Your browser may not support display of this image. РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВО Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

ЗА РАБОТАТА НА СВИЩОВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

Дейността на Районен съд гр. Свищов през 2010г. беше насочена към гарантиране на бързо, ефективно и справедливо съдопроизводство , запазване на авторитета на българския съд като институция, въвеждане на модерните стандарти в правораздаването. И през тази година основните принципи в работата на магистратите и служителите беше в максимална степен да защитят правата и интересите на гражданите и обществото, да осигурят равен достъп до правосъдие, както и да повишат общественото доверие в съдебната институция.

Следвайки посочените принципи и полагайки лични усилия и отговорност , работещите в Свищовски районен съд, който обслужва района на Община Свищов с население около 50 000 души отчитат следните резултати от дейността си през 2010 година:


  І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

  1. Брой дела за разглеждане през 2010г.

През 2010 година в съда са разгледани общо 2044 дела, от тях - 1414 граждански и 630 наказателни дела. От всички разгледани , новообразуваните дела са 1851 бр., от които 1307 бр.-граждански и 544 бр.- наказателни дела. В края на 2009г. са останали 193 бр. , от които 107 бр. граждански и 86 бр.-наказателни дела. Годината е започнала с неголям брой висящи дела. В процентно отношение спрямо общия брой те са 9,0 %, а спрямо новообразуваните – 10 %. Тоест през годината са разглеждани преимуществено дела по описа на съда за същата година-около 90 %.

Сравнявайки 2010г. с последните 3 години следва да се отбележи един постоянен темп на увеличение на постъпленията от дела, особено при гражданските дела. През 2009г. са разгледани 24 % повече дела от колкото през 2008г. и този увеличен брой дела е запазен. През 2010г. делата са с 10 % повече от колкото през 2009г.

Година дела за разглеждане наказателни дела граждански

дела

дела от предходна година новообразувани дела
2010 г. 2044 бр. 630 бр. 1414 бр. 193 бр. 1851 бр.
2009 г. 1974 бр. 715 бр. 1259 бр. 158 бр. 1816 бр.
2008 г. 1589 бр. 696 бр. 893 бр. 214 бр. 1375 бр.
2007 г. 1402 бр. 611 бр. 791 бр. 112 бр. 1290 бр.


1.1 Новообразувани дела

През 2010 г. са постъпили за разглеждане 1851 дела, от които 544 наказателни дела и 1307 граждански дела.


Година Новопостъпили дела наказателни дела Граждански

дела

2010г. 1851 бр. 544 бр. 1307 бр.
2009 г. 1816 бр. 649 бр. 1167 бр.
2008 г. 1375 бр. 617 бр. 758 бр.
2007 г. 1290 бр. 562 бр. 728 бр.


През последните години се наблюдаваше трайна тенденция към завишаване броя на постъпващите дела. През 2010г. са постъпили 35 бр. дела повече от колкото през 2009г. Нараства броя на гражданските дела, докато при наказателните се наблюдава намаляване. През 2010г. са постъпили 140 граждански дела повече спрямо 2009г., т.е. увеличението е с 10 %, а в сравнение с 2007г. и 2008 г. увеличението е с почти 100%. При наказателните дела постъпленията са занижени. Постъпили са 105 бр. дела по-малко в сравнение с 2009г.

Разбито по видове новообразувани дела, справката има следния вид :

Видове Брой
Граждански дела по общия ред 361 бр.
Производства по чл.310 от ГПК 8 бр.
Частни граждански дела 42 бр.
Дела по чл.410 и 417 от ГПК 895 бр.
Наказателни общ характер 140 бр.
Наказателни частен характер 9 бр.
Дела по 78 А от НК 26 бр.
Частни наказателни дела 90 бр.
ЧНД-разпити 145 бр.
Административно наказателен характер 134 бр.Подробната справка относно постъпленията по отделни видове дела, в сравнение с предходните три години има следния вид:

- граждански дела :

  Вещни Делби Облигационни
  2010 г. 10 бр. 11 бр. 80 бр.
  2009 г. 11 бр. 14 бр. 109 бр.
  2008 г. 19 бр. 12 бр. 112 бр.
  2007 г. 39 бр. 13 бр. 155 бр.

  Трудови Искове по СК Други
  2010 г. 94 бр. 106 бр. 96 бр.
  2009 г. 18 бр. 120 бр. 69 бр.
  2008 г. 10 бр. 103 бр. 140 бр.
  2007 г. 14 бр. 137 бр. 153 бр.Анализирайки данните при гражданските дела по общия ред , през 2010г. преобладават постъпленията от облигационни искове- 80 бр. и исковете по СК- 106 бр. В графата други дела, които са относително висока бройка- 96 бр. са включени дела по Закона за закрила на детето, Закона за защита от домашно насилие. През 2010г. има драстично увеличение на трудовите дела, като постъпилите са 94 бр., като предходни години са били по 10-15бр. Същото е свързано с неизплащане на трудови възнаграждения и съкращения в предприятие на територията на града с лошо финансово състояние. Броят на вещните и делбените дела е относително идентичен през годините.

Основният брой граждански дела са частните граждански дела, най вече заповедни производства по чл.410 и чл.417 от ГПК. През 2010 година са постъпили 937 бр. , при 826 бр. частни граждански дела за 2009г., т.е. 111 бр. повече спрямо предходната година. От тези 937 дела, 895 бр. са по чл.410 и чл.417 от ГПК и са предимно по заявления на банки и “ВиК” ЕАД Свищов. Тенденцията е все повече да нараства броят им, защото много лица заявяват претенциите си по реда на чл.410 от ГПК, вместо да заведат облигационен иск, като в класическия случай длъжникът възразява против заповедта за изпълнение и отново се стига до завеждане на дело и представяне на доказателства.

- наказателни дела :

Общият брой постъпили наказателни дела от всички видове е 544 .

