ТАРИФА № 1

ТАРИФА № 1
към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието

 (Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г.)
(Доп. на загл., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)

Обн., ДВ, бр. 71 от 01.09.1992 г.; доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1993 г.; доп., бр. 45 от 1994 г., бр. 61 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 53 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1997 г.; доп., бр. 28 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1998 г.; изм. с § 2 от ПМС № 123 от 15.06.1999 г. - бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 14 от 2000 г.; бр. 19 от 2001 г. - Решение № 798 на ВАС по адм. дело № 8295 от 2000 г.; доп., бр. 89 от 2001 г., бр. 83 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2003 г.; бр. 6 от 23.01.2004 г. – с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г. измененията и допълненията от бр. 66 от 2003 г. се отменят като незаконосъобразни; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г.; изм., бр. 94 от 2005 г., бр. 35 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 75 от 18.09.2007 г. изм., бр. 22 от 28.02.2008 г. – в сила от 01.03.2008 г.)

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на таксата

проста
(лв.)

пропор-
ционална
(%)

 


А. Такси, събирани от съдилищата


1.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


2.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


2а.

(Нова, ДВ, бр. 92 от 1992 г.; изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


2б.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 

а) от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци

10

 

 

б) от юридически лица, без посочените в буква “а”, и от физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон

50

 

 

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер

 

 


3.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

4.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

5.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

6.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

7.

(Нова, ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

7а.

(Предишна т. 7, изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

7б.

(Нова, ДВ, бр. 32 от 1993 г.; предишна т. 7а, бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 53 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

7в.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

8.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

8а.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 36 от 1997 г.)

 

 

 

 


 

 

9.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12

 

 

 


 

 

10.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

11.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

12.

(Изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част

 

 

 

 


 

 

13.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

14.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5

 

 

 


 

 

15.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело

6

 

 

 


 

 

16.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

17.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

18.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

19.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За издаване на:

 

 

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

5

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) препис от документи

2

 

 

 

 

а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по

1

 

 

 

 

в) (нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи - за всяка страница

0,10

 

 

 

 

а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

0,07

 

 

 


 

 

20.

(Отм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

 

 

 

 


 

 

21.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

22.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

22а.

(Нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

23.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

24.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отменена с Решение № 798 на ВАС по адм. дело № 8295 от 2000 г., бр. 19 от 2001 г.) Пълномощни, които се дават пред съда

2

 

 

 


 

 

 


Б. Такси за връчване
(Изм. на загл., ДВ, бр. 95 от 1998 г., бр. 69 от 2004 г.)
(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

 


В. Такси по съдебното изпълнение
(Изм., ДВ, бр. 35 от 2006 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 


 

 

 

Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието
(Изм. на загл., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.)

 


 

 

55.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:

 

 

 

 

 

а) (доп., ДВ, бр. 45 от 1994 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

30

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

10

 

 

 

 

в) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) други лица

100

 

 

 


 

 

56.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство

50

 

 

 


 

 

57.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство

50

 

 

 


 

 

58.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 75 от 2007 г.)

 

 

 

 


 

 

59.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:

 

 

 

 

 

а) (доп., ДВ, бр. 45 от 1994 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

50

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

20

 

 

 

 

в) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) други лица

250

 

 

 


 

 

60.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ

200

 

 

 


 

 

60а.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство

250

 

 

 


 

 

61.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата

30

 

 

 


 

 

62.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази

10

 

 

 


 

 

62а.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.; изм., бр. 35 от 2006 г.) По молби, с които се иска съгласие по чл. 84, ал. 3 от Кодекса за Международното частно право

50

 

 

 


 

 

62б.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; доп., бр. 89 от 2001 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с “Apostille” на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

2,50

 

 

 


 

 

62в.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.) Пза издаване на свидетелсвто за съдимост на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България

2

 

 

 


 

 

62г.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; предишна т. 62а, изм., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите

2

 

 

 


 

 

62д.

(Нова, ДВ, бр. 83 от 2002 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

5

 

 

 


 

 

62е.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За конкурса за нотариуси

70

 

 

 


 

 

62ж.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За изпита за помощник-нотариуси по заместване

50

 

 

 


 

 

62з.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители

50

 

 

 


 

 

62и.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година

100

 

 

 


 

 

62к.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За вписване в Единния регистър на медиаторите

20

 

 

 


 

 

62л.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За одобряване на организациите, които обучават медиатори

100

 

 

 


 

 

 

Д. Такси, събирани от прокуратурата
(Нов раздел, ДВ, бр. 15 от 1996 г.)

 


 

 

63.

Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:

 

 

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

2

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

1

 

 

 


 

 

64.

За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1991 г.)

 

 

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

2

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

1

 

 

 


 

 

 

Е. Такси, събирани от следствените служби
(Нов раздел, ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

 


 

 

65.

(Изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер

2

 

 

 

 

Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.

 

 

 

 


 

 

 

Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията
(Нов раздел, ДВ, бр. 69 от 2004 г.; отм., бр. 94 от 2005 г.)

 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
от 30 декември 1996 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и от Министерството на правосъдието
(Обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.1997 г.)

Допълнителна разпоредба

§ 8. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
от 15 юли 2003 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(Обн., ДВ, бр. 25 от 25.07.2003 г.)

Преходна разпоредба

§ 3. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

 

 

 Назад