броя на постъпващите дела. През 2009г. са постъпили 441 бр. дела повече от колкото през 2008г., което е увеличение с 31 %, докато предходните години увеличението е било с по около 8 %. Драстично е нарастнал броя на гражданските дела. През 2009г. са постъпили 409 граждански дела повече спрямо 2008г., т.е. увеличението е с 55 %, а при сравнение с 2006г. бройката е удвоена. При наказателните дела постъпленията също са завишени, но с около 6 %.

Разбито по видове новообразувани дела, справката има следния вид :

Видове Брой
Граждански дела по общия ред 335 бр.
Производства по чл.310 от ГПК 31 бр.
Частни граждански дела 39 бр.
Дела по чл.410 и 417 от ГПК 787 бр.
Наказателни общ характер 140 бр.
Наказателни частен характер 6 бр.
Дела по 78 А от НК 34 бр.
Частни наказателни дела 100 бр.
ЧНД-разпити 240 бр.
Административно наказателен характер 129 бр.Подробната справка относно постъпленията по отделни видове дела, в сравнение с предходните три години има следния вид:

- граждански дела :

Вещни Делби Облигационни
2009 г. 11 бр. 14 бр. 109 бр.
2008 г. 19 бр. 12 бр. 112 бр.
2007 г. 39 бр. 13 бр. 155 бр.
2006 г. 25 бр. 7 бр. 47 бр.

Трудови Искове по СК Други
2009 г. 18 бр. 120 бр. 69 бр.
2008 г. 10 бр. 103 бр. 140 бр.
2007 г. 14 бр. 137 бр. 153 бр.
2006 г. 16 бр. 135 бр. 165 бр.

Анализирайки данните при гражданските дела по общия ред , през 2009г. преобладават постъпленията от облигационни искове- 109 бр. и исковете по СК- 120 бр. В графата други дела, които са относително висока бройка-69 бр. са включени дела по Закона за закрила на детето, Закона за защита от домашно насилие, ЗГР. Намалял е броят на вещните дела , но това е обяснимо , тъй като в тази колона се отчитаха и делата по ЗСПЗЗ , а такива от месец май 2007г. няма. Запазена е тенденцията при постъпление на искове по КТ и за делба на имоти. От горното се установява, че не е променена тенденцията за естеството на предявяваните искове пред съда – преобладаващи са облигационните искове и исковете по СК, като броя постъпващи през годините искове е относително идентичен.

Ръст бележат постъпленията при частните граждански дела, най вече при заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК. През 2009 година са постъпили 826 бр. частни граждански дела при 407 бр. за 2008г., т.е. увеличението е със 102 % спрямо предходната година. Броят им надвишава значително постъпленията от 2007г.- 228 бр. и 2006г.-155бр. От тези 826 дела, 787 бр. са по чл.410 и чл.417 от ГПК и са предимно по заявления на банки и “ВиК” ЕАД Свищов. Тенденцията е все повече да нараства броят им, защото много лица заявяват претенциите си по реда на чл.410 от ГПК, вместо да заведат облигационен иск, като в класическия случай длъжникът възразява против заповедта за изпълнение и отново се стига до завеждане на дело и представяне на доказателства.

- наказателни дела :

Общият брой постъпили наказателни дела от всички видове е 649 .

В таблицата е представено постъплението по отделните видове наказателни дела за периода 2006г.-2009г.,както следва:

Видове 2009 г. 2008г. 2007г. 2006г.
НОХД 140 бр. 159 бр. 177 бр. 146 бр.
НЧХД 6 бр. 14 бр. 13 бр. 14 бр.
НАХД-чл. 78А от НК 34 бр. 22 бр. 37 бр. 58 бр.
ЧНД 100 бр. 94 бр. 79 бр. 154 бр.
ЧНД-разпити 240 бр. 196 бр. 157 бр. 124 бр.
НАХД 129 бр. 132 бр. 99 бр. 116 бр.

От данните се установява , че общият брой наказателни дела нараства, като се отчете , че през 2008г. са постъпили 617 бр., през 2007г.-562, т.е. с по около 6%.Увеличеният брой се дължи на по-голямата бройка разпити пред съдия и НАХД по чл.78А от НК.

При наказателните общ характер дела през 2009г. се наблюдава намаление – броят им 140 е по-малък от колкото през 2008г. и 2007г., като ежегодно намаляват с по 10-11 %.

През 2009 година Районна прокуратура Свищов е внесла в съда 83 обвинителни акта и 57 предложения за споразумения. Променена е тенденцията при видовете наказателни общ характер дела. Предходни години основният брой наказателни общ характер дела са били образуваните за престъпления против собственоста, през 2009г. водещи са общоопасните престъпления- 71 бр., от които 60 – в транспорта. Следват тези за престъпления против собствеността- 46 бр. , от тях 43бр. са за кражби, 3 бр. за присвоявания . Образувани са 3 НОХД за престъпленията против личността, 5 бр. за престъпления против реда и общественото спокойствие, 6 НОХД са образувани за стопански престъпления и 1 бр. за измама. Не са образувани наказателни дела със значим обществен интерес.

Леко увеличен е броят и на частните накаказателни дела, където са включени комулации, жалби против постановления на РП за прекратяване на наказателни дела. Съответно през 2009г. са 100 бр., при 94 бр. за 2008г. Характерно за делата по чл.25 , вр. чл.23 от НК е , че с всяка изминала година се увеличава сложността им, предвид множеството осъждания на лицата, чиито присъди се групират.

Нараснал е броят на НАХД по чл.78 А от НК -34бр. при 22 бр. за 2008г.

При АНХД броят постъпили дела през последните две години е идентичен, докато през последните три години се наблюдаваше сериозно увеличение на постъпленията. Основно са по жалби против НП на ТМУ Свищов- постъпили са 47 бр. , следвани от обжалвани НП по ЗДвП-27 бр.

Увеличен е броят и на разпитите пред съдия, които по принцип не изискват усилия, но отнемат време.

  2. Брой на свършените дела – граждански, наказателни.

През 2009г. в Свищовски районен съд са приключени общо 1781 бр., от тях - гражданските дела са 1152 бр. , а наказателните – 629 бр.

Година решени дела наказателни дела граждански

дела

2009 г. 1781 бр. 629 бр. 1152 бр.
2008 г. 1431 бр. 630 бр. 801 бр.
2007 г. 1188 бр. 532 бр. 656 бр.
2006 г. 1277 бр. 642 бр. 635 бр.

- Свършени граждански дела по видове през последните три години :

Вещни Делби Облигационни
2009 г. 14 бр. 10 бр. 102 бр.
2008 г. 18бр. 9 бр. 137бр.
2007 г. 40бр. 8 бр. 119бр.
2006 г. 36 бр. 11бр. 42бр.

Трудови Искове по СК Други
2009 г. 11 бр. 109 бр. 81 бр.
2008 г. 12бр. 113бр. 154бр.
2007 г. 15бр. 131бр. 133бр.
2006 г. 14бр. 152бр. 242бр.

- Свършени наказателни дела по видове :

Видове 2009 г. 2008г. 2007г. 2006г.
НОХД 146 бр. 162бр. 170 бр. 171бр.
НЧХД 11 бр. 14 бр. 9 бр. 10 бр.
НАХД- 78А от НК 31 бр. 22 бр. 41бр. 60 бр.
ЧНД 102 бр. 96 бр. 79 бр. 157 бр.
ЧНД-разпити 240 бр. 196 бр. 157 бр. 124 бр.
НАХД 101 бр. 140 бр. 76 бр. 120 бр.