В таблицата е представено постъплението по отделните видове наказателни дела за периода 2007г.-2010г.,както следва:

Видове 2010 г. 2009 г. 2008г. 2007г.
НОХД 140 бр. 140 бр. 159 бр. 177 бр.
НЧХД 9 бр. 6 бр. 14 бр. 13 бр.
НАХД-чл. 78А от НК 26 бр. 34 бр. 22 бр. 37 бр.
ЧНД 90 бр. 100 бр. 94 бр. 79 бр.
ЧНД-разпити 145 бр. 240 бр. 196 бр. 157 бр.
НАХД 134 бр. 129 бр. 132 бр. 99 бр.

От данните се установява , че общият брой наказателни дела намалява, като се отчете , че през през 2009г. са постъпили 649, през 2008г. - 617 бр., през 2007г.-562. Леко увеличение има само при НАХД -134 при 129 за 2009г. и НЧХД.

При наказателните общ характер дела през 2010г. и 2009г. са постъпили еднакъв брой дела- 140, който е по-малък от колкото през 2008г. и 2007г.

През 2010 година Районна прокуратура Свищов е внесла в съда 75 обвинителни акта и 65 предложения за споразумения. Основният брой наказателни общ характер дела са образуваните за престъпления против собствеността 63бр., следвани от общоопасните престъпления- 55 бр., от които 49 – в транспорта. Не са образувани наказателни дела със значим обществен интерес.

Леко намален е броят на частните наказателни дела, където са включени комулации, жалби против постановления на РП за прекратяване на наказателни дела. Съответно през 2009г. са били 100 бр., при 90бр. за отчетната година. Характерно за делата по чл.25 , вр. чл.23 от НК е , че с всяка изминала година се увеличава сложността им, предвид множеството осъждания на лицата, чиито присъди се групират.

Намалял е броят на НАХД по чл.78 А от НК -26бр. при 34 бр. за 2009г.

При АНХД броят постъпили дела през последните три години е идентичен-132бр., 129бр., 134бр. Основно са по жалби против НП на по ЗДвП- 27 бр.

Намален е броят на разпитите пред съдия, които по принцип не изискват усилия, но отнемат време.

  2. Брой на свършените дела – граждански, наказателни.

През 2010г. в Свищовски районен съд са приключени общо 1881 бр., от тях - гражданските дела са 1302 бр. , а наказателните – 579 бр.
Година решени дела наказателни дела граждански

дела

2010 г. 1881 бр. 579 бр. 1302 бр.
2009 г. 1781 бр. 629 бр. 1152 бр.
2008 г. 1431 бр. 630 бр. 801 бр.
2007 г. 1188 бр. 532 бр. 656 бр.


Следва да се отбележи , че приключените през годината дела са повече от новообразуваните, въпреки че постъплението е увеличено . В тази връзка постъпили са 1851 бр., а са свършени 1881 бр., което води до намаляване на висящността. През 2010г. са приключени със 100 дела повече от 2009г. и с 450 дела повече от 2008г.

2.1 Брой решени дела в 3- месечен срок

От свършените 1881 дела , в 3-месечния срок са приключени общо 1728 дела, което представлява 92 % от решените дела. Предходните две години по този показател сме отчитали 89 %, което сме считали за оптималния възможен резултат , като през отчетната сме повишили и този показател. Следва да се отчете, че в тримесечния срок се включва и постановяване на съдебния акт, което свидетелства, освен за експедитивното разглеждане на делата и за срочното изготвяне на решения от съдиите.

Има разлика в продължителността на разглеждане на отделните видове дела. При гражданските дела като цяло процентът е 96 %, при наказателните като цяло процентът на решени в 3-месечен срок е 83%.

Частните граждански се решават 100% в тримесечен срок. 100% в тримесечен срок са решени и бързите производства по ГПК, които са били 33 бр.

При гражданските дела по общия ред процентът е по-нисък - 86 %.

При наказателните общ характер дела процентът е 88 %- от решените 141 дела, в срок до 3 месеца са 124 броя. Този процент е еднакъв с отчетения предходната година. 65 бр. НОХД са по внесени от прокуратурата споразумения, които по принцип се разглеждат в едноседмичен срок. 8 дела са по реда на бързо и незабавно производство и също са приключени в едноседмичен срок.

Най-нисък е процентът за бързо разглеждане на наказателните частен характер дела- 33 % , но това до голяма степен зависи от страните по делата. За сравнение предходните две години този показател е бил по-лош -18% за 2009г., 21% -през 2008г. , т.е. през отчетната НЧХ делата са приключвали в по съкратени срокове .

Делата по чл. 78А от НК по принцип приключват с едно съдебно заседание. През 2010г. са приключени 27 бр.,като 26 бр. са в 3-месечен срок, или 96%.

Всички ЧНД също са решени в 3-месечен срок.

При АНХД – от 169 бр. свършени дела, 94 в срок до 3 месеца, което е 56%.

Изложените данни показват, че СвРС е запазил, дори е подобрил традиционно добрите си показатели при спазване на инструктивните тримесечни срокове за решаване на делата и в тази насока не може да се желае повече. 92% е един изключително висок процент, още повече , че от 2008 година в статистическите отчети делата се броят като приключени след обявяване на съдебния акт в срочната книга, съответно в деловодната програма. В останалите 8%, решени над 3 месечен срок са включени дела, които реализират по-голяма фактическа и правна сложност, налага се явяване в съдебно заседание на много лица, чието събиране понякога е трудно, дела, които през определен период са били спрени и т.н.

  2.2. Брой решени дела с акт по същество

От приключените през 2010г. 1881 дела, с акт по същество са завършили 1620 дела, а 261 дела са прекратени. Процентът на решените по същество към общо приключените е 86%.

  Година с акт по същество граждански

  дела

  наказателни дела
  2010 г. 1620 бр. 1150 бр. 470 бр.
  2009 г. 1580 бр. 1050 бр. 530 бр.
  2008 г. 1187 бр. 673 бр. 514 бр.
  2007 г. 951 бр. 543 бр. 408 бр.


От приключените 1302 граждански дела , 1150 са с акт по същество, а 152 бр. – са прекратени. В процентно отношение – 89 % от общо свършените граждански дела са приключени с акт по същество . От решените по същество 235 бр. са граждански дела по общия ред и 915 бр. по частни граждански дела. Следва да се отбележи, че в сравнение с предходни години, през 2010г. броят на приключилите с акт по същество граждански дела е нараснал , което се дължи на общото увеличение на броя приключени дела.