Следва да се отбележи , че приключените през годината дела са почти колкото новообразуваните, въпреки че постъплението е увеличено сериозно. В тази връзка постъпили са 1816 бр., а са свършени 1781 бр. През 2009г. са приключени с 350 дела повече от 2008г. и с 593 дела повече от 2007г.

2.1 Брой решени дела в 3- месечен срок

От свършените 1781 дела , в 3-месечния срок са приключени общо 1587 дела, което представлява 89 % от решените дела. По този показател сме постигнали оптималния възможен резултат , като следва да се отчете, че в тримесечния срок се включва и постановяване на съдебния акт. Високия процент на приключени в 3 месечен срок дела свидетелства, освен за експедитевното разглеждане на делата и за срочното изготвяне на съдебни актове от съдиите. Процентът на решените в 3 месечен срок дела е еднакъв с отчетения през 2008г. и по-висок в сравнение с предходните години -през 2007г. е 88%, 2006г.- 82%./.

Има разлика в продължителността на разглеждане на отделните видове дела, но и при гражданските дела като цяло процентът е 89%, и при наказателните като цяло процентът на решени в 3-месечен срок е 89%.

Частните граждански се решават 100% в тримесечен срок. 100% в тримесечен срок са решени и бързите производства по ГПК, които са били 33 бр.

При гражданските дела по общия ред процентът е по-нисък - 52 %.

При наказателните общ характер дела процентът е 88 %- от решени 146 дела, в срок до 3 месеца са 128 броя. Този процент е по-висок от предходната година, когато е бил 84% . 57 бр. НОХД са по внесени от прокуратурата споразумения, които по принцип се разглеждат в едноседмичен срок. 27 дела са по реда на бързо и незабавно производство и също са приключени в едноседмичен срок.

Най-нисък е процентът за бързо разглеждане на наказателните частен характер дела- 9 % , но това до голяма степен зависи от страните по делата. За сравнение предходните две години този показател е бил по-добър -21% за 2008г., 33% -през 2007г. 2009г. е започнала с 8 висящи НЧХД, като са постъпили още 6, като 11 са приключените. През годината молби за отлагане, болнични листи и искания за събиране на нови доказателства са представяни по-често от тъжителите, от колкото от подсъдимите.

Делата по чл. 78А от НК по принцип приключват с едно съдебно заседание. През 2009г. са приключени 31 бр.,като всички са в 3-месечен срок.

Всички ЧНД също са решени в 3-месечен срок.

При АНХД – от 101 бр. свършени дела, 66 в срок до 3 месеца, което е 65%.

Изложените данни показват, че СвРС е запазил традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните тримесечни срокове за решаване на делата и в тази насока не може да се желае повече. 89% е един изключително висок процент, още повече , че от 2008 година в статистическите отчети делата се броят като приключени след обявяване на съдебния акт в срочната книга, съответно в деловодната програма. В останалите 11%, решени над 3 месечен срок са включени дела, които реализират по-голяма фактическа и правна сложност, налага се явяване в съдебно заседание на много лица, чието събиране понякога е трудно, дела, които през определен период са били спрени и т.н.


  2.2. Брой решени дела с акт по същество

От приключените през 2009г. 1781 дела, с акт по същество са завършили 1580 дела, а 201 дела са прекратени. Процентът на решените по същество към общо приключените е 89%. По този показател се наблюдава увеличение, през 2008г. решените по същество дела са били 83 %.

Година с акт по същество граждански

дела

наказателни дела
2009 г. 1580 бр. 1050 бр. 530 бр.
2008 г. 1187 бр. 673 бр. 514 бр.
2007 г. 951 бр. 543 бр. 408 бр.
2006 г. 1058 бр. 516 бр. 542 бр.


От приключените 1152 граждански дела , 1050 са с акт по същество, а 102 бр. – са прекратени. В процентно отношение – 91 % от общо решените граждански дела са приключени с акт по същество . От решените по същество 280 бр. са граждански дела по общия ред и 770 бр. по частни граждански дела. Следва да се отбележи, че в сравнение с предходни години, през 2009г. броят на приключилите с акт по същество граждански дела е нарастнал с 56%, което се дължи на общото увеличение на броя дела, както и нарасналия процент , решени по същество спрямо прекратени.

В тази връзка през 2008г. с акт по същество са завършили 84% от гражданските дела.

От приключените 629 наказателни дела , 530 са решени по същество, а 99 бр. – са прекратени. 84 % наказателни дела са решени с акт по същество спрямо приключените наказателни дела, при 82 % през 2008г. Т.е. и при наказателните дела се наблюдава увеличение на процента дела, приключили с акт по същество спрямо прекратените.

  2.3. Брой прекратени дела

От приключените 1781 дела, общо 201 дела са прекратени. Процентът на прекратените спрямо приключените през годината е 11 %. От 201 прекратени дела, 102 бр. са гражданските и 99 бр.-наказателните.

От прекратените 102 бр. граждански дела -16 са прекратени, поради постигната между страните съдебна спогодба, в 49 от случаите е направено оттегляне или отказ от иска, предвид извънсъдебно уреждане на спора, или са били спрени по общо съгласие на страните и с изтичане на 6 месечен срок, в който не е подадена молба за възобновяване са прекратени. При 15 дела е констатирана недопустимост на иска или са заведени срещу ответник, който е починал към момента на подаване на молбата. 22 дела са прекратени и изпратени по подсъдност на други съдилища.

За сравнение през 2006г. чрез прекратяване са приключени 119 гр. дела, а през 2007г.-113 бр., през 2008г.- 128 бр., т.е. тенденцията е била около 16 % от гражданските дела да приключват с прекратяване по спогодба или други причини. През отчетната година броят на прекратените е намален и като общ брой-102 и в процентно отношение-11%.

Свършените наказателни дела чрез прекратяване са 99 бр., което съставлява 16%.

От тях 79 са НОХД, като 76 бр. са прекратени поради приключване на делото със споразумение, като в 57 от случаите делото е внесено в съда със споразумение, а в 19 същото е постигнато в хода на делото.

5 НЧХД са прекратени, поради помирение на страните. Прекратени са 8 ЧНД- в случая става въпрос за дублирани дела за групиране на наказания по предложение на прокурора и по молби на осъдените лица, като образуваното по-късно се прекратява ,поради влязло в сила определение на съда, с което се е произнасъл по случая. 6 са прекратените АНХД- поради просрочие на жалбата или оттеглянето и.

При наказателните дела през 2006г. са прекратени 100 дела, през 2007г.-124,през 2008г.-116 бр., т.е. тенденцията е около 18 % да приключват по споразумение или прекратени по други причини. През отчетната година броят на прекратените е 99 и в процентното съотношение спрямо решените с акт по същество е леко намален-16%.

Извън случаите на постигнато споразумение, 2 НОХД са върнати на прокуратурата на основание чл.249 ал.2 от НПК и 1 НОХД на основание чл.288 т.1 от НПК, поради допуснати съществени процесуални нарушения.

Анализирайки тези данни и общия брой внесени и решени наказателни общ характер дела е видно, че броят на прекратените и върнати на прокуратурата на основание чл.249 от НПК и чл.288 от НПК е незначителен /2%/ и не може да се отчете като неблагоприятна тенденция. Става въпрос за единични случаи, като в цялост дейността на СвРП и разследващите органи е законосъобразна и не могат да се определят конкретни проблеми.


3. Висящи в края на отчетния период

В края на 2009г. са останали 193 дела, което е 10 % от делата за разглеждане и е един оптимален резултат, като се има предвид , че това са дела, постъпили последните два месеца на годината и са насрочени за разглеждане през първите месеци на 2009г. При щат от 5 съдии следващата година започва с по около 38 дела на човек.

За сравнение в края на 2007г. висящите дела са били 214 бр., а през 2008г.-158 бр. Броят на останалите неприключени дела е по- голям от предходната година, но като относителна цифра е нормален. Както е отбелязано по горе през годината са образувани с 441 дела повече и са решени с 350 дела повече , т.е. висящността в края на годината е в нормални рамки. Разбито по видове дела- най-много са гражданските 107 бр., следвани от АНХД - 58 бр. и НОХД- 19 бр.

От останалите висящи към 31.12. 2009г. 193 дела, 13 са по описа за години преди 2009г., от които 2-наказателни и 11-граждански, част от които са спрени. Едното наказателно общ характер дело е по описа за 2006г.,другото е образувано през 2008г., т.е. висящо е малко повече от една година. Делото от 2006г. е с няколко подсъдими, множество обвинения , съответно много свидетели и вещи лица. По този тип дела е трудно събирането на всички страни и призовани лица , а НПК дава достатъчно възможности най-вече на подсъдимите и защитата им да отлагат делата. Най-често се представят молби за отлагане , придружени с болничен лист, или доказателства за ангажираност на защитник. Исканията за промяна в хода на съдебното следствие, на които съдът няма как да откаже - т.е. подсъдимият да дава обяснения след събиране на всички доказателства, водят до многократно отлагане на делата. В тази връзка необходимостта от назначаване на експертизи в различни области / най-често съдебно-технически, авто-технически, графологически и съдебно-медицински/ , за които няма експерти на територията на гр.Свищов, или наличните са недостатъчни, налага назначаване на вещи лица от други райони, които поради ангажираност също стават причина за отлагане на делата.

НОХД - 478/2006г. е внесено в съда на 16.10.2006г. и съдържа материали класифицирана информация.Разглеждането му е забавено освен от необходимостта да се проучат съдебни заседатели , за да им се осигури достъп до материалите , с гриф строго секретно и от поведението на страните. Към края на 2009г. по делото са проведени 23 съдебни заседания, въпреки че подсъдимите продължават да представят болнични листи, а защитниците им доказателства за ангажираност

НОХД 458/2008г. е внесено в съда на 7.10.2008г. с обвинение по чл.202 от НК. С един подсъдим и множество свидетели. По делото са проведени 12 съдебни заседания, поради неявяване на свидетели, вещи лица, необходимост от нови експертизи .

От 11-те граждански дела, 7 са по описа за 2008г. , 2 за 2007г. и по 1 за 2006г. и 2004г. , като делата от 2007г. и 2004г. са спрени до приключването на други дела, намиращи се в горни инстанции. 5 дела са за делба , а 4 са по вещни искове. Процентът на описаните по-горе висящи дела е незначителен на фона на решените, още повече ,че причините, поради които не са приключени са обективни. Делбените производства поначало изискват повече време за разглеждане, още повече че в болшинството от случаите са с много съделители, събирането им е трудно, налага се конституиране на нови страни при смърт на страна, при обжалване на решението по първа фаза на делбата, изминава продължителен период от време до връщане на делото в съда. В тази връзка 3 от 11-те висящи граждански дела са спрени до приключване на други дела, които се намират пред по-горни инстанции, а друга част са били спрени и впоследствие възобновени. По спрените дела, които чакат решения на СвРС, изпратени пред по-горна инстанция , периодично / всеки месец/ се прави проверка за резултата по книгата за върнати дела.

От всичко гореизложено, считам , че липсва притеснителна тенденция за забавяне на делата, както наказателни, така и граждански. 89% от делата през 2009г. в СвРС са решени в тримесечен срок , но винаги има дела, които с оглед естеството си - вид, сложност, брой страни и поведение на страните изискват повече време и усилия. По принцип делата се разпределят в деня на постъпването им или на следващия ден, насрочват за първо заседание в месечен срок от постъпването, като при отлагане срокът е максимум едномесечен. Създадената организация за разпределение и движение на делата в СвРС е успешна, резултат от което е незначителният брой дела, чието разглеждане продължава по дълго.

4.Брой обжалвани и протестирани дела , резултати от въззивна и касационна проверка

Общия брой обжалвани и протестирани дела през годината е 151, от които 79 граждански и 72 наказателни дела. През 2008г. броят на проверените от горна инстанция дела е бил по голям -210 бр.

През 2009г. са обжалвани актове по 79 граждански дела, от тях- 64 бр. граждански дела и 15 бр. частни граждански дела, което е 7 % от решените гр. дела. За сравнение предходните две години е имало по 81 бр. ,съответно 89 бр. обжалвани гр. дела, което е било около 10 % от решените дела, т.е. и тези показатели са близки. Традиционно се обжалват до 10% от постановените съдебни актове по граждански дела. По част от жалбите, постъпили през календарната година няма резултат. През отчетния период в съда са върнати 74 от обжалваните граждански дела /като в тях са включени и такива, жалбите по които са изпратени предходни години, в това число по описа на съда за 2005г.,2006г., 2007г./. От върнатите дела –актовете / решения или определения/ по 47 бр. са потвърдени, а по 26 са отменени, а 1 е изменено. Процентът на потвърдените актове спрямо върнатите през годината е 65 % . Считаме, че горното е показател за законосъобразната дейност на съдиите, постановили решения, като се има предвид, че няма профилиране при разглеждане на делата. Обикновено причина за отменените решения по граждански дела е представяне на нови доказателства от страните пред втора инстанция, което води до промяна във фактическото положение и нови правни изводи.

В отделна справка поименно са отчетени персоналните резултати на всеки съдия , със съответните индекси.

Обжалваните, съответно протестирани актове по наказателни наказателни дела през годината са общо 72 бр. , което представлява 12% от приключените дела. Основният дял е на жалбите против решения по АНХД- 43 бр. Против присъди по НОХД са подадени 14 бр. жалби или протести, по НЧХД-5 бр., против определения по ЧНД- 5бр. и против решения по 78 А от НК- 5 бр. Броят на обжалваните през 2009г. актове е значително по-малък от този през 2008г. , когато страните не са били доволни от 129 съдебни акта, и се изравнява с 2007г. когато са обжалвани 73 акта. Вариращият брой се обуславя от жалбите против решения по АНХД , които са 43 бр., през 2008г. са били 83 бр., през 2007г. – 32 бр. При другите дела- НЧХД, ЧНД, НАХД по чл.78А от НК броят е идентичен с предходните години. Наблюдава се намаляване на обжалваните присъди , съответно: през 2006г. са обжалвани 36 присъди, през 2007г. -21 бр., през 2008г. - 20бр., през отчетната -14 бр. Тази тенденция се обуславя от обстоятелството, че все повече дела се внасят или приключват със споразумение, по което постановеният акт е окончателен. Съпоставяйки броя на подадените жалби и протести към произнесените присъди през последните години е запазена традицията да се обжалват около 25% , за разлика от това при АНХД се обжалват около 50% от постановените решения.

През отчетния период от ВТОС /съответно от ВКС/ са върнати 13 обжалвани наказателни общ характер дела, които са по описа за 2007г. и 2008г. В 7 от случаите присъдите са потвърдени изцяло, при 1 има изменения в размер на наказанието и са отменени 4 присъди. От отменените -едното дело е върнато за ново разглеждане от съдебната фаза ,другото е върнато на прокуратурата, поради допуснати процесуални нарушения, а при другите две дела СвРС се е произнесъл с осъдителна присъда, ВТОС е оправдал лицето, съответно при оправдателна присъда -осъдил. Върнати са 5 ЧНД , като определенията по 3 са потвърдени, 1 е изменено и 1 отмененено. От обжалваните НЧХД са върнати 3, като по всички присъдите са потвърдени. 4 са НАХД по чл.78А от НК , от които 3 са потвърдени и 1 отменено.