От приключените 629 наказателни дела , 530 са решени по същество, а 109 бр. – са прекратени. 84 % наказателни дела са решени с акт по същество спрямо приключените наказателни дела, при 82 % през 2009г. Т.е. и при наказателните дела се наблюдава увеличение на процента дела, приключили с акт по същество спрямо прекратените.

  2.3. Брой прекратени дела

От приключените 1881 дела, общо 261 дела са прекратени. Процентът на прекратените спрямо приключените през годината е 11 %. От 261 прекратени дела, 152 бр. са гражданските и 109 бр.-наказателните.

От прекратените 152 бр. граждански дела -27 са прекратени, поради постигната между страните съдебна спогодба, в 50 от случаите е направено оттегляне или отказ от иска, предвид извънсъдебно уреждане на спора, или са били спрени по общо съгласие на страните и с изтичане на 6 месечен срок, в който не е подадена молба за възобновяване са прекратени. Голям брой - около 50 са прекратени поради неотстраняване в срок на нередовности в исковата молба. При 15 дела е констатирана недопустимост на иска или са заведени срещу ответник, който е починал към момента на подаване на молбата. 15 дела са прекратени и изпратени по подсъдност на други съдилища.

За сравнение през 2007г. са прекратени 113 бр., през 2008г.- 128 бр., 2009г.- 102бр. т.е. тенденцията е била около 15 % от гражданските дела да приключват с прекратяване по спогодба или други причини. През отчетната година броят на прекратените е увеличен като общ брой-152 , но в процентно отношение спрямо решените граждански дела е 11%, което е сходно с предходната година.

Свършените наказателни дела чрез прекратяване са 109 бр., което съставлява 16%.

От тях 76 са НОХД, като 75 бр. са прекратени поради приключване на делото със споразумение, като в 65 от случаите делото е внесено в съда със споразумение, а в 10 същото е постигнато в хода на делото.

7 НЧХД са прекратени, поради помирение или оттегляне на тъжбата.

Прекратени са 9 ЧНД- в случая става въпрос за дублирани дела за групиране на наказания по предложение на прокурора и по молби на осъдените лица, като образуваното по-късно се прекратява, поради влязло в сила определение на съда, с което се е произнасял по случая.

15 са прекратените АНХД- поради просрочие на жалбата или оттеглянето и.

При наказателните дела през 2007г. са прекратени 124, през 2008г.-116 бр.,2009г.-99бр. т.е. тенденцията е около 16-18 % да приключват по споразумение или прекратени по други причини. През отчетната година броят на прекратените е 109 и в процентното съотношение спрямо решените с акт по същество е идентичен с предходната година - 16%.

Извън случаите на постигнато споразумение 1 НОХД е върнато на прокуратурата на основание чл.249 ал.2 от НПК поради допуснати съществени процесуални нарушения.

Анализирайки тези данни и общия брой внесени и решени наказателни общ характер дела е видно, че броят на прекратените и върнати на прокуратурата на основание чл.249 от НПК е незначителен и не може да се отчете като неблагоприятна тенденция. Става въпрос за единичен случай, като в цялост дейността на СвРП и разследващите органи е законосъобразна и не могат да се определят конкретни проблеми.


3. Висящи в края на отчетния период

В края на 2010г. са останали 163 дела, което е 8 % от делата за разглеждане и е един оптимален резултат, като се има предвид , че това са дела, постъпили последните два месеца на годината и са насрочени за разглеждане през първите месеци на 2010г. При щат от 5 съдии следващата година започва с по около 32 дела на човек.

За сравнение в края на 2008г. висящите дела са били 158 бр., в края на 2009г.- 193 бр. Броят на останалите неприключени дела е по- малък от предходната година. Както е отбелязано по горе през годината са образувани с 35 дела повече и са решени със 100 дела повече от предходната година, т.е. висящността в края на годината е в нормални рамки. Разбито по видове дела- най-много са гражданските 112 бр., следвани от АНХД - 23 бр. и НОХД- 18 бр.

От останалите висящи към 31.12. 2010г. 163 дела, 4 са по описа за години преди 2010г., от които 1-наказателно и 3-граждански. Наказателното общ характер дело е образувано в края на 2009г., т.е. висящо е малко повече от една година. Делото е с трима подсъдими и множество свидетели.

От 4-те граждански дела, 1 е по описа за 2004г., 1 за 2007г. и 1 за 2008г. Делата са за делба и вещни искове, които през определени периоди са били спрени. Процентът на описаните по-горе висящи дела е незначителен на фона на решените, още повече ,че причините, поради които не са приключени са обективни. Делбените производства поначало изискват повече време за разглеждане, още повече че в болшинството от случаите са с много съделители, събирането им е трудно, налага се конституиране на нови страни при смърт на страна, при обжалване на решението по първа фаза на делбата, изминава продължителен период от време до връщане на делото в съда.

От всичко гореизложено, считам , че липсва притеснителна тенденция за забавяне на делата, както наказателни, така и граждански. През отчетната година приключиха на първа инстанция голяма част от описваните предходни години дела с по-продължително разглеждане, като сега отчетените 4 бр. са несъществена цифра и са пред приключване. Винаги обаче ще има дела, които с оглед естеството си - вид, сложност, брой страни и поведение на страните изискват повече време и усилия. По принцип делата се разпределят в деня на постъпването им или на следващия ден, насрочват за първо заседание в месечен срок от постъпването, като при отлагане срокът е максимум едномесечен.Определенията по чл.140 от ГПК по гражданските дела се изготвят в максимум 5 дневен срок. Създадената организация за разпределение и движение на делата в СвРС е успешна, резултат от което е незначителният брой дела, чието разглеждане продължава по дълго.

4.Брой обжалвани и протестирани дела , резултати от въззивна и касационна проверка

Общия брой обжалвани и протестирани дела през годината е 241, от които 75 граждански и 166 наказателни дела. През 2009г. броят на проверените от горна инстанция дела е бил значително по малък - 151 бр.