Най много са обжалваните НАХД пред Административен съд В.Търново и от тях през годината са върнати 51 дела / 32 от тях са по описа за 2008г. и 19 са разгледани от първа инстанция през 2009г./ . 29 решения са потвърдени, 2 – са изменени и 20 бр. са отменени. В случая голяма част от отменените решения са по жалби против НП на Митницата. Наказателните постановления и съответните решения са еднотипни. Съдиите от Свищовски районен съд в повечето от случаите са отменили въпросните наказателни постановления, съответно състави от Административен съд Велико Търново са достигнали до други изводи и са отменили решенията, съответно потвърдили наказателните постановления.

Общият извод е, че около 65 % от всички обжалвани актове по наказателни дела, вкл. АНХД са потвърдени изцяло, което е добър показател.

5. Структура на наказаната престъпност.

През 2009г. СвРС е решил с присъда или по споразумение 146 наказателни общ характер дела.

-видове и брой по глави от НК

По Глава втора -Престъпленията против личността са разгледани 4 дела - 3 бр. новообразувани и 1 –от 2008г. Решени са 3 с присъда , като са осъдени 3 лица.

По Глава трета -Престъпления против правата на гражданите – образувани са 2 дела, като 1 е приключено с присъда и по него са осъдени 3 лица.

По Глава четвърта -Престъпления против брака, семейството, младежта – разгледани са 2 дела, които са приключили с присъди,като е осъдено 1 лице и е оправдано 1 лице.

По Глава пета- престъпления против собственосттта

При наказателните общ характер дела е основен вид дела- 46 бр. ,останали несвършени от предходен период 20, общо за разглеждане 66 бр. Решени са 58 дела, от които 38 с присъда и 20 със споразумение. Съдени са 69 лица, от които 66 са осъдени и 3 оправдани.

По Глава шеста- престъпления против стопанството- внесени са 6 дела, като 2 са приключили със споразумение и са осъдени 2 лица.

По Глава седма- престъпления против финансовата, данъчната и осигурителна система- няма

По Глава осма - престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации- образувани са 6 дела, като 5 са приключени-1 с присъда и 4 по споразумение, като са наложени наказания на 6 лица.

По Глава девета- документни престъпления- внесени са 3 споразумения срещу 6 лица, на които е наложено наказание.

По глава десета -престъпления против реда и общественото спокойствие. Образувани са нови 3 НОХД , като две са приключени - 1 с присъда и 1 със споразумение, като са осъдени 2 лица.

По Глава единадесета- общоопасни престъпления - общо 73 дела, от които 62 бр. в транспорта и 8 по чл.354в ал.5 от НПК/ отглеждане на растения в нарушение на Закона за контрол над наркотичните вещества/ От тези 73 дела- 70 са решени и 3 са останали висящи.По делата за престъпления в транспорта са осъдени 58 лица. По 7те приключени дела , свързани с отглеждане и разпространение на наркотични вещества са осъдени 7 лица по споразумение.

Общо през 2009г. по наказателни общ характер дела на първа инстанция са съдени 163 лица, от които 4- оправдани и 159 – осъдени. Наложени са следните наказания – на 92 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като в 39 случая наказанието е ефективно и в 53 е условно, на 54 лица е наложено наказание пробация, на 11-глоба и на 2- други наказания, предимно обществено порицание по отношение на непълнолетните. Видът и размерът на определените наказания е идентичен в сравнение с предходните години, което се определя от спецификата на района и извършваните престъпления. Действително няма наложено наказание над 3 години лишаване от свобода, но не би следвало наказанията да се определят като снизходителни. Големия брой наказание пробация- на 54 лица до голяма степен се дължи на относително големия брой одобрени споразумения- 76 бр., с които са наложени наказания на 81 лица. По реда на съкратено съдебно следствие съдът е произнесъл 5 присъди. След изменението на чл.369 а от НПК, с което не се допуска прилагането на тази процедура , когато деецът е бил в пияно състояние, намаляха исканията за прилагането и, отчитайки , че голяма част от наказателните общ характер дела в районен съд са по чл.343б от НК.

6.Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове.

През 2009г. в СвРС са произнесени 67 присъди и са одобрени 76 споразумения /внесени с предложение за споразумение и постигнати в съдебно заседание/. От тези 67 присъди- 64 са осъдителни и 3 оправдателни, което съставлява 96% .Ако отнесем осъдителните присъди към всички образувани НОХД /в т.ч. и споразумения/ процентът е 98%.

На 33 лица са наложени административни наказания на основание чл.78А от НК по 31 внесени от прокурора предложения. Няма оправдателни решения.7.Оправдателни присъди

През 2009г. са произнесени 3 оправдателни присъди по 3 НОХД. Конкретно по НОХД 349/2008г. с обвинението по чл.132 ал.2,вр. ал.1, вр. чл.128 ал.2, пр.7,вр. ал.1 от НК подсъдимият е оправдан,а присъдата е потвърдена от ВТОС.

По НОХД 158/2009г. с обвинение по чл.198 ал.1,вр. ал.4,пр.2, вр. чл.20 ал.2 от НК , присъдата на СвРС е оправдателна, втора инстанция е отменила и върнала на прокуратурата поради съществени процесуални нарушения.

По НОХД 391/2009г. обвинението е било по чл. чл. 196 ал.1 т.2, вр.чл.195 ал.1 т.3 пр.2, т.4 пр.1 и пр.2, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.18 ал.1, вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК . Присъдата е протестирана от прокурора, и на този етап няма резултат. Оправдателните присъди са единични случаи и не могат да се направят изводи за трайна практика от пропуски в работата на органите от досъдебното производство или проблем в законодателството.

ІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ

1. Средна натовареност за съдебния район и на съдиите.

През последните години постъплението от дела бележи постоянен темп на увеличение, като през отчетната година промяната е по драстична. При положение , че щатът на съда не е променян от 5 години, това води до повишаване на натовареноста на съдиите от съдебния район като цяло.

В табличен вид е представена натовареността на съдиите според постъпилите, разгледани и решени дела, по щат и в действителност според отработените човекомесеци за последните три години.

Година Постъпили

дела

Натовареност по щат Действителна натовареност
2009 г. 1816 бр. 30,26 бр. 32,43 бр.
2008 г. 1375 бр. 22,91 бр. 22,91 бр.
2007 г. 1290 бр. 21,50 бр. 26,86 бр.


Година Разгледани

дела

Натовареност

по щат

Действителна натовареност
2009 г. 1974 бр. 32,90 бр. 35,25 бр.
2008 г. 1598 бр. 26,48 бр. 29,05 бр.
2007 г. 1402 бр. 23,37 бр. 31,86 бр.


Година Решени дела Натовареност по щат Действителна натовареност
2009 г. 1781 бр. 29,68 бр. 31,80 бр.
2008 г. 1431 бр. 23,85 бр. 26,02 бр.
2007 г. 1188 бр. 19,80 бр. 27,00 бр.