От обжалвани актове по 75 граждански дела , 62 бр. са граждански дела по общия ред и 13 бр. частни граждански дела, което е 7 % от решените гр. дела. За сравнение предходните две години е имало по 79 бр., съответно 81 бр. ,което е било около 8 % от решените дела, т.е. и тези показатели са близки. Традиционно се обжалват до 10% от постановените съдебни актове по граждански дела. По част от жалбите, постъпили през календарната година няма резултат. През отчетния период в съда са върнати 58 от обжалваните граждански дела /като в тях са включени и такива, жалбите по които са изпратени предходни години, в това число по описа на съда за 2007г.,2008г., 2009г./. От върнатите дела –актовете / решения или определения/ по 47 бр. са потвърдени, а по 11 са отменени или обезсилени. Процентът на потвърдените актове спрямо върнатите през годината е 72 % . Считаме, че горното е показател за законосъобразната дейност на съдиите, постановили решения, като се има предвид, че няма профилиране при разглеждане на делата.

В отделна справка поименно са отчетени персоналните резултати на всеки съдия , със съответните индекси.

Обжалваните, съответно протестирани актове по наказателни наказателни дела през годината са общо 166 бр. , което представлява 28 % от приключените дела. Основният дял е на жалбите против решения по АНХД- 132 бр. Против присъди по НОХД са подадени 19 бр. жалби или протести, по НЧХД- 2 бр., против определения по ЧНД- 12 бр. и против решения по 78 А от НК- 1 бр. Броят на обжалваните през 2010г. актове е значително по-голям от този през 2009г. , когато страните не са били доволни от 72 съдебни акта. Вариращият брой се обуславя от жалбите против решения по АНХД , които са 132 бр., като през 2009г. са били 43 бр., през 2008г. са били 83 бр.

При другите дела- НОХД, НЧХД, ЧНД, НАХД по чл.78А от НК броят е идентичен с предходните години. Наблюдава се намаляване на обжалваните присъди , което се дължи на обстоятелството, че все повече дела се внасят или приключват със споразумение, по което постановеният акт е окончателен. Съпоставяйки броя на подадените жалби и протести към произнесените присъди през последните години е запазена тенденцията да се обжалват около 25% , за разлика от това при АНХД се обжалват около 50% от постановените решения, а през отчетната година са обжалвани 80% .

През отчетния период от ВТОС /съответно от ВКС/ са върнати 12 обжалвани наказателни общ характер дела, които са по описа за 2009г. и 2010г. В 11 от случаите присъдите са потвърдени изцяло и 1 е отменена.

Върнати са 7 ЧНД , като определенията по 6 са потвърдени и 1 е отмененено.

От обжалваните НЧХД са върнати 2, като присъдите са потвърдени. 2 са НАХД по чл.78А от НК , от които 1- потвърдено и 1-изменено.

Най-много са обжалваните НАХД пред Административен съд В.Търново и от тях през годината са върнати 58 дела / 43 от тях са по описа за 2009г. и 15 са разгледани от първа инстанция през 2010г./ . 54 решения са потвърдени, 2 – изменени и 2 са отменени.

Общият извод е, че около 91 % от всички обжалвани актове по наказателни дела, вкл. АНХД са потвърдени изцяло, което е изключително добър показател.

5. Структура на наказаната престъпност.

През 2010г. СвРС е решил с присъда или по споразумение 141 наказателни общ характер дела.

-видове и брой по глави от НК

По Глава втора -Престъпленията против личността са разгледани 5 дела - 4 бр. новообразувани и 1 –от 2009г. Решени са 1 с присъда и 1 по споразумение, като са осъдени 2 лица.

По Глава трета -Престъпления против правата на гражданите – новообразувани са 3 дела и 1 от предходна година,решени са 4, като 1 е по споразумение, 3 са приключени с присъда и са осъдени 4 лица.

По Глава четвърта -Престъпления против брака, семейството, младежта – разгледано е 1 дело, което е приключило с присъда, като е осъдено 1 лице.

По Глава пета- престъпления против собствеността

При наказателните общ характер дела е основен вид дела- 63 бр. ,останали несвършени от предходен период 8, общо за разглеждане 71 бр. Решени са 63 дела, от които 36 с присъда и 27 със споразумение. Съдени са 86 лица, от които 81 са осъдени и 5 оправдани.

По Глава шеста- престъпления против стопанството- внесени са 10 дела, като всички са приключили / 5 с присъда и 5 със споразумение /и са осъдени 10 лица.

По Глава седма- престъпления против финансовата, данъчната и осигурителна система- 1 дело е образувано и не е приключило.

По Глава осма - престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации- образувани са 2 дела и 1 от предходна година, като всички са приключени- 2 с присъда и 1 по споразумение, като са наложени наказания на 6 лица и едно е оправдано.

По Глава девета- документни престъпления- внесени са 2 обвинителни акта, 1 дело е приключено с присъда, като е наложено наказание на 1 лице.

По глава десета -престъпления против реда и общественото спокойствие. Разгледани са и решени 4 НОХД , като 3 са приключени с присъда и 1 със споразумение, като са осъдени 5 лица.

По Глава единадесета- общоопасни престъпления - общо 58 дела, от които 51 бр. в транспорта и 6 по чл.354в ал.5 от НПК/ отглеждане на растения в нарушение на Закона за контрол над наркотичните вещества/ От тези 58 дела- 53 са решени и 5 са останали висящи.По делата за престъпления в транспорта са осъдени 46 лица и 1 е оправдано. По 5-те приключени дела , свързани с отглеждане и разпространение на наркотични вещества са осъдени 5 лица по споразумение.

Общо през 2010г. по наказателни общ характер дела на първа инстанция са съдени 169 лица, от които 161 са осъдени, 7 са оправдани и 1 лице е признато за виновно и не му е наложено наказание /по чл.183 ал.3 от НК/. Наложени са следните наказания – на 102 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като в 56 случая наказанието е ефективно и в 46 е условно, на 55 лица е наложено наказание пробация и на 4-глоба. Видът и размерът на определените наказания е идентичен в сравнение с предходните години, което се определя от спецификата на района и извършваните престъпления. Действително няма наложено наказание над 3 години лишаване от свобода, но не би следвало наказанията да се определят като снизходителни. Големия брой наказание пробация- на 55 лица до голяма степен се дължи на относително големия брой одобрени споразумения- 75 бр., по които са наложени наказания на 81 лица. По реда на съкратено съдебно следствие съдът е произнесъл 12 присъди.