От данните от нея се установява, че натовареността на съдебния район нараства, предвид повишеното постъпление от дела. В Свищовски районен съд няма разделение на гражданска и наказателна колегия, т.е. на съдиите се разпределят по равно дела от всички видове. През 2009г. по щат, който е 5 съдии са разпределяни ежемесечно около 30 дела, разглеждал е около 33 дела и е решавал 30 дела. Считано от 30.08.2009г. съдия Боян Георгиев е освободен от длъжност по негова молба и последните четири месеца съдът е работил в намален състав, което е довело до повишаване на действителната натовареност, т.е. разпределяни са по 32 дела, разглеждани 35 и решавани по 32 дела ежемесечно .Натовареност и според разгледаните и решени дела за 2009г. е най-висока, като определящото за това е както увеличения брой дела и така и намаления състав на съда през последните месеци.

Натовареноста на съдиите е представена в табличен вид .

През отчетния период постъпленията на граждански и наказателни дела по съдии и средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца, е както следва:

съдия граждански наказателни общо средномесечно
1. Теодора Стоянова 150 бр. 114 бр. 264 бр. 22,00 бр.
2. Пенка Йорданова 263 бр. 162 бр. 425 бр. 35,42 бр.
3. Мариета Спасова 265 бр. 127 бр. 392 бр. 32,67 бр.
4. Диана Радева 266 бр. 144 бр. 410 бр. 34,17 бр.
5. Боян Георгиев 176 бр. 91 бр. 267 бр. 33,38 бр.

Делата се разпределят чрез програмата за случаен избор Law choice, като процентите са определени съгласно Заповед на председателя. Съгласно Заповедта на всички се разпределят 100% дела от всички видове, с изключение на Председателя Т.Стоянова, на която от гражданските дела се разпределят 50% и Зам.председателя Б.Георгиев , на когото от наказателните дела се разпределят 75%. Разликите в броя постъпили наказателни дела идват от различния брой разпити пред съдия, които се разпределят на дежурния съдия. Графиците за дежурства се изготвят от Председателя ежемесечно, като се съобразяват със заседанията на съдиите.На съдия Георгиев са разпределяни дела 8 месеца.

Действителната натовареност спрямо общия брой разглеждани дела за всеки съдия е, както следва:

съдия граждански наказателни Общо Средномесечно
1. Теодора Стоянова 156 бр. 125 бр. 281 бр. 12 мес. - 23,42
2. Пенка Йорданова 284 бр. 181 бр. 465 бр. 12 мес. - 38,75
3. Мариета Спасова 290 бр. 133 бр. 423 бр. 12 мес. – 35,25
4. Диана Радева 287 бр. 161 бр. 448 бр. 12 мес. – 37,33
5. Боян Георгиев 195 бр. 104 бр. 299 бр. 8 мес. – 37,38Действителната натовареност на съдиите в Районен съд – Свищов спрямо общия брой свършени дела, с оглед отработените месеци е, както следва:

съдия граждански наказателни общо Средномесечно
1. Теодора Стоянова 144 бр. 117 бр. 261 бр. 12 мес. - 21,75
2. Пенка Йорданова 256 бр. 153 бр. 409 бр. 12 мес. - 34,08
3. Мариета Спасова 256 бр. 112 бр. 386 бр. 12 мес. - 32,16
4. Диана Радева 266 бр. 140 бр. 406 бр. 12 мес. - 33,83
5. Боян Георгиев 195 бр. 104 бр. 299 бр. 8 мес. – 37,37

От приложените таблици се установява, че разпределението на дела е равномерно, като беше отбелязано, че при наказателните дела разликите се получават от разпределените по дежурство разпити пред съдия. Съответно идентична е натовареността според разгледаните и решени дела. След напускането на съдия Георгиев , делата от неговия доклад са довършени от другите съдии. Следва да се отбележи , че през последните две седмици от годината- от 14.12.2009г. в Свищовски районен съд беше командирован младши съдия Ивайло Йорданов, който за този период е одобрил 1 споразумение и е приключил 2 частни наказателни дела и 35 частни граждански.

1.2 Оценка за дейността на съда по показателите натовареност- качество

В Свищовски районен съд няма профилиране на съдебните състави. От години всички съдии разглеждат и граждански и наказателни дела. През 2009г. са приключени общо 1781 дела, от които с акт по същество 1580 дела, от което следва , че ежемесечно /на база 12 месеца/ един съдия решава по 28 дела с акт по същество.

Общия брой обжалвани и протестирани дела от всички видове през годината е 151, от тях 79 граждански дела и 72 наказателни дела. Обжалваните дела са 10 % от решените с акт по същество. По горе са описани резултатите от обжалвани и върнати дела през годината общо за съда, като е отчетено, че 65% от съдебните актове са потвърдени от горни инстанции, 35 % са отменени или изменени.

1.3 Оценка за дейността на съдиите по показателите натовареност- качество

Работилите през отчетния период пет съдии, от месец септември четири- извършваха работата и на освободената съдийска бройка, както и през януари и февруари 2009г. изпълняваха длъжността съдия по вписванията. Въпреки повишената натовареност структурираха работата си така, че не се забави съдопроизводството и не се понижи качеството му. Следиха непрекъснато измененията в законодателството и съдебната практика и положиха усилия за повишаване на професионалната си квалификация. В резултат на това, голям процент от делата са решени в 3 месечен срок , както и голям процент от обжалваните дела са потвърдени от горните инстанции, което от своя страна налага извод за висок професионализъм.

Съдиите в Районен съд – Свищов са разгледали и решили през отчетния период, свършили в 3 месечен срок граждански и наказателни дела, и имат резултати от обжалваните дела, както следва:

съдия Дела за разглеждане Свършени дела Свършени дела в 3 месечен срок Резултат от обжалвани дела
Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Потв. Изм. Отм.
1. Теодора Стоянова 156 125 281 144 117 261 143 107 250 11 2 6
2. Пенка Йорданова 284 181 465 256 153 409 229 145 374 19 5 5
3. Мариета Спасова 290 133 423 256 112 386 224 103 327 15 2 9
4. Диана Радева 287 161 448 266 140 406 232 124 356 21 1 11
5. Боян Георгиев 195 104 299 195 104 299 171 86 257 17 5 20


Теодора Стоянова е разгледала 281 дела. Приключила е 261 дела, от които НОХД- 25 бр.,НЧХД-3 бр.,АНХД-17 бр., дела по 78 А от НК- 7 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 65бр., гр.д.- 40 бр. и ч.гр.д.- 104 бр. През годината са върнати 19 обжалвани дела, 65% от обжалваните дела са потвърдени изцяло.През годината е атестирана по повод участието в конкурс за административен ръководител на съда и и е определена оценка “Много добра”.

Боян Георгиев е разгледал 299 дела да месец август 2009г. По негова молба е освободен от длъжност от ВСС, считано от 1.09.2009г.

Пенка Йорданова е разгледала 465 дела. Приключила е 409 дела, от които НОХД-31 бр.,НЧХД-1 бр.,АНХД-18 бр., дела по 78 А от НК-7 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/-96 бр., 64 бр. гр.д. и 192 ч.гр.д. През годината са върнати 29 обжалвани дела, като 65% от обжалваните дела са потвърдени. През годината е атестирана по повод придобиване статут на несменяемост и и е определена оценка “Много добра”.

Мариета Спасова е разгледала 423 дела. Приключила е 386 дела, от които НОХД- 30 бр.,НЧХД-1 бр.,АНХД-20 бр., дела по 78 А от НК-5 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 56 бр., 72 гр.д. и 184 ч.гр.д. През годината са върнати 26 обжалвани дела, като 65% от обжалваните дела са потвърдени. През 2009г. е участвала в конкурс чрез преместване за съдия в Районен съд Г.Оряховица и във връзка с това е атестирана - определена е оценка “Много добра”.

Диана Радева е разгледала 448 дела. Приключила е 406 дела, от които НОХД-34 бр.,НЧХД-2 бр.,АНХД-24 бр., дела по 78 А от НК-8 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 72 бр., 80 гр.д. и 186 ч.гр .През годината са върнати 33 обжалвани дела , като 64% от обжалваните актове са потвърдени. През 2009г. е участвала в конкурс чрез преместване за съдия в Районен съд Г.Оряховица и във връзка с това е атестирана - определена е оценка “Много добра”.
2. Съдебно-изпълнителна служба

По щат в СвРС има един държавен съдебен изпълнител, като последните три години длъжността се заема от Магдалена Иванова.

През 2009 година в съдебно-изпълнителната служба са постъпили 63 бр. изпълнителни дела, при 61 бр. през 2008г., и 69 бр. изпълнителни дела за 2007г. В съдебно-изпълнителна служба през 2009 година е имало на производство 624 броя изп.дела, от които несвършени в края на предишния отчетен период 561 броя. От всички изпълнителни дела на производство, са свършени 108 дела , от които 38 чрез реализиране на вземането, 69 са прекратени и 1 е изпратено на друг съдебен изпълнител. За сравнение през 2008г. са приключени повече дела- 192 , от които 55 дела чрез реализиране на вземането и 137 –по други причини, като предходната година по голямата бройка се дължи на прекратените дела. През 2007г- са приключени 36 броя, от които 26 – прекратени чрез изплащане и 10 бр. – прекратени по други причини, т.е. през отчетната година бройката е значително по висока. Видно е, че обемът на работа в тази служба е намалял- последните три години постъпват идентичен брой дела / 63,61,69бр./ , като тенденцията е все повече взискатели да се насочват към частните съдебни изпълнители, което снижава натовареността на държавните съдебни изпълнители. В съдебно-изпълнителната служба все още има голям брой дела на производство, което се дължи на останали несвършени дела от предходни отчетни периоди, като значителна част от тях са изпълнителните дела за изплащане на издръжка на дете и същите приключват с навършване на пълнолетие на детето. През 2009г. са приключени 109 изпълнителни дела,т.е. повече от образуваните , което води до намаляване на висящността на дела в СИС. Икономическата криза се е отразила на дейността на тази служба, с оглед на което и факта на намаляване на събираемостта на вземанията през 2009г. са събрани 115064 лв., докато през 2008г. са събрани – 156 619 лв. Съдебно изпълнителната служба функционира нормално, като съдия изпълнителят Магдалена Иванова много отговорно изпълнява задълженията си. През годината не е имало жалби против действия на съдия изпълнителя.

3.Служба по вписванията

Длъжноста съдия по вписванията по щат се заема от Сийка Кръстева, а двамата служители са на подчинение на Агенция по вписванията. През цялата 2009г. съдията по вписванията Сийка Кръстева ползва болнични и отпуск за отглеждане на дете. През месеците януари и февруари съдиите изпълняваха длъжността, а от 23.02.2009г. със Заповед на Министъра на правосъдието е възложена на държавния съдебен изпълнител Магдалена Иванова да изпълнява и функциите на съдия по вписванията.

В службата по вписванията регистъра се води от служителите на Агенцията по вписванията, но може определено да се каже , че няма проблеми, както с обслужването на гражданите, така и с делата и воденено на книгите. Общия брой вписвания в Служба по вписванията за 2009г. е 5624 , при 7943 за 2008г., което показва, че обемът на работа в тази служба е намалял. От вписаните сделки - договорите за продажба са 1336 бр., договорните ипотеки- 159 бр., дарения- 195 бр. За сравнение през 2008г. договорите за продажба са 2157, договорните ипотеки-428бр., дарения-417 бр. Т.е. този намален брой сделки е обусловен от икономическата криза и ограниченията, които налагат банките при кредитиране. Броят на вписаните договори за аренда също е намален двукратно -1058 , при 2611 за 2008г.

През годината е имало 1 жалба против отказ на съдията по вписванията за вписване на сделка, като същият е потвърден от ВТОС.

ІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

През годината са издавани съответни Заповеди относно функционерането на съда като институция и администрирането на делата. Със Заповед на председателя е възложено на Заместник председателя разпределянето на гражданските дела, като в изпълнение на Заповедта до 30.08.2009г. Б.Георгиев администрираше движението на гражданските дела. След тази дата тези функции са възложени със Заповед на съдия П.Йорданова. В зависимост от постъпленията на отделните видове дела през годината, както и кадровите промени, председателят със заповеди определяше процента на разпределение на съдиите на отделните видове дела, както и ежемесечно изготвя графици за дежурства.

Със заповед председателят на съда на основание чл.89, ал.7 и ал.8 от ПАРОАВАС е задължил разпределящите при повторно внасяне в съда на обвинителен акт, по който съдебното производство е било прекратено и върнато на прокуратурата по реда на чл.249 от НПК, да се разпредели образуваното под нов номер дело на първоначалния съдия – докладчик; при предявяване на иск за установяване на вземането по чл.422 от ГПК, в случай, че заповедното производство е било разгледано в Районен съд – Свищов да разпределят новообразуваното дело на съдията, издал заповедта за изпълнение .

Определените със заповед комисии и през отчетния период извършваха по определен обхват проверки на всеки три месеца в службите на съда - „Регистратура”, деловодство , Бюро „Съдимост”, служба „Архив”, деловодство на съдебно – изпълнителната служба при съда и служба по вписванията. Комисиите, извършили проверките на водените деловодни книги и регистри, отразяваха резултатите в доклади, въз основа на които се издаваха заповеди с цел отстраняване на констатирани нередности .

Със Заповед се създаде Регистър на заявленията за достъп до обществена информация. Председателят на съда задължи съдебните служители да водят Регистъра съгласно чл.41 от ПАРОАВАС; съдебните секретари – да изготвят списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец – Приложение № 2; съдебните секретари да съставят документи за изплащане на определени суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други, по определени образци и извършват отбелязване на отделен лист, прикрепен от вътрешната страна на корицата на делото съставените документи за изплащане на суми; съдебните секретари да съставят списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец – Приложение № 3; съдебните деловодители да поставят книжата по образуваните дела в папки по образец – Приложение № 4 и извършват обозначения на делото по образец Приложение № 4 и Приложение № 5; съдебните деловодители при изнасяне на дело от деловодството да записват в контролния лист – Приложение № 6, кой взема делото, дата, час и подпис на лицето взело делото, и поставят контролния лист на мястото на взетата папка, като контролния лист следва делото до неговото унищожаване; съдебните деловодители при постъпване на документи по дело, когато същото не се намира в деловодството, да поставят документите в папка „джоб” по образец – Приложение № 7, която се подрежда на рафта до контролния лист и при връщане на делото в деловодството, да прилагат документите към делото; системният администратор да изготви на всички съдебни служители служебни карти по образец, определен от ВСС – Приложение № 8 към чл. 173 от ПАРОАВАС.

През отчетния период беше проведена процедура по атестиране на съдебните служители по реда на Глава двадесет и първа от ПАРОАВАС.

Със Заповед е определен редът за изплащане на възнагражденията на вещите лица.