6.Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове.

През 2010г. в СвРС са произнесени 65 присъди и са одобрени 76 споразумения /внесени с предложение за споразумение и постигнати в съдебно заседание/. От тези 65 присъди- 62 са осъдителни и 2 изцяло оправдателни и по 1 една са осъдени двама и оправдани четири подсъдими, което съставлява 95% .Ако отнесем осъдителните присъди към всички образувани НОХД /в т.ч. и споразумения/ процентът е 98%.

На 24 лица са наложени административни наказания на основание чл.78А от НК по 26 внесени от прокурора предложения. Има 2 оправдателни решения.7.Оправдателни присъди

През 2010г. са произнесени 2 изцяло оправдателни присъди и една, по която са оправдани четирима от шестимата подсъдими по делото.

Конкретно по НОХД 109/2010г. с обвинението по чл.207 ал.1 от НК подсъдимият е оправдан, а присъдата е потвърдена от ВТОС.

По НОХД 228/2010г. с обвинение по чл.343б ал.1 , присъдата на СвРС е оправдателна и е влязла в сила.

По НОХД 478/2006г. обвинението е било по чл. 195 ал.1 ,вр. чл.26 от НК против 6 подсъдими, като за част от деянията и четирима от подсъдимите присъдата е оправдателна. Протестирана е от прокурора, и на този етап няма резултат. Оправдателните присъди са единични случаи и не могат да се направят изводи за трайна практика от пропуски в работата на органите от досъдебното производство или проблем в законодателството.

ІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТ

1. Средна натовареност за съдебния район и на съдиите.

През последните години постъплението от дела бележи постоянен темп на увеличение, като се наблюдава и през отчетната година. При положение , че щатът на съда не е променян от 6 години, това води до повишаване на натовареността на съдиите от съдебния район като цяло.

В табличен вид е представена натовареността на съдиите според разгледани и решени дела, по щат и в действителност според отработените човекомесеци за последните три години.

Година Разгледани

дела

Натовареност

по щат

Действителна натовареност
2010 г. 2044 бр. 34,07 бр. 34,07 бр.
2009 г. 1974 бр. 32,90 бр. 35,25 бр.
2008 г. 1598 бр. 26,48 бр. 29,05 бр.


Година Решени дела Натовареност по щат Действителна натовареност
2010 г. 1881 бр. 31,35 бр. 31,35 бр.
2009 г. 1781 бр. 29,68 бр. 31,80 бр.
2008 г. 1431 бр. 23,85 бр. 26,02 бр.


От данните от нея се установява, че натовареността на съдебния район нараства, предвид повишеното постъпление от дела. В Свищовски районен съд няма разделение на гражданска и наказателна колегия, т.е. на съдиите се разпределят по равно дела от всички видове. През 2010г. по щат, който е 5 съдии , на база 12 месеца са разпределяни ежемесечно около 30 -31 дела, разглеждани около 34-35 дела и са решавани 32 дела. За първа година от доста време насам съдът е бил в пълен състав от към магистрати и натовареността по щат е равна на действителната. В сравнение с предходните две години натовареността по щат е по-висока, като определящото за това е увеличения брой дела, докато действителната не е повишена, поради запълнения щат.

Натовареността на съдиите е представена в табличен вид .

През отчетния период постъпленията на граждански и наказателни дела по съдии и средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца, е както следва:

съдия граждански наказателни Общо средномесечно
1. Теодора Стоянова 198 бр. 87 бр. 285 бр. 23,75 бр.
2. Пенка Йорданова 275 бр. 118 бр. 393 бр. 32,75 бр.
3. Мариета Спасова 271 бр. 107 бр. 378 бр. 31,50 бр.
4. Диана Радева 291 бр. 125 бр. 416 бр. 34,66 бр.
5. Ивайло Йорданов 272 бр. 107 бр. 379 бр. 31,58 бр.

Делата се разпределят чрез програмата за случаен избор Law choice, като процентите са определени съгласно Заповед на председателя. Съгласно Заповедта на всички се разпределят 100% дела от всички видове, с изключение на Председателя Т.Стоянова, на която от гражданските дела по общия ред се разпределят 50% и от наказателните дела се разпределят 75%. Разликите в броя постъпили наказателни дела идват от различния брой разпити пред съдия, които се разпределят на дежурния съдия, а при гражданските- от заповедните производства , разпределяни също на дежурен съдия по време на съдебната ваканция. Графиците за дежурства се изготвят от Председателя ежемесечно, като се съобразяват със заседанията на съдиите.

Действителната натовареност спрямо общия брой разглеждани дела за всеки съдия е, както следва:

съдия граждански наказателни Общо Средномесечно
1. Теодора Стоянова 210 бр. 95 бр. 305 бр. 25,42 бр.
2. Пенка Йорданова 303 бр. 146 бр. 449 бр. 37,41 бр.
3. Мариета Спасова 305 бр. 128 бр. 433 бр. 36,08 бр.
4. Диана Радева 312 бр. 146 бр. 458 бр. 38,16 бр.
5. Ивайло Йорданов 284 бр. 115 бр. 399 бр. 33,25 бр.

Действителната натовареност на съдиите в Районен съд – Свищов спрямо общия брой свършени дела на база 12 месеца е, както следва:

съдия граждански наказателни Общо Средномесечно
1. Теодора Стоянова 199 бр. 85 бр. 284 бр. 23,66 бр.
2. Пенка Йорданова 275 бр. 135 бр. 410 бр. 34,16 бр.
3. Мариета Спасова 282 бр. 117 бр. 399 бр. 33,25 бр.
4. Диана Радева 287 бр. 135 бр. 422 бр. 35,16 бр.
5. Ивайло Йорданов 259 бр. 107 бр. 366 бр. 30,50 бр.