През 2008 година със заповед на председателя на съда въведе основните политики и процедури в изпълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. В периода от 23.03.2009г. до 10.04.2009г. беше извършен одитен ангажимент от одитори в Дирекция „Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет за даване на увереност № ОА-0907/У в Районен съд - Свищов с цел: „Да се получи увереност относно надеждността на финансово – счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните и вътрешните актове, регулиращи финансовата и административната дейност и да се извърши оценка на системите за финансово управление и контрол в Районен съд – Свищов за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г.” Изводите, отразени в одитния доклад са, че през одитирания период в Районен съд – Свищов бюджетните средства са разходвани законосъобразно и при съблюдаване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност; въведените от ръководството контролни процедури дават разумни гаранции, че дейността на съда се осъществява в съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; изградената и функционираща счетоводна система осигурява възможност за проследяване на управленските решения във връзка с финансовото управление и гарантира в разумна степен достоверното отразяване на финансовото и имущественото състояние на Районен съд – Свищов; прилаганите контролни процедури по отношение на извършваните банкови и касови разплащания от бюджетната и набирателната сметка на съда действат ефективно; администрираните приходи по бюджетната сметка на съда са в съответствие с действащите нормативни актове и са отчетени правилно; има достоверност на отразената финансова информация в годишния отчет за касово изпълнение на бюджета за 2008 година; констатираните слабости не оказват съществено влияние и може да се направи извода, че въведените контролни процедури по отношение на финансово – счетоводната дейност действат ефективно и дават разумна увереност за своевременното разкриване на допуснати нарушения, грешки и пропуски и за тяхното отстраняване; въведените контролни дейности са подходящи и функционират в съответствие с планираното през съответния период и са ефективни по отношение на разходите, изчерпателни, разумни и свързани с общите цели на съда; предприетите действия от страна на председателя на Районен съд – Свищов за изграждането и функционирането на системи за финансово управление и контрол в съда и допълнително разписаните процедури, заповеди и инструкции по елементите на ФУК, дават основанието да се направи извода, че те действат и ще подобрят ефективността, съобразно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

С решение по протокол № 24/10.06.2009г. Висшият съдебен съвет прие констатациите и изводите на одитния доклад, и одобри направените препоръки за подобряване дейността на Районен съд – Свищов.

Съгласно Заповед № 290/21.10.2009г. на Главния инспектор на Инспектората към Висш съдебен съвет през месец октомври 2009 година в Районен съд – Свищов беше извършена контролна проверка от Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките , дадени с Акт за планова проверка въз основа на Заповед №192/12.11.2008г. на Главния инспектор на Инспектората към ВСС. През месец ноември 2009г. получихме Акт с резултатите от извършената контролна проверка, където е прието , че препоръките са изпълнени.По отношение на обезпечителните производства по чл.309 от ГПК беше препоръчано да се вписва в диспозитива на определението правното основание на иска и цената. След получаване на акта е проведено общо събрание на съдиите , запознати са с тази констатация и е прието при бъдещи дела от този тип да е налице единна проктика-т.е. вписване в определението цена и правно основание на бъдещия иск.

През месец декември 2009 година по Заповед №130/19.11.2009г. на И.Ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Велико Търново беше извършена проверка от комисия от Окръжен съд – Велико Търново на тема- организацията на дейността на съдиите, на съдебния изпълнител и на съдията по вписванията при Районен съд – Свищов за периода 01.01.2009г. – 15.11.2009г. До края на отчетния период Районен съд – Свищов не е получил доклада на комисията, извършила проверката.

ІV. ПРОБЛЕМИ С ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ НОРМИ

Влизането в сила на новия ГПК от 1.03.2008г. коренно промени процедурата за разглеждане на гражадански дела, а както при повечето нови закони , и тук се проявиха доста неясноти относно прилагането му. Въпреки, че е закон, съобразен с европейските изисквания и критерии за бързо правораздаване и целеше дисциплиниране на съдии и страни по делата, на практика се оказва, че разглеждането на едно дело продължава във времето много по-дълго, отколкото по реда на отменения ГПК. Предвидената процедура по размяна на книжа, която трае около 2 месеца в болшинството от случаите не води до целения резултат- да се съберат всички доказателства преди делото да се разгледа в открито съдебно заседание. Страните или не изготвят писмен отговор, или впоследствие заявяват, че следва да се попълни делото и с други доказателства. Това евентуално се дължи на обстоятелството, че и за упълномощените адвокати процедурите са нови и има спорни моменти при прилагането.Тези проблеми са отчетени през 2008г., но все още са актуални, въпреки че ГПК е в сила вече почти две години. В тази връзка , видно от справка за времетраенето за размяна на книжа при граждански дела по общия ред , от 177 дела, само при 9 бр. размяната на книжа е била в срок 1 месец, при 134-два месеца , а при 34-3 и над 3 месеца.

Недоумение будят разпоредбите на чл.406 и 407 от ГПК, уреждащи реда за издаване на изпълнителен лист. В чл.404 от ГПК са изброени изпълнителните основания, сред които влезлите в сила решения и определения на съдилищата, както и заповеди за изпълнение. По молбата за издаване на изпълнителен лист за присъдената с решението сума, съдът се произнася с разпореждане, което подлежи на обжалване в двуседмичен срок. Има логика разпореждането , с което се отказва изцяло или отчасти издаване на изпълнителен лист да подлежи на обжалване, но в случая, когато молбата се уважава изцяло / още повече, че молителят има влязло в сила решение за присъдената сума/, молителят няма интерес да обжалва, а получаването на изпълнителния лист ще се забави с две седмици. Това предизвиква недоволство у граждани и адвокати.

Налице са и някои други неясноти, които всеки съд и след консултации с колеги от други съдилища разрешава по собствено усмотрение.

V.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

В СвРС работят 23 души - магистрати и съдебни служители.

5.1 Съдии

През по-голямата част от 2009г. по щатно разписание на Районен съд Свищов длъжностите бяха, както и през предходните три години – председател, заместник-председател, трима районни съдии, един държавен съдебен изпълнител , един съдия по вписванията. С решение на Висш съдебен съвет по Протокол 40/20.10.2009г. бройката заместник административен ръководител е трансформирана в съдийска. На 14.10.2009г. изтече петгодишния мандат на административния ръководител , като с Решение на ВСС по протокол №41/22.10.2009г. Теодора Стоянова отново е назначена за административен ръководител. През цялата 2009 година работиха: Председател-Теодора Стоянова и Районни съдии – Пенка Йорданова , Мариета Спасова и Диана Радева и държавен съдебен изпълнител- Магдалена Иванова. С решение на ВСС по протокол №31/22.07.2009г. е освободен по негова молба Боян Георгиев, считано от 1.09.2009г., който до този момент заемаше длъжността заместник административен ръководител. През цялата година отсъстваше съдията по вписванията Сийка Кръстева ,поради бременност и майчинство, като функциите на съдията по вписванията са изпълнявани през първите два месеца от годината от районните съдии, а от месец март от държавния съдебен изпълнител Магдалена Иванова, съгласно Заповед на Министъра на правосъдието.

През част от отчетната година съдът е работил в намален състав откъм магистрати, за разлика от предходната година , когато всички бройки са били заети. За Районен съд Свищов този щат за магистрати, при положение, че няма вакантни места е оптимален, тъй като средната натовареност по щат през изминалата година е в рамките на средната натовареност на Районните съдилища, извън областните центрове в РБългария. Натовареността при запълнен щат 5 съдии на база 12 месеца според делата за разглеждане е била 33 а според решените дела- 30, което е по-висока бройка в сравнение с предходни години, но при полагане на необходимите усилия, показателите като срочност и качество не са влошени. В тази връзка не се налагат щатни промени относно броя магистрати, единствено процедурите по попълване на вакантните съдийски места следва да бъдат по кратки като времетраене и обявявани на през по-малки интервали от време. Работещите сега са с добра подготовка, разглеждат всички видове дела и са със съответен съдийски стаж : Т.Стоянова – 12 години, П.Йорданова и М.Спасова- по 5 години, Д. Радева- 3 години и 6 месеца. Обстоятелството, че няма разпределение на граждански и наказателни състави донякъде пречи на специализацията на съдии в съответната област, но за един неголям съд това спомага за по-пропорционално разпределение на натоварването, както и задължава всички съдии да следят промените в законодателството в цялост и да поддържат определено ниво. Делата се разпределят посредством програмата за случаен избор, предоставена от ВСС, като са разделени в няколко групи:НОХД, НЧХД, ЧНД , ЧНД-разпити, НОХД-споразумения, НАХД, граждански дела и частни граждански дела. Със Заповед на Председателя са определени процентите на натовареност в различните групи, като за всички са 100%, с изключение на Председателя, на който се резпределят граждански дела по общия ред-50% и Зам.Председателя – по НОХД-75%. Разпитите пред съдия се разпределят по дежурство, като всички магистрати дежурят по един ден в седмицата, съобразно ежемесечен график. По време на съдебната ваканция дежурния съдия разглежда всички постъпили молби, изготвя актове по всички частни граждански дела, по които по закон произнасянето е в 3 дневен срок, както и придвижва делата на отсъстващите колеги. По този начин се избягва евентуалното недоволство на граждани от забавени правораздавателни действия и в действителност не е имало жалби и оплаквания. Освен това не се отсрочват дела при болнични или непредвидени отсъствия на съдията-докладчик, в графика му влиза друг колега. Създадената по този начин организация между съдиите е гаранция за своевременно разглеждане на всички постъпили молби, в резултат на което през 2009г. 89% от делата са решени в 3 месечен срок и не е имало жалби за бавност.

5.2 Съдебни служители

Броят на съдебните служители е 16. Длъжностите на съдебната администрация са както следва : административен секретар, счетоводител, системен администратор, четирима деловодители , четирима съдебни секретари, деловодител СИС, съдебен архивар, призовкар и двама прислужници. Съотношението магистрати – служители е 1 към 3, което е стандартното за съдебната система. През отчетната година няма напуснали служители. От месец август 2009г. съдебния секретар Галина Иванова ползва отпуск поради бременност и раждане, като неините функции са разпределени между другите съдебни секретари. Около 70 % от служителките са с дългогодишен стаж в съдебната система- над 15 години , а новопостъпилите през последните 3-4 години също навлязоха в работата и се справят много добре със задълженията си. При необходимост служителите се заместват, без това да води до блокиране на работата в отделните служби. Всички с желание усвояват нововъведенията и имат желание да повишават квалификацията си, за каето са участвали в семинари на НИП и такива, организирани от Окръжен и Административен съд.

С оглед броя постъпващи дела , както и създадената организация към настоящия момент не е наложително увеличаване на щата за съдебни служители, въпреки, че след въвеждане на автоматизирана система за управление на делата на “Информационно обслужване” се увеличиха задълженията им. От 1.10.2009г. е в сила нов ПАРОАВАС , въз основа на който бяха направени някои промени в длъжностните характеристики на служителките, за да се разпредели по равномерно работата между отделните служби , в това число и при използване на автоматизираната система.

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

Свищовски районен съд се помещава в сграда, строена в началото на ХХ век, която от 1992г. с Решение №444 на Министерски съвет е предоставена за стопанисване и управление на Министерство на правосъдието. През 2002г. е актувана като публична държавна собственост с АДС№948. Сградата е стабилна. През 2004г. е обновена след извършения основен ремонт. Към момента на определянето на сградата за съдебна палата, щатната численост на съда и прокуратурата, която също ползва сградата е била около 1/3 от настоящата, като увеличението през годините неминуемо води до някои неудобства. Наличните помещения са разпределени рационално между отделните служби. Съдиите са в самостоятелни кабинети, докато служителите са по двама. Единствено съдебните секретари- 4 на брой ползват една стая. В края на 2007г. изградихме помещение за конвоираните лица, което е доста малко като площ, но е подходящо за кратък престой на едно, максимум две лица. През 2008г. оборудвахме помещение, бивш склад с площ около 4 кв.м. за съхранение на документи, представляващи класифицирана информация, като със средства от издръжката на съда и такива , отпуснати от ВСС по наше искане закупихме и са инсталирани изискуемите от ЗЗКИ- метална врата, каса, система за наблюдение на помещението. За по европейския вид на съда допринесоха и други технически нововъведения. Във фоаето е монтирано електронно информационно табло, което показва вида, номерата и часа на текущите за деня дела. В двете съдебни зали са инсталирани системи за дословен запис на съдебните заседания, като едната система получихме от ВСС, другата закупихме със средства от издръжката на съда. За охраната на съда са поставени две камери за видеонаблюдение, свързани с компютъра в помещението , ползвано от служителите на “Охрана на съдебната власт”. През месец септември 2008г. е внедрен програмен продукт “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване”АД, като всички висящи дела са въведени в програмата, новопостъпилите се въвеждат ежедневно и се изготвят електронни папки на делата. За съжаление през отчетната 2009 година ,поради недостиг на средства и предприети мерки за икономии не е закупувана нова техника и не са извършвани битови подобрения. Въпреки това от предходни години всички служби са оборудвани с компютри от добър клас. Изградена е мрежа, която включва компютрите от всички служби От 6 години се ползава правно-информационна програма “Сиела”. В бюро “Съдимост” е внедрено ново програмно осигуряване АИС”Бюро съдимост”. Освен това в съдебно-изпълнителната служба е въведен нов програмен продукт, автоматизиращ дейността. В счетоводството от предходни години се ползват програмни продукти на “Информационно обслужване”АД София- ТРЗ, финансово-счетоводна дейност.

От месец март 2008г. имаме интернет – страница, на която се публикуват съдебните актове, може да се получи информация за дейността на съда, да се направят справки.И през настоящата година страницата се поддържа и актуализира от системния администратор Асен Спасов.

Относно обзавеждането на съответните съдийски кабинети и служби- същото е добро.През последните години периодично, в зависимост от наличието на средства са подменени голяма част от бюрата, шкафове ,подови настилки Всички работни помещения са снабдени с климатици. Единствено с балатум остана една канцелария на третия етаж, която беше предвидена за ремонт през 2009г., но същият не е извършен предвид ограничените средства, т.е. остава за следващата година.

  VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От всички гореизложени данни, считам, че за Свищовски районен съд отчетния период бе изключително успешен и следва да се оценени положително. Запазени са традиционно добрите показатели за бързо и качествено правораздаване, въпреки увеличения брой дела. Всички тези отлични резултати са постигнати благодарение на усилията на всички магистрати и съдебни служители, които се отнасят с амбиция и отговорност към служебните си задължения.

Целите , които си поставяме за следващата година са да се запази достигнатото високо ниво на правораздаване, съобразено с всички нови законови изисквания. Ефективната правораздавателна дейност в много голяма степен зависи от хората, които я осъществяват и в тази връзка , искам да благодаря на всички работили през отчетната година и изразя надежда, че и през следващата ще можем да отчетем положителни резултати.

ИЗГОТВИЛ:

/ПРЕДСЕДАТЕЛ- Т.СТОЯНОВА/Приложения:


Изтеглете доклада във Word формат

1.Отчет за работата на Районен съд - Свищов за 2009г.

2.Отчет по гражданските дела на Районен съд - Свищов

3.Отчет по наказателните дела на Районен съд - Свищов

4.Справка за дейността на съдиите и за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела

5.Отчет за работата на Държавния съдебен изпълнител при Районен съд - Свищов за 2009г.