От приложените таблици се установява, че разпределението на дела е равномерно, като беше отбелязано, че при наказателните дела разликите се получават от разпределените по дежурство разпити пред съдия, а при гражданските също от разгледаните по дежурство частни граждански дела по време на съдебната ваканция. Тази натовареност е изчислявана на база 12 месеца, като по принцип всички са ползвали отпуск и действително са отработени по по-малко от 11 месеца, което води до завишаване на гореописаните данни.

1.2 Оценка за дейността на съда по показателите натовареност- качество

В Свищовски районен съд няма профилиране на съдебните състави. От години всички съдии разглеждат и граждански и наказателни дела. През 2010г. са приключени общо 1881 дела, от които с акт по същество 1620 дела, от което следва , че ежемесечно /на база 12 месеца/ един съдия решава по 27 дела с акт по същество.

Общия брой обжалвани и протестирани дела от всички видове през годината е 241, от тях 75 граждански дела и 166 наказателни дела. Обжалваните дела са 15 % от решените с акт по същество. По горе са описани резултатите от обжалвани и върнати дела през годината общо за съда, като е отчетено, че 82% / 91% -наказателни, 72% - граждански/ от съдебните актове са потвърдени от горни инстанции, 18 % са отменени или изменени. Този показател е по добър от предходната година, когато имаше много отменени еднотипни решения по административно-наказателен характер дела.

1.3 Оценка за дейността на съдиите по показателите натовареност- качество

Въпреки повишената натовареност съдиите структурираха работата си така, че не се забави съдопроизводството и не се понижи качеството му. Следиха непрекъснато измененията в законодателството и съдебната практика и положиха усилия за повишаване на професионалната си квалификация. В резултат на това, 92% от делата са решени в 3 месечен срок , както и 82% от обжалваните дела са потвърдени от горните инстанции, което от своя страна налага извод за висок професионализъм.

Съдиите в Районен съд – Свищов са разгледали и решили през отчетния период, свършили в 3 месечен срок граждански и наказателни дела, и имат резултати от обжалваните дела, както следва:

Съдия Дела за разглеждане Свършени дела Свършени дела в 3 месечен срок Резултат от обжалвани дела
Гр.д. Н.д общо Гр.д. Н.д. общо Гр.д. Н.д. общо Потв Изм. Отм.
1. Теодора Стоянова 210 95 305 199 85 284 190 80 270 11 1 2
2. Пенка Йорданова 303 146 449 275 135 410 262 107 369 37 0 2
3. Мариета Спасова 305 128 433 282 117 399 264 95 359 43 1 6
4. Диана Радева 312 146 458 287 135 422 275 102 377 47 4 3
5. Ивайло Йорданов 284 115 399 259 107 366 234 95 329 8 0 2Теодора Стоянова е разгледала 305 дела. Приключила е 270 дела, от които НОХД- 20 бр.,НЧХД-1 бр.,АНХД-19 бр., дела по 78 А от НК- 6 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 39 бр., гр.д.- 43 бр. и ч.гр.д.- 156 бр. През годината са върнати 15 обжалвани дела, 85% от обжалваните дела са потвърдени изцяло.

Пенка Йорданова е разгледала 449 дела. Приключила е 410 дела, от които НОХД- 31бр.,НЧХД-2 бр.,АНХД-44 бр., дела по 78 А от НК-5 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/-53 бр., 77 бр. гр.д. и 198 ч.гр.д. През годината са върнати 39 обжалвани дела, като 95% от обжалваните дела са потвърдени.

Мариета Спасова е разгледала 433 дела. Приключила е 399 дела, от които НОХД- 29 бр.,НЧХД-1 бр.,АНХД-42 бр., дела по 78 А от НК-5 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 40 бр., 96 гр.д. и 186 ч.гр.д. През годината са върнати 50 обжалвани дела, като 85% от обжалваните дела са потвърдени. С Решение на ВСС по Протокол № 18/13.05.2010г. съдия Спасова придоби ранг “съдия в ОС”.

Диана Радева е разгледала 458 дела. Приключила е 422 дела, от които НОХД-27 бр.,НЧХД-4 бр.,АНХД-40 бр., дела по 78 А от НК-4 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 60 бр., 85 гр.д. и 202 ч.гр .През годината са върнати 54 обжалвани дела , като 88% от обжалваните актове са потвърдени. С Решение на ВСС по Протокол № 10/11.03.2010г. съдия Радева придоби ранг “съдия в ОС”.

Ивайло Йорданов е назначен за съдия в СвРС с Решение на ВСС по Протокол № 6/11.02.2010г. и встъпи в длъжност на 23.03.2010г., като преди това беше командирован . Разгледал е 399 дела. Приключил е 366 дела, от които НОХД-34 бр.,НЧХД-1 бр.,АНХД- 24 бр., дела по 78 А от НК-7 бр.,ЧНД/в т.ч. разпити/- 41 бр., 63 гр.д. и 196 ч.гр. През годината са върнати 10 обжалвани дела , като 80% от обжалваните актове са потвърдени.2. Съдебно-изпълнителна служба

По щат в СвРС има един държавен съдебен изпълнител, като последните четири години длъжността се заема от Магдалена Иванова.

През 2010 година в съдебно-изпълнителната служба са постъпили 91 бр. изпълнителни дела, при 63 бр. през 2009г., и 61 бр. изпълнителни дела за 2008г. В съдебно-изпълнителна служба през 2010 година е имало на производство 607 бр. изп.дела, от които несвършени в края на предишния отчетен период 516 броя. От всички изпълнителни дела на производство, са свършени 97 дела , от които 43 чрез реализиране на вземането, 50 са прекратени и 4 са изпратени на друг съдебен изпълнител. За сравнение през 2009г. са приключени малко повече дела- 108 , от които 38 дела чрез реализиране на вземането, 69 са прекратени и 1 е изпратено на друг съдебен изпълнител. По голямата бройка се дължи на прекратените дела, а положителното през 2010г. е , че е повишен броя на приключените дела чрез реализиране на вземането. Видно е, че работа в тази служба е в оптимален обем. През последните три години се наблюдаваше намаляване / постъпвали са идентичен брой дела - 63,61,69бр./ , като много взискатели се насочиха към частните съдебни изпълнители. През настоящата година постъплението е повишено. В съдебно-изпълнителната служба все още има голям брой дела на производство, което се дължи на останали несвършени дела от предходни отчетни периоди, като значителна част от тях са изпълнителните дела за изплащане на издръжка на дете и същите приключват с навършване на пълнолетие на детето. През 2010г. са приключени 97 изпълнителни дела, т.е. повече от образуваните , което води до намаляване на висящността на дела в СИС. През 2010г. са събрани 131144лв. по изпълнителни листове, което показва повишаване на събираемостта на вземанията в сравнение с 2009г. когато са събрани 115064 лв. Съдебно изпълнителната служба функционира нормално, като съдия изпълнителят Магдалена Иванова много отговорно изпълнява задълженията си. През годината е имало 1 жалба против действия на съдия изпълнителя, която е оставена без уважение от Окръжен съд.

3.Служба по вписванията

Длъжността съдия по вписванията по щат се заема от Сийка Кръстева, а двамата служители са на подчинение на Агенция по вписванията. До месец август съдията по вписванията Сийка Кръстева ползва отпуск за отглеждане на дете, като до тогава държавния съдебен изпълнител Магдалена Иванова изпълняваше и функциите на съдия по вписванията.

В службата по вписванията регистъра се води от служителите на Агенцията по вписванията, но може определено да се каже , че няма проблеми, както с обслужването на гражданите, така и с делата и воденето на регистрите. Общия брой вписвания в Служба по вписванията за 2010г. е 4464 , при 5624 за 2009г. и 7943 за 2008г., което показва, че обемът на работа в тази служба намалява. От вписаните сделки - договорите за продажба са 1279 бр., ипотеки- 167 бр., дарения- 157 бр. За сравнение през 2009г. договорите за продажба са 1336 бр., договорните ипотеки- 159 бр., дарения- 195 бр. Т.е. този намален брой сделки е обусловен от икономическата криза и ограниченията, които налагат банките при кредитиране. Броят на вписаните договори за аренда също е намален двукратно -588 при 1058 за 2009г.

През годината не е имало жалби против отказ на съдията по вписванията за вписване на сделка, като отказите са 25 бр.

ІІІ. ВЗЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

През годината са издавани съответни Заповеди относно функционирането на съда като институция и администрирането на делата. Със Заповед на председателя е възложено на съдия П.Йорданова разпределянето на гражданските дела. В зависимост от постъпленията на отделните видове дела през годината, както и кадровите промени, председателят със заповеди определяше процента на разпределение на съдиите на отделните видове дела, както и ежемесечно изготвя графици за дежурства.

Определените със заповеди комисии и през отчетния период извършваха по определен обхват проверки на всеки три месеца в службите на съда - „Регистратура”, деловодство , Бюро „Съдимост”, служба „Архив”, деловодство на съдебно – изпълнителната служба при съда и служба по вписванията. Комисиите, извършили проверките на водените деловодни книги и регистри, отразяваха резултатите в доклади, въз основа на които се издаваха заповеди с цел отстраняване на констатирани нередности .

През месец ноември 2010 година по Заповед на Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Велико Търново беше извършена проверка от комисия от Окръжен съд – Велико Търново на тема- организацията на дейността на съдиите, на съдебния изпълнител и на съдията по вписванията при Районен съд – Свищов за периода 01.01.2010г. – 30.10.2010г. Съгласно доклада на комисията, извършила проверката не са констатирани нарушения и пропуски.

ІV. ПРОБЛЕМИ С ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ НОРМИ

През последните години има много промени в законодателството, които не са драстични, но касаят основните процесуални закони, което създава някои неясноти при прилагането им. По принцип тези проблеми всеки съд и след консултации с колеги от други съдилища разрешава по собствено усмотрение. В тази насока са полезни и работните срещи на съдиите от областта, както и обученията в НИП.

V.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

В СвРС работят 23 души - магистрати и съдебни служители.

5.1 Съдии

По щатно разписание на Районен съд Свищов длъжностите бяха председател, четирима районни съдии, един държавен съдебен изпълнител , един съдия по вписванията. През цялата 2010 година работиха: Председател-Теодора Стоянова и Районни съдии – Пенка Йорданова , Мариета Спасова, Диана Радева и Ивайло Йорданов, държавен съдебен изпълнител- Магдалена Иванова. Последната до месец август изпълняваше и функциите на съдия по вписванията до завръщане на титуляра Сийка Кръстева, която ползваше отпуск за отглеждане на дете.

През отчетната година съдът е работил в пълен състав откъм магистрати, за разлика от предходната година , когато в определени периоди не всички бройки са били заети. За Районен съд Свищов този щат за магистрати, при положение, че няма вакантни места е оптимален, тъй като средната натовареност по щат през изминалата година е в рамките на средната натовареност на Районните съдилища, извън областните центрове в РБългария. Натовареността при запълнен щат 5 съдии на база 12 месеца според делата за разглеждане е била 34-35, а според решените дела- 32, което е по-висока бройка в сравнение с предходни години, но при полагане на необходимите усилия, показателите като срочност и качество не са влошени. В тази връзка не се налагат щатни промени относно броя магистрати. Работещите сега са с много добра подготовка, разглеждат всички видове дела и са със съответен съдийски стаж : Т.Стоянова – 13 години, П.Йорданова и М.Спасова- по 6 години, Д. Радева- 4 години и 6 месеца. От месец февруари 2010г. с Решение на ВСС по Протокол №6/11.02.2010г. в СвРС е назначен съдия Ивайло Йорданов, който беше командирован младши съдия от ВТОС от края на 2009г. Съдия Йорданов е с отлична теоретична подготовка, отговорен и много добре се асоциира в трудовия колектив. Обстоятелството, че няма разпределение на граждански и наказателни състави донякъде пречи на специализацията на съдии в съответната област, но за един неголям съд това спомага за по-пропорционално разпределение на натоварването, както и задължава всички съдии да следят промените в законодателството в цялост и да поддържат определено ниво. Делата се разпределят посредством програмата за случаен избор, предоставена от ВСС, като са разделени в няколко групи:НОХД, НЧХД, ЧНД , ЧНД-разпити, НОХД-споразумения, НАХД, граждански дела и частни граждански дела. Със Заповед на Председателя са определени процентите на натовареност в различните групи, като за всички са 100%, с изключение на Председателя, на който се разпределят граждански дела по общия ред-50% и по НОХД-75%. Разпитите пред съдия се разпределят по дежурство, като всички магистрати дежурят по един ден в седмицата, съобразно ежемесечен график. По време на съдебната ваканция дежурния съдия разглежда всички постъпили молби, изготвя актове по всички частни граждански дела, по които по закон произнасянето е в 3 дневен срок, както и придвижва делата на отсъстващите колеги. По този начин се избягва евентуалното недоволство на граждани от забавени правораздавателни действия и в действителност не е имало жалби и оплаквания. Освен това не се отсрочват дела при болнични или непредвидени отсъствия на съдията-докладчик, в графика му влиза друг колега. Създадената по този начин организация между съдиите е гаранция за своевременно разглеждане на всички постъпили молби, в резултат на което през 2010г. 92% от делата са решени в 3 месечен срок.

5.2 Съдебни служители

Броят на съдебните служители е 16. Длъжностите на съдебната администрация са както следва : административен секретар, счетоводител, системен администратор, четирима деловодители , четирима съдебни секретари, деловодител СИС, съдебен архивар, призовкар и двама прислужници. Съотношението магистрати – служители е 1 към 3, което е стандартното за съдебната система. През отчетната година няма напуснали служители. От месец септември 2010г. съдебния секретар Росица Георгиева ползва продължителни болнични, като нейните функции са разпределени между другите съдебни секретари. От месец октомври деловодителят в СИС Венера Кулчева ползва отпуск поради бременност и раждане, като на нейната длъжност на основание чл.68 от КТ, след конкурс и разрешение от ВСС е назначена Петя Кирилова. Около 80 % от служителките са с дългогодишен стаж в съдебната система- над 15 години , а новопостъпилите през последните 4-5 години също навлязоха в работата и се справят много добре със задълженията си. При необходимост служителите се заместват, без това да води до блокиране на работата в отделните служби. Всички с желание усвояват нововъведенията и имат желание да повишават квалификацията си, за което са участвали в семинари на НИП и такива, организирани от други институции.

С оглед броя постъпващи дела , както и създадената организация към настоящия момент не е наложително увеличаване на щата за съдебни служители, въпреки, че след въвеждане на автоматизирана система за управление на делата на “Информационно обслужване” се увеличиха задълженията им.

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

Свищовски районен съд се помещава в сграда, строена в началото на ХХ век, която от 1992г. с Решение №444 на Министерски съвет е предоставена за стопанисване и управление на Министерство на правосъдието. През 2002г. е актувана като публична държавна собственост с АДС№948. Сградата е стабилна. През 2004г. е обновена след извършения основен ремонт. Наличните помещения са разпределени рационално между отделните служби. Съдиите са в самостоятелни кабинети, докато служителите са по двама. Единствено съдебните секретари- 4 на брой ползват една стая. През последните години се прегради помещение, което се ползва за престой на конвоирани лица, помещение за съхранение на документи, представляващи класифицирана информация. За по европейския вид на съда допринесоха и други технически нововъведения- електронно информационно табло, което показва вида, номерата и часа на текущите за деня дела. В двете съдебни зали са инсталирани системи за дословен запис на съдебните заседания, като едната система получихме от ВСС, другата закупихме със средства от издръжката на съда. За охраната на съда са поставени две камери за видеонаблюдение, свързани с компютъра в помещението , ползвано от служителите на “Охрана на съдебната власт”. От месец септември 2008г. е внедрен програмен продукт “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване”АД, като всички висящи дела са въведени в програмата, новопостъпилите се въвеждат ежедневно и се изготвят електронни папки на делата. От предходни години всички служби са оборудвани с компютри от добър клас. Изградена е мрежа, която включва компютрите от всички служби Ползва се правно-информационна програма “Сиела”. В бюро “Съдимост” е внедрено програмно осигуряване АИС”Бюро съдимост”, както и в съдебно-изпълнителната служба е въведен нов програмен продукт, автоматизиращ дейността. В счетоводството от предходни години се ползват програмни продукти на “Информационно обслужване”АД София- ТРЗ, финансово-счетоводна дейност.

От месец март 2008г. имаме интернет – страница, на която се публикуват съдебните актове, може да се получи информация за дейността на съда, да се направят справки.И през настоящата година страницата се поддържа и актуализира от системния администратор Асен Спасов.

Относно обзавеждането на съответните съдийски кабинети и служби- същото е добро.През последните години периодично, в зависимост от наличието на средства са подменени голяма част от бюрата, шкафове ,подови настилки Всички работни помещения са снабдени с климатици.

През 2010г. с отпуснати от ВСС средства е ремонтиран покрива на сградата, включващ подмяна на керемиди и улуци. Освен това в улуците е инсталирана система за размразяване. Въпросът с ремонта на покрива стоеше на дневен ред през последните две години, когато при обилни снеговалежи и дъждове се наводняваха помещенията на третия етаж, но не беше разрешен поради липса на средства. Понастоящем този проблем е отстранен и сега сградата е стабилна, ремонтирана и в битово отношение е на много добро ниво.

  VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От всички гореизложени данни, считам, че за Свищовски районен съд отчетния период бе изключително успешен и следва да се оценени положително. Запазени са и дори подобрени традиционно високите показатели за бързо и качествено правораздаване, въпреки увеличения брой дела. Всички тези отлични резултати са постигнати благодарение на усилията на всички магистрати и съдебни служители, които се отнасят с амбиция и отговорност към служебните си задължения.

Целите , които си поставяме за следващата година са да се запази достигнатото високо ниво на правораздаване, съобразено с всички нови законови изисквания. Ефективната правораздавателна дейност в много голяма степен зависи от хората, които я осъществяват и в тази връзка , искам да благодаря на всички работили през отчетната година и изразя надежда, че и през следващата ще можем да отчетем положителни резултати.

ИЗГОТВИЛ:

/ПРЕДСЕДАТЕЛ- Т.СТОЯНОВА/Изтеглете доклада във Word формат